Više

  Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  III sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 21.04.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 13,00 sati

   

   

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  2. sjednice Vlade Županije Posavske,

  Zapisnik  je jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja gore navedenog  Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

   

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije ljetnog nasipa Bazik-Domaljevac

  2.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za vršenje stručnog građevinskog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ljetnog nasipa Bazik-Domaljevac

  3.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji Grantovi za informiranje

  4.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu

   

   

  5.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica

  6.Zahtjev za davanje suglasnosti  Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  za angažiranje osobe po ugovoru o djelu za Jozu Pranjić za travanj 2015.g.

  7.Prijedlog zaključka

   

  D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

   

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za realizaciju športskih programa i aktivnosti
  3. Prijedlog rješenja o razrješenju zapovjednika, načelnika i članova Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske

  5.Prijedlog rješenja o imenovanju Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske

  6.Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2014.godinu

  1. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2014.godinu
  2. Prijedlog odluke
  3. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Povjerenstva državne službe za prizive
  4. Prijedlog zaključka

   

   

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

   

  Z A K LJ U Č C I

   

   

  -ad.1.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije ljetnog nasipa Bazik-Domaljevac

  -ad.2.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za vršenje stručnog građevinskog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ljetnog nasipa Bazik-Domaljevac

  ad.3.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji Grantovi za informiranje

  ad.4.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu

  ad.5.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica

  ad.6.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  za angažiranje osobe, Joze Pranjića,  po osnovu ugovoru  za mjesec travanj 2015.g.

  ad.7.-

  Donosi se Zaključak ( suglasnosti  ugovora  o djelu za travanj 2015.g.)

  ad.8.-

  Donosi se Odluka o Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

  ad.9 .-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

  ad.10.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za realizaciju športskih programa i aktivnosti

  ad.11.-

  Donosi se Rješenje o razrješenju zapovjednika, načelnika i članova Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske

  ad.12.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske

  ad.13.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2014.godinu, i upućuje Skušpštini Županije Posavske

  ad.14.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Prihvaća se Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2014.godinu, i upućuje Skupštini Županije Posavske

  ad.15.-

  Donosi se Odluka (o stavljanju izvan snage Odluke broj:01-02-640/14)

  ad.16.-

  Donosi se Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Povjerenstva državne službe za prizive

  ad.17.-

  Donosi se zaključak (u svezi dostave programa rada)

   

   

   

   

   

  Sjednica je završena u 16,00 sati

   

   

  Broj:01-02-175-2/15

  Orašje, 22.04.2015.g.

   

   

   

   

   

   

  TAJNIK VLADE                                                                      PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                 _____________________

  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti