Izvod iz zapisnika sa 28. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

sa 28. sjednice Vlade Županije Posavske
održane dana 10.02.2016.g. u Orašju

Sjednica je počela sa radom u 12,00 sati

Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
3.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Prorač Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijelne potrebe
4.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Trensfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Orašje
6.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Angelus Domaljevac
7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Kući nade Odžak
8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Gospodarskoj komori Županije Posavske
9.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Crvenom križu Županije Posavske
10. Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstva iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posvske za 2016.godinu
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama
13. Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Županijskog pravobranitelja
14. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja
15. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Županije Posavske
16. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Ugovora o pružanju usluga sa Mostarskim sajmom d.o.o.
17. Prijedlog zaključka
18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme
20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

D o p u n a d n e v n o g r e d a

1.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
2.Prijedlog odluke o spremnosti utemeljenja zavoda za odgoj i obrazovanje
Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći
Z A K LJ U Č C I

-ad.1.-
Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

-ad.2.-
Donosi se Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

-ad.3.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Prorač Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijelne potrebe

-ad.4.-
Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Trensfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad

-ad.5.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Orašje

-ad.6.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Angelus Domaljevac

-ad.7.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Kući nade Odžak

-ad.8.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Gospodarskoj komori Županije Posavske

-ad.9 .-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Crvenom križu Županije Posavske

-ad.10.-
Donosi se Odluka o kriterijima raspodjele sredstva iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posvske za 2016.godinu

-ad.11.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

-ad.12.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama

-ad.13.-
Donosi se Odluka o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Županijskog pravobranitelja

-ad.14.-
Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja

-ad.15.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o dodjeli u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Županije Posavske

-ad.16.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Ugovora o pružanju usluga sa Mostarskim sajmom d.o.o.

-ad.17.-
Donosi se Zaključak

-ad.18.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
-ad.19.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme

-ad.20.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

-ad.21.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

-ad.22.-
Donosi se Odluka o spremnosti utemeljenja zavoda za odgoj i obrazovanje
Sjednica je završena u 13,00 sati
Broj:01-02-38-2/16
Orašje, 29.01.2016.g.

TAJNIK VLADE                                                                                 PREDSJEDNIK VLADE

___________________                                                               ___________________
Katica Baotić, dipl.iur                                                                 Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti