Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 
I Z V O D    I Z    Z A P I S N I K A

sa 29. sjednice Vlade Županije Posavske
održane dana 24.02.2016.g. u Orašju
Sjednica je počela sa radom u 10,00 sati

Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:
D n e v n i r e d
1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe“
2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama
3.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
4.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za osvarivanje prava civilnih žrtava rata
5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći
6.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta
8.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
9. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Županije Posavske
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2015./2016.godini
14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
16. Prijedlog zaključka
17. Prijedlog zaključka o visini osnovice za obračun plaća uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske
18. Prijedlog zaključka (o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za siječanj 2016.g.)
19. Elaborat o popisu sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2015.godine u Županiji Posavskoj

D o p u n a d n e v n o g r e d a

1.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
2.Zahtjev Ministarstva financija za davanje suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja
Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći
Z A K L J U Č C I
-ad.1.-
Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe“

-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama

-ad.3.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

-ad.4.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za osvarivanje prava civilnih žrtava rata

-ad.5.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći

-ad.6.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

-ad.7.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta

-ad.8.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

-ad.9 .-
Donosi se Odluka o dodjeli u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Županije Posavske

-ad.10.-
Donosi se Odluka o dodjeli koncesije

-ad.11.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

-ad.12.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama

-ad.13.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2015./2016.godini

-ad.14.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije

-ad.15.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za upošljavanje

-ad.16.-
Donosi se Zaključak

-ad.17.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog zaključka o visini osnovice za obračun plaća uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske

-ad.18.-
Donosi se Zaključak (o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za siječanj 2016.g.)

-ad.19.-
Donosi se Zaključak
1.Prihvaća se Elaborat o popisu sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2015.godine u Županiji Posavskoj

-ad.20.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju suglasnosti

-ad.21.-
Povlači se s dnevnog reda Zahtjev Ministarstva financija za davanje suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja
Sjednica je završena u 11,00 sati

Broj:01-02-64-2/16
Orašje, 25.02.2016.g.

TAJNIK VLADE                                                                                   PREDSJEDNIK VLADE

___________________                                                               ___________________
Katica Baotić, dipl.iur                                                                Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti