Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

 

sa  V sjednice  Vlade Županije Posavske

održane dana 11.05.2015.g. u Orašju

 

 

Sjednica je počela sa radom u 09,00 sati

 

 

 

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

 

D n e v n i   r e d 

 

 

1.Elaborat o procijenjenoj šteti od poplava u svibnju 2014.godini na području Županije Posavske

Dnevni red je  jednoglasno  usvojen, a potom su doneseni sljedeći

 

Z A K LJ U Č C I

 

 

 

-ad.1.-

Donosi se Zaključak

1.Usvaja se Elaborat o procijenjenoj šteti od poplava u svibnju 2014.godini na području Županije Posavske

 

 

 

 

Sjednica je završena u 10,00 sati

 

 

 

 

Broj:01-02-245-2/15

Orašje, 11.04.2015.g.

 

 

 

 

 

TAJNIK VLADE                                                     PREDSJEDNIK VLADE

___________________                                            _____________________

Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti