Više

  Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  13. sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 23.07.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 14,30 sati

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  12. sjednice Vlade Županije Posavske,

  Zapisnik  je  jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja gore navedenog   Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1. Prijedlog uredbe o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj

  2.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu.

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa
  5. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja
  6. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostupanjske upravne komisije
  7. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma
  8. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ( ŠC Orašje-2 stražara)
  9. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje Joze Pranjić po osnovu ugovora o djelu za lipanj 2015.g.
  10. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje Ruže Majić po osnovu ugovora o djelu za veljaču i ožujak 2015.g.
  11. Odgovori na zastupnička pitanja (Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa i Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike
  12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na ugovor o djelu za kolovoz 2015.godine.

   

   

  Dnevni red je jednoglasno  usvojen, a potom su doneseni sljedeći

   

   

  Z A K LJ U Č C I

   

   

  -ad.1.-

  Skida se s dnevnog reda Prijedlog uredbe o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj

  -ad.2.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu.

  ad.3.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata

  ad.4.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  -ad.5.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike

  ad.6.-

  Skida se s dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa

   

  ad.7.-

  Donosi se Rješenje o izmjeni rješenja

  ad.8.-

  Skida se s dnevnog reda Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostupanjske upravne komisije

  ad.9.-

  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma

   

  ad.10.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do 90 dana s početkom od 25.05.2015.godine za 2 (dva) stražara u  Školskom centru fra Martina Nedića u Orašju

  ad.11.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje Joze Pranjić po osnovu ugovora o djelu za lipanj 2015.g.

   

   

  ad.12.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje Ruže Majić po osnovu ugovora o djelu za veljaču i ožujak  2015.g.

  ad.13.-

  Donosi se Zaključak:

  1. Objedinjuju se odgovori na zastupnička pitanja:

  – ministarstva prometa, veza, turizma i zaštite okoliša,

  – ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja,

  – ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike,

  – ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa,

  i upućuju Skupštini Županije Posavske na daljnje postupanje.

   

   

  ad.14.-

  Donosi se Zaključak:

  1. Vlada Županije Posavske daje suglasnost ministarstvima, službama , uredima i upravama Vlade da zaključe ugovore o djelu za mjesec kolovoz tekuće godine, i to

  – Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja i

  – Ivana Mijić

  – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i

  – Velid Subašić

  – Zajednička služba Vlade i

  – Ana Senić

  – Marija Maskaljević

  – Marijan Mijić

  – Služba za odnose s javnošću i

  -Josip Vinković

  -Ured za povratak raseljenih lica –prognanika i izbjeglica i

  – Danijel Ivanković

  – Županijska uprava za inspekcijske poslove i

  – Ivana Orkić

  -Agencija za privatizaciju i

  -Ružica Baotić

  -Mario Brkić

  – Općinsko pravobraniteljstvo u Orašju i

  – Ružica Baotić

  – Općinski sud u Orašju i

  -Anton Maskaljević

   

   

  Sjednica je završena u 16,00 sati

   

   

   

  Broj:01-02-362-2/15

  Orašje, 27.07.2015.g.

   

   

   

   

   

              TAJNIK VLADE                                                           PREDSJEDNIK VLADE

          ___________________                                            _____________________

                                                                               Marijan Klaić,mag.ing.aedif

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti