Više

  Interni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu

  Na temelju članka 27.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Općinskog načelnika Općine Orašje objavljuje

  INTERNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Orašje

  1) stručni suradnik za pitanja branitelja u Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti………………………………………………………………………..………1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:
  1) vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite,
  2) prati i istražuje promjene i pojave u oblasti primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite i izrađuje potrebne dokumente i materijale o tome,
  3) priprema i analizira podatke i dokumente koji su potrebi za obračun primanja korisnika i obračunava osobne i obiteljske invalidnine korisnika braniteljsko-invalidske zaštite,
  4) vodi bazu podataka, ažurira i izdaje uvjerenja i druge akte o činjenicama iz tih evidencija,
  5) vodi, kontrolira i usuglašava evidenciju po svim obračunima i dostavlja i razmjenjuje podatke s nadležnim institucijama i tijelima,
  6) surađuje sa Općinskim razvojnim timom i Partnerskom grupom u praćenju realizacije strategije razvoja i sudjeluje u analizi akcijskih planova i pripremi projekata za financiranje putem fondova Europske unije, međunarodnih i drugi financijskih organizacija, viših nivoa vlasti, domaćih i stranih investitora iz oblasti društvenih djelatnosti,
  7) inicira realizaciju projekata iz oblasti društvenih djelatnosti iz strategije i gender plana, te prati njihovu realizaciju,
  8) prati objavljene pozive za financiranje projekata iz oblasti društvenih djelatnosti i o tome obavještava sve relevantne aktere lokalnog ekonomskog razvoja,
  9) zadužuje višeg samostalnog referenta za naplatu pristojbi sa blok-priznanicama za naplatu, prati razduživanje i naplatu istih,
  10) vrši prijave i odjave korisnika za zdravstveno osiguranje,
  11) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – VSS-VII stupanj, završen ekonomski fakultet ili završen najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 bodova, ekonomske struke,
  – jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme,
  – položen ispit općeg znanja.

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Pravo prijave na natječaj imaju državni službenici uposleni u općinskim i županijskim tijelima uprave u Županiji Posavskoj koji ispunjavaju posebne uvjete utvrđene ovim natječajem.
  Pravo prijave na natječaj imaju i namještenici obuhvaćeni člankom 43. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome
  ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine);
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme prema uvjetima ovog natječaja;
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja;
  4. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika;
  5. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca;
  6. pravomoćno rješenje o postavljenju na radno mjesto državnog službenika odnosno namještenika u općinskom ili županijskom tijelu uprave u kojem su uposleni na dan objave ovog natječaja.

  Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:
  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete ovog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županija Posavskoj.
  Kandidati će o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita iz članka 16.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 4/14, 6/14) biti obaviješteni putem službene internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba).
  Izabrani kandidati je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu za državnu službu Županije Posavske dokaz o ispunjavanju općeg uvjeta predviđenog člankom 28.(d) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 8 dana, počev od 19.7.2016.godine, kao dana objave ovog internog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:
  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:
  „Interni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti općine Orašje”

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti