Interni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju članka 27.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske objavljuje

INTERNI  NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

1) stručni suradnik za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj …….………….1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA:

Prikuplja, obrađuje i sistematizira podatke o prioritetnim programima i projektima u Županiji Posavskoj na temelju propisane metodologije; dostavljanje prioritetnih programa i projekata DCU-u u cilju pripreme federalnog programa javnih investicija; praćenje i izvješćivanje o implementaciji projekata na razini Županije Posavske i općina na temelju propisane metodologije; suradnja sa DCU i organizacijskim jedinicama uspostavljenim u federalnim ministarstvima i jedinicama u općinama; obavlja i druge poslove od značenja za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji BiH; obavlja uredske poslove za ministra i tajnika ministarstva u svezi primanja stranaka, telefonskih i drugih poruka; prima podneske stranaka, izdaje potvrde o primljenim podnescima, obavlja prijepis za potrebe ministra i tajnika ministarstva; vodi evidenciju o prispjeloj pošti, zaprima i protokolira prispjele akte sukladno propisima o uredskom poslovanju; obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar, odnosno tajnik ministarstva.

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– završen prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 bodova, poljoprivredni fakultet,
– 1 (jedna) godina radnog staža,
– položen ispit općeg znanja.

2) stručni suradnik za poljoprivrednu politiku……….…………….…….1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA:

Stručno obrađuje sustavna rješenja od značenja za oblast poljoprivredne politike; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije; prati i istražuje promjene i pojave u oblasti i izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama; prikuplja, sređuje, evidentira, kontrolira i mjeri, promatra i obrađuje podatke prema metodološkim uputama i uspostavlja odgovarajuće dokumentacijske materijale; radi na očuvanju i razvoju ruralnih područja; potiče i pomaže osnivanje strukovnih udruga u okviru poljoprivredne proizvodnje; surađuje sa općinama kod uspostave Registra poljoprivrednih gospodarstava i Registra klijenata, daje stručne savjete, instrukcije i praktična pojašnjenja fizičkim i pravnim osobama vezano za oblast poljoprivredne politike, te obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Sektora.
UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– završen prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 bodova, poljoprivredni fakultet,
– 1 (jedna) godina radnog staža,
– položen ispit općeg znanja.
PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
Pravo prijave na natječaj imaju državni službenici uposleni u općinskim i županijskim tijelima uprave u Županiji Posavskoj koji ispunjavaju posebne uvjete utvrđene ovim natječajem.
Pravo prijave na natječaj imaju i namještenici obuhvaćeni člankom 43. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome
ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine);
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu nakon stjecanja stručne spreme prema uvjetima ovog natječaja;
3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja;
4. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika;
6. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca;
7. pravomoćno rješenje o postavljenju na radno mjesto državnog službenika odnosno namještenika u općinskom ili županijskom tijelu uprave u kojem su uposleni na dan objave ovog natječaja.

Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.
NAPOMENA:

Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete ovog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županija Posavskoj.
Kandidati će o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita iz članka 16.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 4/14, 6/14) biti obaviješteni putem službene internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba).
Izabrani kandidati su dužni u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu za državnu službu Županije Posavske dokaz o ispunjavanju općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 8 dana, počev od 17.3.2016.godine, kao dana objave ovog internog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

Vlada Županije Posavske
Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
Jug I bb,
76270 Orašje
s naznakom:

„Interni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske ”
uz obvezno označavanje pozicije radnog mjesta.
Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Povjerenstva

Ružica Ivanović

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti