Više

  Interni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu
  Na temelju članka 27.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske objavljuje

  INTERNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika u
  Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

  stručni suradnik za biljnu proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi………….1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:

  Stručno obrađuje sustavna rješenja od značaja za biljnu proizvodnju; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije; prati i istražuje promjene i pojave u oblasti i izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama; prikuplja, sređuje, evidentira, kontrolira i mjeri, promatra i obrađuje podatke prema metodološkim uputama i uspostavlja odgovarajuće dokumentacijske materijale; daje stručne savjete, instrukcije i praktična pojašnjenja fizičkim i pravnim osobama vezanim za biljnu proizvodnju; pruža stručne usluge zainteresiranim proizvođačima i poduzećima; radi na očuvanju i razvoju ruralnih područja; prenosi najnovija znanstvena i stručna dostignuća iz oblasti biljne proizvodnje neposrednim proizvođačima; planira i organizira provedbu programa stručne edukacije proizvođača; potiče i pomaže osnivanje strukovnih udruga u okviru poljoprivredne proizvodnje; obavlja osnovna laboratorijska ispitivanja zemljišta za potrebe proizvođača; ukazuje na načine pravilne primjene proizvodnih tehnika i tehnologija radi očuvanja okoliša, zdravlja ljudi, životinja i bilja; izrađuje investicijske programe i pruža pomoć proizvođačima kod popunjavanja aplikacija za dodjelu kredita; prikuplja podatke i prati pojave biljnih bolesti i štetnika; sudjeluje u implementaciji poticaja u poljoprivredi, te obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Odjela.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – VII stupanj stručne spreme, odnosno prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova, završen poljoprivredni fakultet: općeg poljoprivrednog, ratarskog, povrtlarskog ili voćarskog smjera;
  – položen ispit općeg znanja;
  – 1 (jedna) godina radnog staža.
  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Pravo prijave na natječaj imaju državni službenici uposleni u općinskim i županijskim tijelima uprave u Županiji Posavskoj koji ispunjavaju posebne uvjete utvrđene ovim natječajem.
  Pravo prijave na natječaj imaju i namještenici obuhvaćeni člankom 43. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome
  ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine);
  2. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu nakon stjecanja stručne spreme prema uvjetima ovog natječaja;
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja;
  4. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika;
  5. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca;
  6. pravomoćno rješenje o postavljenju na radno mjesto državnog službenika odnosno namještenika u općinskom ili županijskom tijelu uprave u kojem su uposleni na dan objave ovog natječaja.

  Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.
  NAPOMENA:

  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete ovog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županija Posavskoj.
  Kandidati će o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita iz članka 16.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 4/14, 6/14) biti obaviješteni putem službene internet stranice Vlade Županije Posavske(www.zupanijaposavska.ba).
  Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu za državnu službu Županije Posavske dokaz o ispunjavanju općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 8 dana, počev od 17.12.2015.godine, kao dana objave ovog internog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom za:

  „Interni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika – stručni suradnik za biljnu proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti