Više

  Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

  sa 27. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 29.01.2016.g. u Orašju

  Sjednica je počela sa radom u 11,00 sati

  Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Županijskog pravobranitelja
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta Tajnika Vlade Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava
  5. Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime razlike doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003. godine
  6. Prijedlog rješenja o postavljenju Tajnika Vlade Županije Posavske
  7. Prijedlog zaključka o ovlaštenju za potpisivanje Aneksa Sporazuma o sufinanciranju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda, Vlade Županije Posavske i Općine Orašje
  8. Prijedlog zaključka o ovlaštenju na potpisivanje Aneksa Sporazuma o dijeljenju troškova između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade Županije Posavske
  9. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske
  10. Prijedlog zaključka o dostavljanju Izvješća o radu za 2015.godinu
  11. Prijedlog zaključka o dostavljanju Programa rada za 2016.godinu
  12. Prijedlog zaključka
  13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  14. Zahtjev Županijske uprave civilne zaštite za davanje suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u tijelu državne službe

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
  2.Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Interresorne skupine za izradu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj
  3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  4. Prijedlog rješenja o imenovanju Županijskog koordinatora
  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći
  Z A K LJ U Č C I

  -ad.1.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Županijskog pravobranitelja

  -ad.2.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta Tajnika Vlade Županije Posavske

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobrenju uplate sredstava

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobrenju uplate sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime razlike doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003. godine

  -ad.6.-
  Donosi se Rješenje o postavljenju Tajnika Vlade Županije Posavske

  -ad.7.-
  Donosi se Zaključak o ovlaštenju za potpisivanje Aneksa Sporazuma o sufinanciranju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda, Vlade Županije Posavske i Općine Orašje

  -ad.8.-
  Donosi se Zaključak o ovlaštenju na potpisivanje Aneksa Sporazuma o dijeljenju troškova između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade Županije Posavske
  -ad.9 .-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske

  -ad.10.-
  Donosi se Zaključak o dostavljanju Izvješća o radu za 2015.godinu

  -ad.11.-
  Donosi se Zaključak o dostavljanju Programa rada za 2016.godinu

  -ad.12.-
  Donosi se Zaključak

  -ad.13.-
  Donosi se Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  -ad.14.-
  Donosi se Zaključak:
  1Daje se suglasnost Županijskoj upravi civilne zaštite za upošljavanje jednog namještenika na neodređeno vrijeme, na poslove viši referent za prikupljanje i analizu podataka i informacija u sektoru Operativni centar, putem javnog natječaja.

  -ad.15.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

  -ad.16.-
  Donosi se Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Interresorne skupine za izradu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  -ad.18.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Županijskog koordinatora
  Sjednica je završena u 13,00 sati
  Broj:01-02-18-2/16
  Orašje, 29.01.2016.g.

  TAJNIK VLADE                                                                                   PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                              ___________________
  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti