Više

  Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

  sa 26. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 19.01.2016.g. u Orašju

  Sjednica je počela sa radom u 11,00 sati

  Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:
  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije
  2. Prijdlog zaključka o ovlaštenju ministra pravosuđa i uprave
  3. Odgovor na zastupničko pitanje

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti uzrokovanoj sušom 2015.godine na području Županije Posavske
  2. Prijedlog odluke o isplati razlike naknade plaće porodiljama uposlenim kod korisnika Proračuna Županije Posavske
  3. Prijedlog zaključka o dvanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K LJ U Č C I

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije

  -ad.2.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijdlog zaključka o ovlaštenju ministra pravosuđa i uprave

  -ad.3.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Prihvaća se Odgovor na zastupničko pitanje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje je postavio zastupnik Drago Zečević i upućuje Skupštini Županije Posavske.

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti uzrokovanoj sušom 2015.godine na području Županije Posavske

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o isplati razlike naknade plaće porodiljama uposlenim kod korisnika Proračuna Županije Posavske

  -ad.6.-
  Donosi se Zaključak o dvanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  Sjednica je završena u 12,20 sati
  Broj:01-02-09-2/16
  Orašje, 20.01.2016.g.

  TAJNIK VLADE                                                                               PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                          _____________________
  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti