Više

  Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

  sa  17. sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 22.09.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 16,00 sati

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  16. sjednice Vlade Županije Posavske,

  Zapisnik  je  jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja gore navedenog   Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

   

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1.Prijedlog uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama

  2.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Grant za zaštitu okoliša“utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

  3.Prijedlo odluke o načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2015.godine na poziciji „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“

  1. Prijedlog odluke o raspodijeli donirane poljoprivredne mehanizacije Županiji Posavskoj – traktori sa pripadajućim priključcima
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  4. Prijedlog odluke o odobravanju uplate sredstava na ime razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti

  9.Prijedlog rješenja o imenovnaju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“

  10.Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za popis gotovine, potraživanja i obveza

  11.Program mjera štednje

  12.Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

  13.Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća

  14.Zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova za davanje suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta „viši samostalni referent za putne isprave“ u Odsjeku za administraciju Orašje, putem javnog natječaja

  1. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ( koordinator za visoko obrazovanje za odjele Sveučilišta u Mostaru smještene u ŠC Orašje)
  2. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za isplatu po Rješenju o utvrđivanju visine naknade članovima povjerenstva za javne nabave u OŠ Vidovice
  3. Zahtjev Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za davanje suglasnosti Jasni Vincetić za dodjelu nagrade za rezultate rada.
  4. Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe

   

   

  D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

   

   

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
  2. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara
  3. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara
  4. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje redosljeda kandidata za volontiranje.

   

   

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

   

   

  Z A K LJ U Č C I

   

  -ad.1.-

  Donosi se Uredba o porodnim naknadama zaposlenim majkama

  -ad.2.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Grant za zaštitu okoliša“utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

  ad.3.-

  Donosi se Odluka o  načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2015.godine na poziciji „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“

  ad.4.-

  Donosi se Odluka o  raspodijeli donirane poljoprivredne mehanizacije Županiji Posavskoj – traktori sa pripadajućim priključcima

  ad.5.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata

  ad.6.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

  ad.7.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003.godine

  ad.8.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

  ad.9 .-

  Donosi se Rješenje o imenovnaju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“

  ad.10.-

  Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za popis gotovine, potraživanja i obveza

  ad.11.-

  Donosi se Zaključak o usvajanju Programa mjera štednje

  ad.12.-

  Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

  ad.13.-

  Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća

  ad.14.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za popunu upražnjenog radnog mjesta „viši samostalni referent za putne isprave“ u Odsjeku za administraciju Orašje, Uprava za administraciju i potporu – 1 izvršitelj, putem javnog natječaja

  ad.15.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za upošljvanje djelatnika na određeno vrijeme  do 31.08.2016.godine na radno mjesto  koordinator za visoko obrazovanje za odjele Sveučilišta u Mostaru smještene u Školskom centru fra Martina Nedića u  Orašju sa 25% radnog vremena – jedan izvršitelj.

  ad.16.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za isplatu po Rješenju o utvrđivanju visine novčanih naknada broj: 348/15 od 19.08.2015.godine,  članovima povjerenstva za javne nabave u OŠ Vidovice

  ad.17.-

  Donosi se Zaključak

  1.Daje se suglasnost Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za dodjelu nagrade za rezultate rada Jasni Vincetić.

  ad.18.-

  Donosi se Zaključak

  1.Vlada Županije Posavske objavljuje Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

  ad.19.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti (Pravilnik o sistematizaciji  Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa)

  ad.20.-

  Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara

  ad.21.-

  Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara

  ad.22.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje redosljeda kandidata za volontiranje.

   

   

   

  Sjednica je završena u 18,00 sati

   

   

  Broj:01-02-442-2/15

  Orašje, 23.09.2015.g.

   

   

  TAJNIK VLADE                                                                 PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                 _____________________

                                                                  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti