Više

  Interni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu
  Na temelju članka 27.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Općinskog načelnika Općine Domaljevac-Šamac objavljuje

  INTERNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac

  1) stručni suradnik za poslove matičnog ureda………..…….………….1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:
  – vrši praćenje i primjenu zakona iz oblasti građanskih stanja, odnosno propisa koji se odnose na vođenje MKV, MKU, MKR i matične knjige državljana,
  – sudjeluje u rješavanju upravnih stvari u prvostupanjskom postupku,
  – vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama,
  – vrši postupak prijave vjenčanja i svečanog zaključenja braka prema odredbama Obiteljskog zakona,
  – vrši sve upravne radnje potrebne za postupak promjene osobnog imena, priznavanje očinstva, oduzimanje poslovne sposobnosti, stavljanje pod starateljstvo, usvojenje,
  – vršenje svih drugih sličnih stručnih i operativnih poslova koji su po prirodi vezani za efikasno rješavanje u upravnim stvarima,
  – po potrebi vrši i ostale poslove iz nadležnosti matičara,
  – vrši i druge poslove koji se stave u nadležnost od strane šefa službe ili općinskog načelnika.
  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – minimalno završen prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu, pravne struke, 180 ECTS bodova,
  – 1 (jedna) godina radnog staža,
  – položen ispit općeg znanja,
  – položen ispit za matičara.

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Pravo prijave na natječaj imaju državni službenici uposleni u općinskim i županijskim tijelima uprave u Županiji Posavskoj koji ispunjavaju posebne uvjete utvrđene ovim natječajem.
  Pravo prijave na natječaj imaju i namještenici obuhvaćeni člankom 43. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome
  ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine);
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu nakon stjecanja stručne spreme prema uvjetima ovog natječaja;
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja;
  4. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika;
  5. dokaz o položenom ispitu za matičara;
  6. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca;
  7. pravomoćno rješenje o postavljenju na radno mjesto državnog službenika odnosno namještenika u općinskom ili županijskom tijelu uprave u kojem su uposleni na dan objave ovog natječaja.

  Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:

  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete ovog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati će o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita iz članka 16.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) biti obaviješteni putem službene internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba).
  Izabrani kandidat dužan je u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu za državnu službu Županije Posavske dokaz o ispunjavanju općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 8 dana, počev od 19.4.2016.godine, kao dana objave ovog internog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:
  „Interni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar Općine Domaljevac-Šamac ”
  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti