Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

sa 25. sjednice Vlade Županije Posavske
održane dana 29.12.2015.g. u Orašju
Sjednica je počela sa radom u 12,00 sati

Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za šport i kulturu“
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2015./2016.godine
3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije
4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti
5. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstvu za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu neprofitnim organizacija i udruženjima građana
6. Prijdlog zaključka o dvanju suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu u slučaju teške bolesti

D o p u n a d n e v n o g r e d a

1. Prijedlog rješenja o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara
2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
3. Prijedlog Strategije razvoja Županije Posavske za period 2016.-2020.godina
4. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.
6. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2015.godinu između Vlade Županije Posavske, Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja i Uprave za civilnu zaštitu Županije Posavske
7. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava na poziciji „Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“ utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu.
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za izmirenje obveza poduzetnicima za troškove koji su nastali za vrijeme obrane od poplava u svibnju 2014.godine.
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava na poziciji „Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu za izmirenje obveza poduzetnicima za troškove koji su nastali za vrijeme obrane od poplava u svibnju 2014.godine.
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguanja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2015.godinu.
11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

Z A K LJ U Č C I

-ad.1.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za šport i kulturu“

-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2015./2016.godine

-ad.3.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije

-ad.4.-
Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti

-ad.5.-
Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstvu za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu neprofitnim organizacija i udruženjima građana

-ad.6.-
Donosi se Zaključak o dvanju suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu u slučaju teške bolesti

-ad.7.-
Donosi se Rješenje o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara

-ad.8.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

-ad.9 .-
Utvrđuje se Prijedlog Strategije razvoja Županije Posavske za period 2016.-2020.godina i upućuje Skupštini Županije Posavske.

-ad.10.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.

-ad.11.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.

-ad.12.-
Donosi se Odluka o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2015.godinu između Vlade Županije Posavske, Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja i Uprave za civilnu zaštitu Županije Posavske

-ad.13.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava na poziciji „Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“ utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu.

-ad.14.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za izmirenje obveza poduzetnicima za troškove koji su nastali za vrijeme obrane od poplava u svibnju 2014.godine.

-ad.15.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava na poziciji „Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu za izmirenje obveza poduzetnicima za troškove koji su nastali za vrijeme obrane od poplava u svibnju 2014.godine.
-ad.16.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguanja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2015.godinu.

-ad.17.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
Sjednica je završena u 13,00 sati

Broj:01-02-656-2/15
Orašje, 31.12.2015.g.

TAJNIK VLADE                                                                                      PREDSJEDNIK VLADE

___________________                                                           _____________________
Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti