Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

I Z V O D I Z Z A P I S N I K A

sa 20. sjednice Vlade Županije Posavske
održane dana 26.11.2015.g. u Orašju

Sjednica je počela sa radom u 13,30 sati

Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o utemeljenju i ustroju Službe za upošljavanje Županije Posavske
2.Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Službe za upošljavanje Županije Posavske
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu financija
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Županijskoj bolnici Orašje za sufinanciranje kapitalnih projekata
6 Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2015./2016.g.
9.Prijedlog odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava na poziciji „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“ namijenjenih financiranju upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca)
11.Prijedlog rješenja o imenovnaju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske
12. Prijedlog zaključka o namjeri osiguranja sredstava za projekt „Rekonstrukcija gradske ulice sa priključcima i kružnog raskrižja kod zgrade stare općine u Odžaku“ u Proračunu za 2016.godinu
13. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za isplatu po Rješenju o visini naknade članovima Povjerenstva za javne nabave u OŠ Domaljevac, OŠ Orašje i Ministarstvu.
14. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme po školama
15. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu po školama
16.Zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za davanje suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta „stručni suradnik za biljnu proizvodnju u poljoprivrednoj stručnoj službi“ u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem internog natječaja
17. Zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za davanje suglasnosti na isplatu po Rješenju o visini naknade članovima stručnog povjerenstva
18.Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2015.godine
19.Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01.do 30.09.2015.godine

D o p u n a d n e v n o g r e d a

1.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske
2. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti
3. Prijedlog odluke o stipendiranju redovitih studenata za akademsku 2015./2016.godinu
4. Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2015./2016.godini
5.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke robe – opremanje sistema veze
6. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći
Z A K LJ U Č C I
-ad.1.-
Donosi se Uredba o dopuni Uredbe o utemeljenju i ustroju Službe za upošljavanje Županije Posavske

-ad.2.-
Donosi se Odluka o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Službe za upošljavanje Županije Posavske

-ad.3.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske

-ad.4.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu financija

-ad.5.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Županijskoj bolnici Orašje za sufinanciranje kapitalnih projekata

-ad.6.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti

-ad.7.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti

-ad.8.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2015./2016.g.

-ad.9 .-
Donosi se Odluka o pokretanju postupka dodjele koncesije

-ad.10.-
Skida se s dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava na poziciji „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“ namijenjenih financiranju upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca)

-ad.11.-
Donosi se Rješenje o imenovnaju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske

-ad.12.-
Donosi se Zaključak o namjeri osiguranja sredstava za projekt „Rekonstrukcija gradske ulice sa priključcima i kružnog raskrižja kod zgrade stare općine u Odžaku“ u Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu

-ad.13.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa članovima Povjerenstva za javne nabave u OŠ Domaljevac za isplatu po Rješenju o visini naknade broj:639/15, OŠ Orašje za isplatu po Rješenju o visini naknade broj:632-1/15 i Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za isplatu po Rješenju o visini naknade broj:06-14-1070/15.

-ad.14.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme, za slijedeće škole:
Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak
a) zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do 90 dana s početkom od 03.11.2015.g. na slijedeće radno mjesto:
– učitelj razredne nastave – puno radno vrijeme …………………………….. 1 izvršitelj
b) zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do 90 dana s početkom od 01.12.2015.g. na slijedeća radna mjesta:
– učitelj razredne nastave – puno radno vrijeme …………………………….. 2 izvršitelja
– učitelj informatike – puno radno vrijeme ………………………………….. 1 izvršitelj
– učitelj engleskog jezika – 60% radnog vremena …………………………… 1 izvršitelj
Osnovna škola Stjepana Radića Oštra Luka – Bok
a) zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do 90 dana s početkom od 01.12.2015. godine na slijedeće radno mjesto:
– učitelj matematike i fizike – puno radno vrijeme ……………………………………. 1 izvršitelj
b) zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do 31.08.2016. godine na slijedeće radno mjesto:
– učitelj glazbene kulture – 8 sati tjedno ……………………………………………………. 1 izvršitelj
Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa
a) zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do povratka djelatnika s funkcije a najduže do 11.08.2016. godine na slijedeće radno mjesto:
– učitelj razredne nastave – puno radno vrijeme ………………………………. 1 izvršitelj
-ad.15.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za mjesec studeni 2015. godine za slijedeće škole:
Školski centar fra Martina Nedića Orašje:
– Pavo Kobaš, nastavnik latinskog jezika – 13 sati tjedno
Srednja škola Pere Zečevića Odžak
– Muhamed Huseinbašić, nastavnik glazbene kulture – 7 sati tjedno
– Pavo Kobaš, nastavnik latinskog jezika – 10 sati tjedno
– Zdenka Lujić, nastavnik predmeta zdravstvene struke – 23 sata tjedno
– Asija Omerbašić, nastavnik praktične nastave tekstilne struke –10,5 sati tjedno,
– Kristina Hodžić, nastavnik predmeta zdravstvene struke – 10 sati tjedno
– Mirzet Hodžić, nastavnik predmeta zdravstvene struke – 10 sati tjedno
– Marija Zečević, pedagog i psiholog – 7 sati tjedno,
– Ivana Kljajić, nastavnik pred. ekonom. struke za predmet pravo – 13 sati tjedno,
– Goran Dujak, nastavnik predmeta strojarske struke – 4 sata tjedno,
Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vidovice
– Željko Klaić, učitelj glazbene kulture – 7 sati tjedno
Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak
– Mirko Živković, učitelj matematike – 36 sati tjedno
– Miroslav Dujaković, učitelj matematike – 36 sati tjedno
– Hazim Hadžidedić, učitelj matematike – 23 sata tjedno
– Indira Kusur, vjeroučitelj islamskog vjeronauka – 33 sata tjedno
– Nenad Tojić, vjeroučitelj pravoslavnog vjeronauka – 6 sati tjedno
– Jozo Pranjić, neto iznos 760,00 KM (pružanje usluga prijevoza djece s posebnim obrazovnim potrebama)

-ad.16.-
Donosi se Zaključak:
1. Daje se suglasnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za popunu upražnjenog radnog mjesta „stručni suradnik za biljnu proizvodnju u poljoprivrednoj stručnoj službi“ u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem internog natječaja

-ad.17.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se suglasnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na isplatu po Rješenju o visini naknade članovima stručnog povjerenstva, broj:08-24-04-235-7/14 od 23.02.2015.g.

-ad.18.-
Donosi se Zaključak:
1.Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2015.godine

-ad.19.-
Donosi se Zaključak:
1.Prihvaća se Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01.do 30.09.2015.godine

-ad.20.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

-ad.21.-
Povlači se s dnevnog reda Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti

-ad.22.-
Donosi se Odluka o stipendiranju redovitih studenata za akademsku 2015./2016.godinu

-ad.23.-
Donose se Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2015./2016.godini

-ad.24.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke robe – opremanje sistema veze

-ad.25.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
Sjednica je završena u 16,00 sati

Broj:01-02-543-2/15
Orašje, 27.11.2015.g.

TAJNIK VLADE                                                                     PREDSJEDNIK VLADE

___________________                                                    _____________________
Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti