Više

  Interni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu
  Na temelju članka 27.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Općinskog načelnika Općine Orašje objavljuje

  INTERNI NATJEČAJ
  za popunu radnih mjesta državnih službenika u općini Orašje

  1) stručni suradnik za poljoprivredu u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu…….1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:
  1) prati promjene i pojave u oblasti poljoprivrednog zemljišta i izrađuje potrebne materijale u svezi sa razvojem, poticanjem, zaštitom, namjenom korištenja poljoprivrednog zemljišta,
  2) vodi registar poljoprivrednog zemljišta, gospodarstava i klijenata i izdaje odgovarajuća uvjerenja iz registra,
  3) prati ostvarenje prava korisnika iz oblasti poljoprivrede čije je pravo vremenski ograničeno i pokreće postupak radi ustanovljavanja, produženja ili prestanka prava (zakup, zamjena, korištenje poljoprivrednog zemljišta, poticajne mjere, itd.),
  4) vrši godišnji obračun dohotka od individualnog sektora poljoprivredne djelatnosti,
  5) vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast poljoprivrede,
  6) vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama,
  7) sudjeluje u pripremi projekata i programa i izvršava operativne poslove realizacije i praćenja implementacije odobrenih projekata iz oblasti poljoprivrede,
  8) izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije,
  9) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – VSS-VII stupanj, završen biotehničko-tehnološki fakultet ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, biotehničko-tehnološke struke koji se vrednuje s najmanje 180 bodova,
  – 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme,
  – položen ispit općeg znanja.
  2) stručni suradnik za proračun u Službi za financije………………………………1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:
  1) vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za financije i proračun,
  2) prati i istražuje promjene i pojave u oblasti financija i izrađuje potrebne dokumente i materijale o tome,
  3) vrši pripremu i analizu podataka i dokumenata koji su potrebni za izradu proračuna i izvješća o izvršenju proračuna,
  4) vrši kodiranje dokumentacije sukladno proračunu,
  5) priprema smjernice i upute za izradu zahtjeva za sredstvima iz proračuna korisnicima proračunskih sredstava,
  6) obrađuje zahtjeve i priprema odgovore na zahtjev za sredstvima iz proračuna,
  7) prati urednost priliva prihoda,
  8) vodi i ažurira bazu podataka potrebnih za izradu analiza prihoda i rashoda proračuna,
  9) priprema materijale, organizira i provodi javnu raspravu o proračunu,
  10) prikuplja i razmjenjuje podatke s drugim tijelima, institucijama, službama,
  11) sudjeluje u izradi svih akata Službe,
  12) obavlja poslove u sastavnu riznice sa ovlastima u korištenju aplikacija (NGS GL proračun, NGS AP administracije, NGS GL administrator FSG izvješća, unos zakonskog proračuna; unos rebalansa; održavanje informacija o proračunu; unos/održavanje banaka; unos/održavanje dobavljača; unos/održavanje bankovnih računa),
  13) prati zakonske i druge propise iz oblasti financija,
  14) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – VSS-VII stupanj, završen ekonomski fakultet ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja , ekonomske struke koji se vrednuje s najmanje 180 bodova,
  – 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme,
  – položen ispit općeg znanja.
  3) stručni suradnik za računovodstvo i riznicu u Službi za financije………………..1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:
  1) vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za financije,
  2) prati i istražuje promjene i pojave u oblasti financija i izrađuje potrebne dokumente i materijale o tome,
  3) vrši pripremu i analizu podataka i dokumenata za pripremu i izradu proračuna i izvješće o izvršenju proračuna (mjesečno i periodično) i dostavlja nadležnim tijelima,
  4) vrši pripremu i analizu podataka i pripremu izvješća o realizaciji projekata po kreditu EIB-a,
  5) vrši zaključna knjiženja i izrađuje godišnji obračun proračuna,
  6) računski obrađuje, kontira i knjiži situacije po ugovorima i ostalim financijskim dokumentima,
  7) priprema i unosi podatke u periodične obrasce,
  8) prati urednost priliva prihoda, vrši kontrolu i kontiranje općinskih prihoda, te kontrolira izradu završnog računa,
  9) kontrolira i usklađuje likvidaciju ukupnih općinskih rashoda i rashoda po službama pojedinačno,
  10) radi evidenciju stalnih sredstava i sitnog inventara, obračunava amortizaciju, vrši izmjene u evidenciji stalnih sredstava i stara se o inventurnim brojevima za ista,
  11) obavlja poslove u sustavu riznice sa ovlastima u korištenju aplikacija (održavanje računovodstvenog flex-polja službi, subanalitika, projekata i funkcija; otvaranje i zatvaranje razdoblja u GL; knjiženje u GL i iz pomoćnih knjiga; mogućnost unošenja korektivnih knjiženja; unos, odobrenje, storniranje naloga za knjiženje; unos/učitavanje bankovnih izvoda; ručno/automatsko poravnanje izvoda svih transakcijskih i depozitnih računa; održavanje informacija za pomoćnu knjigu upravljanja gotovinom, nabavu i obveze; pregled i pretraživanje informacija pomoćne knjige upravljanja imovinom, stalnih sredstava, nabave; otvaranje/zatvaranje perioda u modulu obveza i pomoćne knjige potraživanja; pretraga plaćanja, faktura i dobavljača i ostalih informacija iz modula obveza i nabave; održavanje kategorija izlaznih faktura; održavanje uvjeta plaćanja; održavanje kategorije i lokacije nabave i stalnih sredstava; održavanje metoda amortizacije; unos/održavanje stalnih sredstava, te druge po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika),
  12) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.
  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – VSS-VII stupanj, završen ekonomski fakultet ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, ekonomske struke koji se vrednuje s najmanje 180 bodova,
  – 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme,
  – položen ispit općeg znanja.
  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Pravo prijave na natječaj imaju državni službenici uposleni u općinskim i županijskim tijelima uprave u Županiji Posavskoj koji ispunjavaju posebne uvjete utvrđene ovim natječajem.
  Pravo prijave na natječaj imaju i namještenici obuhvaćeni člankom 43. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome
  ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine);
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu nakon stjecanja stručne spreme prema uvjetima ovog natječaja;
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja;
  4. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika;
  6. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca;
  7. pravomoćno rješenje o postavljenju na radno mjesto državnog službenika odnosno namještenika u općinskom ili županijskom tijelu uprave u kojem su uposleni na dan objave ovog natječaja.

  Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:

  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete ovog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati će o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita iz članka 16.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) biti obaviješteni putem službene internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba).
  Izabrani kandidati dužni su u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu za državnu službu Županije Posavske dokaz o ispunjavanju općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 8 dana, počev od 12.5.2016.godine, kao dana objave ovog internog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom pozicije:
  „Interni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u općini Orašje”
  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti