Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

 

sa  16. sjednice  Vlade Županije Posavske

održane dana 09.09.2015.g. u Orašju

 

 

Sjednica je počela sa radom u 14,00 sati

 

 

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  14. i 15. sjednice Vlade Županije Posavske,

Zapisnici  su  jednoglasno usvojeni.

Nakon usvajanja gore navedenih   Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

 

D n e v n i   r e d 

 

 1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama policijskih službenika Županije Posavske

2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske

 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno- športskih programa i aktivnosti
 2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime sufinanciranja programa obrazovanja djece s posebnim potrebama
 4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranje prijevoza učenika za svibanj i lipanj školske 2014./2015.godine
 5. Prijedlog odluke o odobravanju uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003.godine
 6. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
 7. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
 8. Prijedlog dokumenta okvirnog Proračuna Županije Posavske za razdoblje 2016.-2018.godine

11.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ( računovođa OŠ Orašje)

12.Zahtjev  Ureda predsjednika Vlade za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu sa Dajanom Vladisavljević za rujan 2015.g.

 1. Odgovori na zastupnička pitanja
 2. Zahtjevi za sklapanje ugovora o djelu za rujan 2015.godine

 

 

D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

 

 

 1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Grant za zaštitu prirodnih ii drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu
 2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava sa „Grant za zaštitu prirodnih ii drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu
 3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju postignutog dogovora
 4. Prijedlog zaključka o pristupanju izradi Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Županije Posavske, Nacrta zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Županije Posavske i Nacrta zakona o plaćama i naknadama uposlenika osnovnih i srednjih škola Županije Posavske
 5. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za izradu Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Županije Posavske, Nacrta zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Županije Posavske i Nacrta zakona o plaćama i naknadama uposlenika osnovnih i srednjih škola Županije Posavske
 6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave
 7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske

 

 

Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

 

 

 

Z A K LJ U Č C I

 

-ad.1.-

Donosi se Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama policijskih službenika Županije Posavske

-ad.2.-

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske

ad.3.-

Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno- športskih programa i aktivnosti

ad.4.-

Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske

ad.5.-

Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime sufinanciranja programa obrazovanja djece s posebnim potrebama

ad.6.-

Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu  općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranje prijevoza učenika za svibanj i lipanj školske 2014./2015.godine

 

ad.7.-

Donosi se Odluka o  odobravanju uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003.godine

ad.8.-

Donosi se Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

ad.9 .-

Donosi se Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

ad.10.-

Donosi se Zaključak:

1.Prihvaća se Dokument okvirnog Proračuna Županije Posavske za razdoblje 2016.-2018.godine

ad.11.-

Donosi se Zaključak:

1.Daje se suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske za  upošljavanje djelatnika  na određeno vrijeme do 90 dana sa početkom od 01.09.2015.godine na radno mjesto  računovođe u  Osnovnoj školi u  Orašju

ad.12.-

Donosi se Zaključak:

1.Daje se suglasnost Uredu predsjednika Vlade za zaključivanje ugovora o djelu sa Dajanom Vladisavljević za rujan 2015.g.

ad.13.-

Donosi se Zaključak:

1.Objedinjuju se Odgovori na zastupnička pitanja koja se dostavili Ministarstvo financija i Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša i upućuju Skupštini Županije Posavske.

 

ad.14.-

Donosi se Zaključak:

 1. Vlada Županije Posavske daje suglasnost ministarstvima, službama, uredima i upravama Vlade da zaključe ugovore o djelu za mjesec rujan  tekuće godine, i to

– Ministarstvo unutarnjih poslova i

– Antonela Kosić

– Mato Živković

– Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i

– Velid Subašić

– Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja i

– Ivana Mijić

– Ministarstvo financija i

– Edina Vajzović-Halilović

– Ministarstvo pravosuđa i uprave i

– Ivan Vilić

– Zajednička služba Vlade i

– Ana Senić

– Marija Maskaljević

– Služba za odnose s javnošću i

– Josip Vinković

– Ured za povratak raseljenih lica –prognanika i izbjeglica i

– Danijel Ivanković

– Županijska uprava za inspekcijske poslove i

– Ivana Orkić

– Agencija za privatizaciju i

-Ružica Baotić

-Mario Brkić

– Kantonalni sud u Odžaku i

– Elvira Pobrić

– Kantonalno tužiteljstvo i

– Slađana Klajić

– Općinsko pravobraniteljstvo u Orašju i

– Ružica Baotić

– Općinski sud u Orašju i

– Mara Jurić

 

ad.15.-

Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Grant za zaštitu prirodnih ii drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

 

ad.16.-

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava sa „Grant za zaštitu prirodnih ii drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

ad.17.-

Donosi se Zaključak o prihvaćanju postignutog dogovora

 

ad.18.-

Donosi se Zaključak o pristupanju izradi Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Županije Posavske, Nacrta zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Županije Posavske i Nacrta zakona o plaćama i naknadama uposlenika osnovnih i srednjih škola  Županije Posavske

 

ad.19.-

Donosi se Rješenje o imenovanju povjerenstva za izradu Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Županije Posavske, Nacrta zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Županije Posavske i Nacrta zakona o plaćama i naknadama uposlenika osnovnih i srednjih škola  Županije Posavske

 

ad.20.-

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabave

 

 

ad.21.-

Donosi se Odluka  o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske

 

 

 

Sjednica je završena u 15,20 sati

 

 

Broj:01-02-415-2/15

Orašje, 10.09.2015.g.

 

 

 

 

 

TAJNIK VLADE                                                 PREDSJEDNIK VLADE

        ___________________                                            _____________________

                                                                    Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti