Više

  Izvod iz zapisnika sa 38. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  I Z V O D    I Z     Z A P I S N I K A

  sa 38. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 16.06.2016.g. u Orašju
  Sjednica je počela sa radom u 14,00 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 37. sjednice Vlade Županije Posavske,
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja gore navedenog Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Nacrt zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske
  2. Prednacrt zakona o porodnim naknadama zaposlenim majkama
  3. Nacrt odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje
  4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
  5. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju donacija u Proračun Županije Posavke za 2016.godinu
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu vjerskim zajednicama na ime obnove sakralnih objekata
  7. Prijedlog odluke o utvrđivannu visine naknade za korištenje godišnjeg odmora uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu
  8. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske
  9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti
  10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Uredu za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica za zaključivanje ugovora o djelu
  11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na nagradu za rezultate rada
  12. Informacija o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske sa pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ u 2015.-oj godini.
  13. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2016.godine
  14. Izvješće o utrošku tekućih pričuva od 01.01.-31.03.2016.godine
  15. Program rada Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2016.godinu
  16. Program rada Županijske uprave civilne zaštite za 2016.godinu
  17. Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske za 2016.godinu
  18. Plan i program rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći
  19. Program rada za 2016.godinu Službe za upošljavanje Županije Posavske
  20. Prijedlog Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o davanaju suglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi usuglašavanja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacija Bosne i Hercegovine sa Zakonom o radu
  2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći
  Z A K L J U Č C I

  -ad.1.-
  Utvrđuje se Prijedlog zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.2.-
  Utvrđuje se Nacrt zakona o porodnim naknadama zaposlenim majkama i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.3.- .
  Utvrđuje se Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o unosu i raspoređivanju donacija u Proračun Županije Posavke za 2016.godinu

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu vjerskim zajednicama na ime obnove sakralnih objekata

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o utvrđivannu visine naknade za korištenje godišnjeg odmora uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu

  -ad.8.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske

  -ad.9 .-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti

  -ad.10.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Uredu za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica za zaključivanje ugovora o djelu

  -ad.11.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na nagradu za rezultate rada

  -ad.12.-
  Donosi se Zaključak
  1.Prihvaća se Informacija o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske sa pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ u 2015.-oj godini.

  -ad.13.-
  Donosi se Zaključak
  1.Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2016.godine

  -ad.14.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Prihvaća se Izvješće o utrošku tekućih pričuva od 01.01.-31.03.2016.godine

  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak
  1. Prihvaća se Program rada Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2016.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak
  1.Prihvaća se Program rada Županijske uprave civilne zaštite za 2016.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak
  1.Prihvaća se Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske za 2016.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak
  1.Prihvaća se Plan i program rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak
  1.Prihvaća se Program rada za 2016.godinu Službe za upošljavanje Županije Posavske i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.20.-
  Donosi se Zaključak
  1. Donosi se Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj

  -ad.21.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi usuglašavanja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacija Bosne i Hercegovine sa Zakonom o radu

  -ad.22.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
  Sjednica je završena u 16,30 sati

  Broj:01-02-283-2/16
  Orašje, 17.06.2016.g.

   
  TAJNIK VLADE                                                                             PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                               ___________________
  Katica Baotić, dipl.iur                                                             Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti