Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

sa 27. sjednice Vlade Županije Posavske
održane dana 29.01.2016.g. u Orašju

Sjednica je počela sa radom u 11,00 sati

Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Županijskog pravobranitelja
2. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta Tajnika Vlade Županije Posavske
4. Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava
5. Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime razlike doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003. godine
6. Prijedlog rješenja o postavljenju Tajnika Vlade Županije Posavske
7. Prijedlog zaključka o ovlaštenju za potpisivanje Aneksa Sporazuma o sufinanciranju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda, Vlade Županije Posavske i Općine Orašje
8. Prijedlog zaključka o ovlaštenju na potpisivanje Aneksa Sporazuma o dijeljenju troškova između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade Županije Posavske
9. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske
10. Prijedlog zaključka o dostavljanju Izvješća o radu za 2015.godinu
11. Prijedlog zaključka o dostavljanju Programa rada za 2016.godinu
12. Prijedlog zaključka
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
14. Zahtjev Županijske uprave civilne zaštite za davanje suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u tijelu državne službe

D o p u n a d n e v n o g r e d a

1.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
2.Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Interresorne skupine za izradu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj
3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
4. Prijedlog rješenja o imenovanju Županijskog koordinatora
Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći
Z A K LJ U Č C I

-ad.1.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Županijskog pravobranitelja

-ad.2.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja

-ad.3.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta Tajnika Vlade Županije Posavske

-ad.4.-
Donosi se Odluka o odobrenju uplate sredstava

-ad.5.-
Donosi se Odluka o odobrenju uplate sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime razlike doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003. godine

-ad.6.-
Donosi se Rješenje o postavljenju Tajnika Vlade Županije Posavske

-ad.7.-
Donosi se Zaključak o ovlaštenju za potpisivanje Aneksa Sporazuma o sufinanciranju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda, Vlade Županije Posavske i Općine Orašje

-ad.8.-
Donosi se Zaključak o ovlaštenju na potpisivanje Aneksa Sporazuma o dijeljenju troškova između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade Županije Posavske
-ad.9 .-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske

-ad.10.-
Donosi se Zaključak o dostavljanju Izvješća o radu za 2015.godinu

-ad.11.-
Donosi se Zaključak o dostavljanju Programa rada za 2016.godinu

-ad.12.-
Donosi se Zaključak

-ad.13.-
Donosi se Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

-ad.14.-
Donosi se Zaključak:
1Daje se suglasnost Županijskoj upravi civilne zaštite za upošljavanje jednog namještenika na neodređeno vrijeme, na poslove viši referent za prikupljanje i analizu podataka i informacija u sektoru Operativni centar, putem javnog natječaja.

-ad.15.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

-ad.16.-
Donosi se Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Interresorne skupine za izradu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj

-ad.17.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

-ad.18.-
Donosi se Rješenje o imenovanju Županijskog koordinatora
Sjednica je završena u 13,00 sati
Broj:01-02-18-2/16
Orašje, 29.01.2016.g.

TAJNIK VLADE                                                                                   PREDSJEDNIK VLADE

___________________                                                              ___________________
Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti