Više

  Izvod iz zapisnika sa 37. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

  sa 37. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 03.06.2016.g. u Orašju
  Sjednica je počela sa radom u 14,00 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 36. sjednice Vlade Županije Posavske,
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja gore navedenog Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Kosijerača
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Kamenica
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Jošava
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za travanj školske 2015./2016.godine
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike
  8. Prijedlog rješenja o određivanju naknade članovima Povjerenstva za popis sredstava i sitnog inventara
  9. Prijedlog rješenja o određivanju naknade članovima Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja
  10. Prijedlog zaključka (izvješće o volonterskom radu)
  11. Prijedlog zaključka
  12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu (Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za svibanj 2016.godine)
  13. Prijedlog zaključka (davanje prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za svibanj 2016.godine
  14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike
  15. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  16. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  17. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  18. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  19. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  20. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  21. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Agenciji za privatizaciju na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  22. Prijedlog zaključka (davanje suglasnosti Agenciji za privatizaciju na isplatu naknade članovima Povjerenstva)
  23. Odgovori na zastupnička pitanja

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o davanaju suglasnosti
  2. Prijedlog odluke o davanaju suglasnosti
  3.Prijedlog odluke o davanaju suglasnosti
  4.Prijedlog odluke o davanaju suglasnosti
  5. Prijedlog o odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Sveučilištu u Mostaru
  6.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  7. Prijedlog zaključka

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K L J U Č C I

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Kosijerača

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Kamenica

  -ad.3.- .
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Jošava

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za travanj školske 2015./2016.godine

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike

  -ad.8.-
  Donosi se Rješenje o određivanju naknade članovima Povjerenstva za popis sredstava i sitnog inventara

  -ad.9 .-
  Donosi se Rješenje o određivanju naknade članovima Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja

  -ad.10.-
  Donosi se Zaključak (izvješće o volonterskom radu)

  -ad.11.-
  Donosi se Zaključak

  -ad.12.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu (Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za svibanj 2016.godine)
  -ad.13.-
  Donosi se Zaključak (davanje prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za svibanj 2016.godine

  -ad.14.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike

  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak (davanje suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova na isplatu naknade članovima Povjerenstva)

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak o (davanje suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova na isplatu naknade članovima Povjerenstva)

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak o (davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva na isplatu naknade članovima Povjerenstva)

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak (davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva na isplatu naknade članovima Povjerenstva)

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak (davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva na isplatu naknade članovima Povjerenstva)

  -ad.20.-
  Donosi se Zaključak (davanje suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa na isplatu naknade članovima Povjerenstva)

  -ad.21.-
  Donosi se Zaključak (davanje suglasnosti Agenciji za privatizaciju na isplatu naknade članovima Povjerenstva)

  -ad.22.-
  Donosi se Zaključak (davanje suglasnosti Agenciji za privatizaciju na isplatu naknade članovima Povjerenstva)

  -ad.23.-
  Donosi se Zaključak
  1.Prihvaćaju se Odgovori na zastupnička pitanja, koja su postavljena Predsjedniku Vlade na VIII sjednici Skupštine Županije Posavske,

  -ad.24.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

  -ad.25.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti
  -ad.26.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

  -ad.27.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

  -ad.28.-
  Donosi se Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Sveučilištu u Mostaru

  -ad.29.-
  Donosi se Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

  -ad.30.-
  Donosi se Zaključak
  Sjednica je završena u 16,00 sati

  Broj:01-02-250-2/16
  Orašje, 06.06.2016.g.

   
  TAJNIK VLADE                                                                             PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                           ___________________
  Katica Baotić, dipl.iur                                                            Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti