Više

  Izvod iz zapisnika sa 46. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  I Z V O D I Z Z A P I S N I K A

  sa 46. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 15.09.2016.g. u Orašju
  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 45. sjednice Vlade Županije Posavske,
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja gore navedenog Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog Akcijskog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije Županije Posavske 2016. – 2019. godine,
  2. Nacrt zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama,
  3. Prednacrt zakona o doplatku za djecu,
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata
  5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Uredu predsjednika Vlade Županije Posavske,
  6. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske.

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K L J U Č C I

  -ad.1.-
  Donosi se Zaključak:
  Ovim Zaključkom zadužuju se Ministarstva Vlade Županije Posavske , da u roku od 7 dana dostave Interresornoj radnoj skupini za izradu novog dokumenta Strategije i Akcijskog plana pisane primjedbe na Prijedlog akcijskog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije Županije Posavske 2016-2019. godine

  -ad.2.-
  Utvrđuje se Prijedlog zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama i upućuje Skupštini Županije Posavske
  -ad.3.- .
  Utvrđuje se Nacrt zakona o doplatku za djecu i upućuje Skupštini Županije Posavske
  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata
  -ad.5.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Uredu predsjednika Vlade Županije Posavske,
  -ad.6.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske.

  Sjednica je završena u 14,40 sati
  Broj:01-02-449-2/16
  Orašje, 16.09.2016.g.

  TAJNIK VLADE                                                                            PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                            ___________________
  Katica Baotić, dipl.iur                                                              Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti