Izvod iz zapisnika sa 32. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 
I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

sa 32. sjednice Vlade Županije Posavske
održane dana 08.04.2016.g. u Orašju
Sjednica je počela sa radom u 14,00 sati

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 31. sjednice Vlade Županije Posavske,
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja gore navedenog Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreć utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreć utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji Grant za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
5.Prijedlog odluke o davanju na korištenje donirane poljoprivredne mehanizacije i opreme Županiji Posavskoj
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva)
7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta
8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
10.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pravu korištenja i načinu obračuna službenih mobilnih telefona kod korisnika Proračuna Županije Posavske
11.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke robe – službenih vozila
12.Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava (Bahrudin Ganić)
13.Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava (Nikola Oršolić)
14.Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava (Anto Dugonjić)
15.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike za upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme u Županijskoj bolnici Orašje
16. Zahtjev o davanju suglasnosti Kantonalom sudu Odžak za upošljavanje jednog djelatnika – čistačica
17.Izvješće o stipendiranju studenata u periodu od 01.01.2012.-31.12.2015.g.
18. Izvješće o radu Službe za upošljavanje za 2015.godinu
19. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo za 2015.godinu
20. Izvješće o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015.godinu
21. Izvješće o radu Zavoda za pružanje pravne pomoći za 2015.godinu
22. Izvješće o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2015.godinu
23. Izvješće o radu Županijske uprave civilne zaštite za 2015.godinu

D o p u n a d n e v n o g r e d a

1.Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava (Blaž Kovačević)
2.Odgovor na zastupničko pitanje
3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na ime ugovorenih obveza prema visokoškolskim ustanovama
Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći
Z A K L J U Č C I

-ad.1.-
Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
-ad.3.- .
Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji Grant za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu

-ad.4.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
-ad.5.-
Donosi se Odluka o davanju na korištenje donirane poljoprivredne mehanizacije i opreme Županiji Posavskoj
-ad.6.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti (Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva)
-ad.7.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta
-ad.8.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata
-ad.9 .-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
-ad.10.-
Donosi se Odluka o dopuni Odluke o pravu korištenja i načinu obračuna službenih mobilnih telefona kod korisnika Proračuna Županije Posavske
-ad.11.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke robe – službenih vozila
-ad.12.-
Donosi se Odluka o odobrenju uplate sredstava (Bahrudin Ganić)
-ad.13.-
Donosi se Odluka o odobrenju uplate sredstava (Nikola Oršolić)
-ad.14.-
Donosi se Odluke o odobrenju uplate sredstava (Anto Dugonjić)

-ad.15.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike za upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme u Županijskoj bolnici Orašje
-ad.16.-
Donosi se Zaključak
1.Daje se suglasnost Kantonalom sudu Odžak za upošljavanje jednog djelatnika – čistačica
-ad.17.-
Donosi se Zaključak
1.Prihvaća se Izvješće o stipendiranju studenata u periodu od 01.01.2012.-31.12.2015.g.
-ad.18.-
Donosi se Zaključak
1.Prihvaća se Izvješće o radu Službe za upošljavanje za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske
-ad.19.-
Donosi se Zaključak
1.Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske
-ad.20.-
Donosi se Zaključak
1.Prihvaća se Izvješće o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske
-ad.21.-
Donosi se Zaključak
1.Prihvaća se Izvješće o radu Zavoda za pružanje pravne pomoći za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske
-ad.22.-
Donosi se Zaključak
1.Prihvaća se Izvješće o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske
-ad.23.-
Donosi se Zaključak
1.Prihvaća se Izvješće o radu Županijske uprave civilne zaštite za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.24.-
Donosi se Odluka o odobrenju uplate sredstava (Blaž Kovačević)
-ad.25.-
Donosi se Zaključak
1.Prihvaća se Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Drage Zečevića dostavljeno od Ministarstva unutarnjih poslova broj: 02-1-34-72/16 od 06.04.2016.godine.
-ad.26.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
-ad.27.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na ime ugovorenih obveza prema visokoškolskim ustanovama

Sjednica je završena u 17,30 sati

Broj:01-02-148-2/16
Orašje, 12.04.2016.g.

 
TAJNIK VLADE                                                                              PREDSJEDNIK VLADE

___________________                                                               ___________________
Katica Baotić, dipl.iur                                                             Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti