Interni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju članka 27.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske objavljuje

INTERNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske

1) stručni suradnik za prvostupanjske upravne postupke u Odsjeku za administraciju Domaljevac-Šamac, Uprava za administraciju i potporu………………….……………………..………1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA:

prati propise iz kojih proističu obveze Odsjeka za administraciju; rješavanje jednostavnih upravnih stvari u prvostupanjskom upravnom postupku iz nadležnosti Odsjeka; provodi administrativno izvršenje rješenja i zaključaka sukladno Zakonu; pruža pravnu i stručnu pomoć uposlenima u Odsjeku koji rade na izdavanju putnih isprava, prometnih dozvola, vozačkih dozvola, osobnih iskaznica; priprema izvještaje o stanju rješavanja upravnih predmeta, izrađuje analitičke, informativne i druge materijale, kao što su tipska izvješća, redovne, periodične i povremene informacije i slično; obavlja i druge poslove i radne zadatke ovog radnog mjesta koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja pravnog smjera,
– jedna godina radnog iskustva nakon stečene stručne spreme prema uvjetima ovog natječaja,
– položen stručni ispit.

2) stručni suradnik za planiranje, analizu i stalna materijalna sredstva u Odsjeku za potporu, Uprava za administraciju i potporu ……………………………………………………..………….1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
OPIS POSLOVA:

priprema i obrađuje podatke o potrebama organizacijskih jedinica za materijalnim sredstvima, vrši sve nabavke za potrebe ministarstva, vodi računa o utrošku i namjenskom korištenju sredstava, stara se o blagovremenoj uplati i isplati obveza i potraživanja, kontrolira točnost i ažurnost magacinskog poslovanja, priprema podatke za informacije i izvještaje, izrađuje analitičke, informativne i druge materijale o poslovanju i drugim pitanjima iz oblasti nabavki, učestvuje u izradi predračuna, završnih računa i financijskih planova ministarstva, priprema dokumentaciju za unos vrijednosti osnovnih sredstava i inventara; vrši obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava i kalkulativni otpis sitnog inventara; odgovoran je za zakonito i blagovremeno knjiženje svih dokumenata i za pravilno zaduženje imovine; vrši i druge poslove iz djelokruga Odsjeka koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet, fakultet tehničkih znanosti, odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja ekonomskog ili tehničkog smjera,
– jedna godina radnog iskustva nakon stečene stručne spreme prema uvjetima ovog natječaja,
– položen stručni ispit.
3) stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje u Kabinetu ministra ………………….1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA:

obavlja poslove stručne obrade sistemskih rješenja od značaja za odgovarajuće oblasti ministarstva kao što je borba protiv korupcije u Upravi za administraciju i potporu, edukacija zaposlenih koji obavljaju poslove izdavanja osobnih iskaznica i putnih isprava u BiH u Odsjecima za administraciju, planovi vršenja nadzora u Odsjecima za administraciju, prati realizaciju obavljanja gore navedenih poslova i sačinjava izvješća o radu ministarstva (tipska izvješća, godišnja, periodična), priprema analitičko-informativne materijale o radu ministarstva, po potrebi prezentira rad ministarstva u medijima i javnosti, dostavlja potrebne podatke o radu ministarstva Vladi Županije Posavske, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– završen VII stupanj stručne spreme, odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja pravnog, ekonomskog, odnosi s javnošću i drugog društvenog smjera,
– jedna godina radnog iskustva nakon stečene stručne spreme prema uvjetima ovog natječaja,
– položen stručni ispit.
PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
Pravo prijave na natječaj imaju državni službenici uposleni u općinskim i županijskim tijelima uprave u Županiji Posavskoj koji ispunjavaju posebne uvjete utvrđene ovim natječajem.
Pravo prijave na natječaj imaju i namještenici obuhvaćeni člankom 43. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome
ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine);
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme prema uvjetima ovog natječaja;
3. dokaz o položenom stručnom ispitu;
4. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika;
5. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca;
6. pravomoćno rješenje o postavljenju na radno mjesto državnog službenika odnosno namještenika u općinskom ili županijskom tijelu uprave u kojem su uposleni na dan objave ovog natječaja.

Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

NAPOMENA:
Pod položenim stručnim ispitom, u smislu ovog natječaja, podrazumijeva se položen ispit iz članka 31.(2)a) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u županiji Posavskoj odnosno ispit iz članka 31.(4) istog Zakona.
Kandidati će o vremenu i mjestu polaganja ispita iz članka 16.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 4/14, 6/14) biti obaviješteni putem službene internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba).
Izabrani kandidati je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu za državnu službu Županije Posavske dokaz o ispunjavanju općeg uvjeta predviđenog člankom 28.(d) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 8 dana, počev od 19.7.2016.godine, kao dana objave ovog internog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:
Vlada Županije Posavske
Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
Jug I bb,
76270 Orašje
s naznakom:
„Interni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske”
Napomena: kandidati su dužni uz sadržaj naznake označiti broj pozicije radnog mjesta za koju podnose prijavu.

Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti