Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

sa 26. sjednice Vlade Županije Posavske
održane dana 19.01.2016.g. u Orašju

Sjednica je počela sa radom u 11,00 sati

Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:
D n e v n i r e d

1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije
2. Prijdlog zaključka o ovlaštenju ministra pravosuđa i uprave
3. Odgovor na zastupničko pitanje

D o p u n a d n e v n o g r e d a

1.Prijedlog odluke o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti uzrokovanoj sušom 2015.godine na području Županije Posavske
2. Prijedlog odluke o isplati razlike naknade plaće porodiljama uposlenim kod korisnika Proračuna Županije Posavske
3. Prijedlog zaključka o dvanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

Z A K LJ U Č C I

-ad.1.-
Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije

-ad.2.-
Povlači se s dnevnog reda Prijdlog zaključka o ovlaštenju ministra pravosuđa i uprave

-ad.3.-
Donosi se Zaključak:
1.Prihvaća se Odgovor na zastupničko pitanje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje je postavio zastupnik Drago Zečević i upućuje Skupštini Županije Posavske.

-ad.4.-
Donosi se Odluka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti uzrokovanoj sušom 2015.godine na području Županije Posavske

-ad.5.-
Donosi se Odluka o isplati razlike naknade plaće porodiljama uposlenim kod korisnika Proračuna Županije Posavske

-ad.6.-
Donosi se Zaključak o dvanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

Sjednica je završena u 12,20 sati
Broj:01-02-09-2/16
Orašje, 20.01.2016.g.

TAJNIK VLADE                                                                               PREDSJEDNIK VLADE

___________________                                                          _____________________
Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti