Interni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju članka 27.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Općinskog suda u Orašju objavljuje

INTERNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Orašju

1) stručni suradnik za registar društava ……………………………..………….1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA:

– priprema dokumentaciju o pitanjima koja se odnose na registriranje pravnih osoba i vođenje registara o tim pitanjima, kao i izdavanje uvjerenja o činjenicama iz tih registara,
– vodi upisnik i imenik registra pravnih osoba,
– pripreme nacrte rješenja o upisu i svim statusnim promjenama kod pravnih osoba,
– izvještava suce/suca zaduženog za registar i predsjednika gospodarskog odjeljenja o primljenim predmetima u registar,
– vodi računa da se poslovi registra obavljaju uredno, kvalitetno i blagovremeno,
– upisuje predmete u odgovarajući upisnik i imenik, te predmet priprema za suca određenog za postupanje u ovim predmetima,
– izdaje prijepise registra i uvjerenja iz nadležnosti registra,
– zaključuje upisnik na kraju godine,
– daje naloge i upute strankama o otklanjanju eventualnih nedostataka u podnescima i predmetima,
– obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika suda.

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– Visoka stručna sprema, VII stupanj ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova- pravni fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža,
– položen ispit općeg znanja,
– poznavanje rada na računaru.

PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
Pravo prijave na natječaj imaju državni službenici uposleni u općinskim i županijskim tijelima uprave u Županiji Posavskoj koji ispunjavaju posebne uvjete utvrđene ovim natječajem.
Pravo prijave na natječaj imaju i namještenici obuhvaćeni člankom 43. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome
ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine);
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu nakon stjecanja stručne spreme prema uvjetima ovog natječaja;
3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja;
4. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca;
7. pravomoćno rješenje o postavljenju na radno mjesto državnog službenika odnosno namještenika u općinskom ili županijskom tijelu uprave u kojem su uposleni na dan objave ovog natječaja.

Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

NAPOMENA:

Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete ovog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županija Posavskoj.
Kandidati će o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita iz članka 16.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 4/14, 6/14) biti obaviješteni putem službene internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba).
Izabrani kandidat je dužan je u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu za državnu službu Županije Posavske dokaz o ispunjavanju općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 8 dana, počev od 10.6.2016.godine, kao dana objave ovog internog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

Vlada Županije Posavske
Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
Jug I bb,
76270 Orašje
s naznakom:

„Interni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Orašju”
Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti