Više

  Interni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu
  Na temelju članka 27.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Općinskog suda u Orašju objavljuje

  INTERNI NATJEČAJ
  za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Orašju

  1) stručni suradnik za registar društava ……………………………..………….1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:

  – priprema dokumentaciju o pitanjima koja se odnose na registriranje pravnih osoba i vođenje registara o tim pitanjima, kao i izdavanje uvjerenja o činjenicama iz tih registara,
  – vodi upisnik i imenik registra pravnih osoba,
  – pripreme nacrte rješenja o upisu i svim statusnim promjenama kod pravnih osoba,
  – izvještava suce/suca zaduženog za registar i predsjednika gospodarskog odjeljenja o primljenim predmetima u registar,
  – vodi računa da se poslovi registra obavljaju uredno, kvalitetno i blagovremeno,
  – upisuje predmete u odgovarajući upisnik i imenik, te predmet priprema za suca određenog za postupanje u ovim predmetima,
  – izdaje prijepise registra i uvjerenja iz nadležnosti registra,
  – zaključuje upisnik na kraju godine,
  – daje naloge i upute strankama o otklanjanju eventualnih nedostataka u podnescima i predmetima,
  – obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika suda.
  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – VSS-VII stupanj školske spreme, završen pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sustavu studiranja sa najmanje 300 ECTS bodova- pravne struke,
  – položen ispit općeg znanja,
  – najmanje 1 (jedna) godina radnog staža,
  – poznavanje rada na računaru.
  2) stručni suradnik za računovodstveno-materijalne poslove…………….…….1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:

  – izrađuje financijske planove i obračune,
  – obavlja poslove računo-polaganja,
  – prima naredbe za isplatu od naredbodavca, kontrolira zakonitost, potpunost i ispravnost dokumentacije, vodeći računa o sredstvima pojedinih organa,
  – vrši evidenciju nastalih materijalnih troškova,
  – prima i vrši likvidaciju svih dokumenata po osnovu isplata i uplata materijalnih troškova, te isplata toplog obroka i prijevoza,
  – vodi plaćanje i evidenciju sudskih vještaka, tumača i porotnika, izrađuje mjesečne i godišnje izvještaje o kretanju novčanih sredstava,
  – vrši izradu blagajničkog izvještaja o kretanju novčanih sredstava za materijalne troškove,
  – priprema i provodi trezorno-proceduralne radnje za ovlaštene transakcije,
  – ostvaruje suradnju i koordinaciju sa službom trezora,
  – preuzima likvidiranu dokumentaciju (obračun plaća, likvidirana rješenja za sudske vještake, sudske tumače, odvjetnike, porotnike, fakture svih vrsta) i unosi obrasce propisane trezorskim poslovanjem,
  – dostavlja prethodno navedenu dokumentaciju trezorskoj stanici na daljnju obradu,
  – vodi knjigu ulaznih faktura (KUF) i knjigu izlaznih faktura (KIF),
  – vodi poslove u vezi depozitnog računa,
  – podiže novac iz banke i odgovara za stanje novca u blagajni,
  – obavlja i druge poslove po nalogu tajnika suda i Predsjednika suda.
  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – VSS-VII stupanj školske spreme, završen ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sustavu studiranja sa najmanje 300 ECTS bodova- ekonomske struke ili drugog društvenog smjera,
  – najmanje 1 (jedna) godina radnog staža,
  – položen ispit općeg znanja,
  – poznavanje rada na računaru.
  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Pravo prijave na natječaj imaju državni službenici uposleni u općinskim i županijskim tijelima uprave u Županiji Posavskoj koji ispunjavaju posebne uvjete utvrđene ovim natječajem.
  Pravo prijave na natječaj imaju i namještenici obuhvaćeni člankom 43. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome
  ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine);
  2. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu nakon stjecanja stručne spreme prema uvjetima ovog natječaja;
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja;
  4. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika;
  5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
  6. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca;
  7. pravomoćno rješenje o postavljenju na radno mjesto državnog službenika odnosno namještenika u općinskom ili županijskom tijelu uprave u kojem su uposleni na dan objave ovog natječaja.

  Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.
  NAPOMENA:

  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete ovog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županija Posavskoj.
  Kandidati će o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita iz članka 16.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 4/14, 6/14) biti obaviješteni putem službene internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba).
  Izabrani kandidati su dužni u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu za državnu službu Županije Posavske dokaz o ispunjavanju općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 8 dana, počev od 11.3.2016.godine, kao dana objave ovog internog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:

  „Interni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Orašju”
  uz oznaku pozicije radnog mjesta.

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti