Više

  Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  V sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 11.05.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 09,00 sati

   

   

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

   

  D n e v n i   r e d 

   

   

  1.Elaborat o procijenjenoj šteti od poplava u svibnju 2014.godini na području Županije Posavske

  Dnevni red je  jednoglasno  usvojen, a potom su doneseni sljedeći

   

  Z A K LJ U Č C I

   

   

   

  -ad.1.-

  Donosi se Zaključak

  1.Usvaja se Elaborat o procijenjenoj šteti od poplava u svibnju 2014.godini na području Županije Posavske

   

   

   

   

  Sjednica je završena u 10,00 sati

   

   

   

   

  Broj:01-02-245-2/15

  Orašje, 11.04.2015.g.

   

   

   

   

   

  TAJNIK VLADE                                                     PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                            _____________________

  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti