Više

  IV. izvanredna sjednica Skupštine Županije Posavske

  Najčitanije

  Skupština Županije Posavske, na IV. izvanrednoj sjednici, održanoj 18.07.2019. godine u Domaljevcu razmatrala je Informaciju o stanju u poljoprivredi Županije Posavske.

  Po razmatranoj Informaciji, zastupnici Skupštine Županije Posavske, usvojili su slijedeći Zaključak:

  • Skupština Županije Posavske prima k znanju Informaciju o stanju u poljoprivredi Županije Posavske.
  • Prihvaćaju se mjere predložene u zaključku Informacije i sastavni su dio ovog Zaključka.
  • Skupština Županije Posavske traži od Vlade Federacije BiH i Vijeća ministara BiH potporu i zaštitu poljoprivredne proizvodnje u Županiji Posavskoj kao najbitnijeg segmenta socioekonomskog razvoja Županije.
  • Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Narodnim novinama Županije Posavske“.

  Na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini ističe se važnost poljoprivrede kao privredne grane, no unatoč tome definirani ciljevi i zadaci u okviru usvojenih strategija razvoja poljoprivrede implementirani su djelomično i bez kontinuiranog razvoja ove privredne grane.

  Kako u Bosni i Hercegovini, tako i na području Županije Posavske, poljoprivreda bi treba biti eko-socijalna, usmjerena ka tržišno dohodovnoj politici i održivom razvoju ruralnih područja, s ciljem proizvodnje dovoljne količine kvalitetne hrane po prihvatljivoj cijeni svim stanovnicima uključujući i one sa malim primanjima.

  Da bi ostvarili navedeno predlaže se provođenje slijedećih mjera:

  1. Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu– kao jedna od osnovnih prepreka za povećanje konkurentnosti poljoprivrede ističe se mala veličina poljoprivrednih parcela, odnosno gospodarstva uopće, a na području Županije Posavske udio takvih parcela je velik.Jedno od rješenja je okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda u privatnom vlasništvu radi stvaranja većih i/ili pravilnijih parcela radi boljeg korištenja i stvaranja uvjeta za učinkovitu i produktivniju Jedan od načina okrupnjavanja je provođenjekomasacije kao agrarno-tehničke mjere kojom se grupiraju posjedi, rješavaju imovinsko-pravni odnosi, rješava se kanalska mreža i uređuju poljski putovi. No, komasacija je kompleksna i zahtjevna agrarna operacija okrupnjavanja posjeda, pa se predlaže uvođenje potpore u okviru mjera ruralnog razvoja za kupovinu poljoprivrednog zemljišta s ciljem okrupnjavanja već postojećih poljoprivrednih površina (čestica) u vlasništvu poljoprivrednih proizvođača.

  2. Upravljanje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države– radi boljeg upravljanja i korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države nadležne općine na čijem području se nalazi poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dužne su donijeti kvalitetne Programe gospodarenja kojima bih se definirala površina zemljišta po katastarskim općinama, ukupna površina, način korištenja, podaci o korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, o stanju i uređenju zemljišta, kao i površina planiranih za davanje u zakup, koncesiju i sl. Programom korištenja potrebno je utvrditi i ona zemljišta na kojima nije moguće organizirati poljoprivrednu proizvodnju, mjere zaštite i održavanja kao što je sprečavanje zakorovljenosti, održavanje i čišćenje kanala, živica i međa, poljskih puteva i sl., te ostale mjere kao što su zabrana odlaganja smeća i drugog otpada, sprečavanje smanjenja prohodnosti putova, zaštita od požara i sl.

  Dakle, potrebno je osigurati korištenje poljoprivrednog zemljišta na način koji najviše odgovara prirodnim osobinama zemljišta i postojećim gospodarsko – ekonomskim i agrotehničkim uvjetima.

  3. Izgradnja sustava za navodnjavanje – obzirom na prirodne potencijale Županije Posavske, a to su raspoloživost poljoprivrednih površina, bogati vodni resursi uz klimatske pogodnosti, nedvojbeno je da ih je potrebno koristiti za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju. Klimatske promjene su sve izraženije i sve su učestalije pojave sušnih perioda zbog čega nastaju štete u poljoprivredi, a istovremeno nedovoljno se navodnjavaju poljoprivredne površine i pri tome koristi zanemariv dio vodnog potencijala ovog područja. Dio ovog problema potrebno je i moguće riješiti definiranjem i implementacijom kvalitetnih projekata navodnjavanja, uz izdvajanje i određenih potpora u okviru mjera ruralnog razvoja za nabavku sustava za navodnjavanje od strane poljoprivrednih proizvođača.

  4. Potpore u poljoprivredi–struktura ukupnih potpora, na svim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine, izdvajanih za poljoprivredu je relativno nepovoljna iz razloga što je najveći dio sredstava za potporu izdvajan za mjere direktnih potpora proizvođačima (potpore proizvodnji), dok su strukturne mjere i mjere ruralnog razvoja, kao i opće mjere u poljoprivredi, zastupljene u znatno manjem dijelu. Županijske potpore značajno doprinose unapređenju poljoprivrednog sektora i trebale bi biti usmjerene u pravcu razvoja ruralnog područja i provođenju mjera strukturne politike kojima se potiče efikasnost poljoprivredne proizvodnje radi osiguravanja stabilnog dohotka i zadovoljavajućeg životnog standarda poljoprivrednika na seoskom području. Neke od mjera su: potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva, stručnom osposobljavanju za rad u poljoprivredi, osnaživanje spolne i dobne strukture poljoprivrednika uvođenjem posebnih potpora za mlade poljoprivrednike, mlađe od 30 godina, sufinanciranje premije za policu osiguranja koja pokriva gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje nastale uslijed rizika poput nepovoljnih klimatskih prilika, potpore organiziranju poljoprivrednika kroz osnivanje zadruga i različitih oblika udruženja poljoprivrednika radi zajedničkog nastupa na tržištu, kao i potpore za uvođenje određenih standarda u poljoprivredno – prehrambenoj proizvodnji i certificiranje proizvoda iz razloga što standardi omogućavaju organizacijama svih veličina i vrsta, da primjenjuju i provode efektivne i efikasne sustave upravljanja kvalitetom, odnosno da isporučuju proizvode koji zadovoljavaju korisnika i ispunjavaju zahtjeve odgovarajućih propisa.

  5. Osnivanje Agrotehnološkog centra – radi obavljanja stručnih i drugih poslova koji se odnose na: pripremanje i poduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova u oblasti proizvodnje povrća i voća, žitarica, krmnog i industrijskog bilja. U okviru kojeg bi se uspostavilo i osnažilo djelovanje savjetodavne službe, praćenje i provođenje agrokemijskih analiza zemljišta i na temelju njih uspostavljanje baze podataka o fizičkim i kemijskim svojstvima tala na području Županije Posavske. Nadalje, radi osnaživanja Srednjih strukovnih škola na području Županije koje bi u sinergiji sa Agrotehnološkim centrom dobili priliku za provođenje dijela praktičnih nastava na oglednim poljima koji bi bili u sastavu Agrotehnološkog centra. Postavljanje oglednih polja išlo bi u pravcu uvođenja novih vrsta i kultivara pojedinih biljaka u proizvodnju na području Županije Posavske. Također, putem Agrotehnološkog centra objediniti poslove savjetodavne službe sa poslovima praćenja i promatranja razvoja štetnih organizama koji su prisutni na biljkama, biljnim proizvodima i reguliranim objektima, te određivanje optimalnog vremena za njihovo suzbijanje, kao i poduzimanje mjera na sprječavanju nastanka štetnih posljedica, primjenom stručnih i znanstvenih metoda rada, praćenje stanja u oblasti primjene fitofarmaceutskih sredstava i određivanje optimalne doze kod tretiranja štetnih biljnih organizama, te obavljanje osnovne terenske i laboratorijske dijagnostike štetnih organizama, izdavanje upozorenja i sprječavanje širenja štetnih organizama putem savjeta i naputaka za uporabu proizvoda za zaštitu zdravlja bilja, te putem izvještavanja javnosti.

  6. Donošenje novih zakonodavnih okvira –radi stvaranja uvjeta za provođenje predloženih mjera potrebno je i donošenje novih zakonodavnih okvira kojima bih se pobliže definirala i uredila oblast vodoprivrede i poljoprivrede na području Županije Posavske i to donošenjem županijskih propisa kao što su: Zakon o vodama Županije Posavske, Zakon o poljoprivrednom zemljištu Županije Posavske i Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Županije Posavske, izvijestili su iz stručne službe Skupštine.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti