Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

 

sa  10.  sjednice  Vlade Županije Posavske

održane dana 16.06.2015.g. u Orašju

 

 

Sjednica je počela sa radom u 09,00 sati

 

 

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  9. sjednice Vlade Županije Posavske,

Zapisnik  je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja gore navedenog  Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

 

 

D n e v n i   r e d 

 

1.Prijedlog odluke o odobravanju sufinanciranja pristupanja Općine Orašje Garantnom fondu NERDA Tuzla

  1. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave

3.. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti

  1. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o visini osnovice za obračun plaća uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske

 

 

Dnevni red je  jednoglasno  usvojen, a potom su doneseni sljedeći

 

Z A K LJ U Č C I

 

-ad.1.-

Donosi se Odluka o odobravanju sufinanciranja pristupanja Općine Orašje Garantnom fondu NERDA Tuzla

-ad.2.-

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabave

-ad.3.-

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

-ad.4.-

Donosi se Zaključak o izmjeni Zaključka o visini osnovice za obračun plaća uposlenika korisnika  Proračuna Županije Posavske

 

Sjednica je završena u 10,00 sati

 

 

Broj:01-02-308-2/15

Orašje, 17.06.2015.g.

 

             TAJNIK VLADE                                                                 PREDSJEDNIK VLADE

        ___________________                                               _____________________

                                                                                          Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti