Interni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju članka 27.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Općinskog suda u Orašju objavljuje

INTERNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Orašju

1) stručni suradnik za registar društava ……………………………..………….1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA:

– priprema dokumentaciju o pitanjima koja se odnose na registriranje pravnih osoba i vođenje registara o tim pitanjima, kao i izdavanje uvjerenja o činjenicama iz tih registara,
– vodi upisnik i imenik registra pravnih osoba,
– pripreme nacrta rješenja o upisu i svim statusnim promjenama kod pravnih osoba,
– izvještava suce/suca zaduženog za registar i predsjednika gospodarskog odjeljenja o primljenim predmetima u registar,
– vodi računa da se poslovi registra obavljaju uredno, kvalitetno i blagovremeno,
– upisuje predmete u odgovarajući upisnik i imenik , te predmet priprema za suca određenog za postupanje u ovim predmetima,
– izdaje prijepise registra i uvjerenja iz nadležnosti registra,
– zaključuje upisnik na kraju godine,
– daje naloge i upute strankama o otklanjanju eventualnih nedostataka u podnescima i predmetima,
– obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika suda.
UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– VSS-VII stupanj školske spreme, završen pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sustavu studiranja sa najmanje 300 ECTS bodova- pravne struke,
– položen ispit općeg znanja,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža,
– poznavanje rada na računaru.
2) stručni suradnik za računovodstveno-materijalne poslove…………….…….1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA:

– izrađuje financijske planove i obračune,
– obavlja poslove računo-polaganja,
– prima naredbe za isplatu od naredbodavca, kontrolira zakonitost, potpunost i ispravnost dokumentacije, vodeći računa o sredstvima pojedinih organa,
– vrši evidenciju nastalih materijalnih troškova,
– prima i vrši likvidaciju svih dokumenata po osnovu isplata i uplata materijalnih troškova, te isplata toplog obroka i prijevoza,
– vodi plaćanje i evidenciju sudskih vještaka, tumača i porotnika, izrađuje mjesečne i godišnje izvještaje o kretanju novčanih sredstava,
– vrši izradu blagajničkog izvještaja o kretanju novčanih sredstava za materijalne troškove,
– priprema i provodi trezorno-proceduralne radnje za ovlaštene transakcije,
– ostvaruje suradnju i koordinaciju sa službom trezora,
– preuzima likvidiranu dokumentaciju (obračun plaća, likvidirana rješenja za sudske vještake, sudske tumače, odvjetnike, porotnike, fakture svih vrsta) i unosi obrasce propisane trezorskim poslovanjem,
– dostavlja prethodno navedenu dokumentaciju trezorskoj stanici na daljnju obradu,
– vodi knjigu ulaznih faktura (KUF) i knjigu izlaznih faktura (KIF),
– vodi poslove u vezi depozitnog računa,
– podiže novac iz banke i odgovara za stanje novca u blagajni,
– obavlja i druge poslove po nalogu tajnika suda i Predsjednika suda.
UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– VSS-VII stupanj školske spreme, završen ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sustavu studiranja sa najmanje 300 ECTS bodova- ekonomske struke ili drugog društvenog smjera,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža,
– položen ispit općeg znanja,
– poznavanje rada na računaru.
PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
Pravo prijave na natječaj imaju državni službenici uposleni u općinskim i županijskim tijelima uprave u Županiji Posavskoj koji ispunjavaju posebne uvjete utvrđene ovim natječajem.
Pravo prijave na natječaj imaju i namještenici obuhvaćeni člankom 43. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome
ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine);
2. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu nakon stjecanja stručne spreme prema uvjetima ovog natječaja;
3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja;
4. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca;
7. pravomoćno rješenje o postavljenju na radno mjesto državnog službenika odnosno namještenika u općinskom ili županijskom tijelu uprave u kojem su uposleni na dan objave ovog natječaja.

Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.
NAPOMENA:

Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete ovog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županija Posavskoj.
Kandidati će o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita iz članka 16.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 4/14, 6/14) biti obaviješteni putem službene internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba).
Izabrani kandidati su dužni u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu za državnu službu Županije Posavske dokaz o ispunjavanju općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 8 dana, počev od 17.12.2015.godine, kao dana objave ovog internog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

Vlada Županije Posavske
Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
Jug I bb,
76270 Orašje
s naznakom:

„Interni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Orašju”

uz oznaku pozicije radnog mjesta.

Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti