Više

  Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

  sa 19. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 09.i 23.11.2015.g. u Orašju

  Sjednica je počela sa radom 09.11.2015.g.u 12,30 sati, prekinuta u 16,00 sati, te nastavljena 23.11.2015.g. u 12,00 sati i završena u 13,00 sati.

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 18. sjednice Vlade Županije Posavske,
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja gore navedenog Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1.Prednacrt zakona o prostornom uređenju i građenju u Županiji Posavskoj
  2.Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  3.Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  4.Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu
  5.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
  6.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2015./2016.godine
  8.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  9.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
  10.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalen politike
  11.Prijedlog odluke o odobranju uplate sredstava (Kasim Fehatović)
  12. Prijedlog odluke o odobranju uplate sredstava (Emir Havić)
  13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
  14. Prijedlog odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
  15.Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje
  16.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti na ugovor o djelu za Jozu Pranjić za mjesec listopad 2015.g.
  17.Zahtjev Ureda predsjednika Vlade za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu s Dajanom Vladisavljević
  18. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice Orašje za 2014.godinu
  19. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske Orašje za 2014.godinu
  20. Izvješće o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014.godinu
  21. Izvješće o radu Službe za upošljavanje za 2014.godinu.
  22. Informacija o stanju u oblasti prostornog uređenja u Županiji Posavskoj
  23. Javni poziv za angažiranje volonera u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj
  24.Odgovor Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na zastupničko pitanje zastupnika Jose Oršolić

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme u OŠ Orašje
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Srednjoj školi Pere Zečevića Odžak za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova zamjena podnih obloga i krečenje zidova u učionicama
  3.Prijedlog rješenja o imenovanju administrativnog povjerenstva Vlade Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grant za sanaciju šteta uzrokovanih poplavom“
  5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
  6.Prijedlog zaključka (o neradnom danu)
  7. Zahtjev Općinsko suda u Orašju za davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o djelu sa Vesnom Vincetić i Petrom Hamidović
  8.Zahtjev Općinsko suda u Orašju za davanje suglasnosti za popunjavanje radnih mjesta stručni suradnik za registar i stručni suradnik za računovodstveno-materijalne poslove putem internog natječaja

  Dnevni red je jednoglasno usvojen kao i dopuna dnevnog reda, izuzev točaka 6.,7. i 8 koje su usvojene sa 9(devet) glasova „ZA“ i 1(jedan) glas „UZDRŽAN“, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K LJ U Č C I
  -ad.1.-
  Utvrđuje se Nacrt zakona o prostornom uređenju i građenju u Županiji Posavskoj i upućuje skupštini Županije Posavske na daljnje postupanje.

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odluke o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2015./2016.godine

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

  -ad.9 .-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalen politike

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o odobranju uplate sredstava (Kasim Fehatović)

  -ad.12.-
  Donosi se Odluka o odobranju uplate sredstava (Emir Havić)

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

  -ad.14.-
  Donosi se Odluka o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zaključivanje ugovor o djelu sa Jozom Pranjić za mjesec listopad 2015.g.

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Uredu Predsjednika Vlade za zaključivanje ugovora o djelu s Dajanom Vladisavljević

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice Orašje za 2014.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Prihvaća se Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske Orašje za 2014.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.20.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Prihvaća se Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.21.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Prihvaća se Izvješće o radu Službe za upošljavanje za 2014.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.22.-
  Donosi se Zaključak:
  1. Prima se na znanje Informacija o stanju u oblasti prostornog uređenja u Županiji Posavskoj

  -ad.23.-
  Donosi se Zaključak:
  1. Vlada Županije Posavske objavljuje Javni poziv za angažiranje volonera u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj

  -ad.24.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Upućuje se Skupštini Županije Posavske odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Jose Oršolić, koje je dostavilo Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike
  -ad.25.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme u Osnovnoj školi Orašje na sljedeća radna mjesta:
  – učitelj tjelesne i zdravstvene kulture-puno radno vrijeme, 1 izvršitelj i
  – učitelj hrvatskog jezika-puno radno vrijeme, 1 izvršitelj.

  -ad.26.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj školi Pere Zečevića Odžak za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova zamjena podnih obloga i krečenje zidova u učionicama

  -ad.27.-
  Predsjednik Vlade povlači s dnevnog reda Prijedlog rješenja o imenovanju administrativnog povjerenstva Vlade Županije Posavske

  -ad.28.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grant za sanaciju šteta uzrokovanih poplavom“

  -ad.29.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

  -ad.30.-
  Donosi se Zaključak (o neradnom danu)

  -ad.31.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Općinskom sudu u Orašju za zaključivanjem ugovora o djelu sa Vesnom Vincetić i Petrom Hamidović, kako je traženo zahtjevom broj: 025-0-Su-15-000 613 od 03.11.2015.g.

  -ad.32.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Općinskom sudu u Orašju za popunjavanje radnih mjesta stručni suradnik za registar i stručni suradnik za računovodstveno-materijalne poslove putem internog natječaja

  Sjednica je završena 23.11.2015.g. u 13,00 sati
  Broj:01-02-510-2/15
  Orašje, 23.11.2015.g.
  TAJNIK VLADE                                                                   PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                  _____________________
  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti