Izvod iz zapisnika sa 52. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

Izvod iz zapisnika
sa 52. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 11.i 14.11.2016. godine

 

 

Sjednica je počela sa radom u 11.11.2016.g. u 10:00  i prekinuta u 11:00 sati, te je nastavljena 14.11.2016.g. u 10:30 a završena u 11:30 sati.

 

 

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 50. i 51.sjednice Vlade Županije Posavske.

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

 

Dnevni red

 1. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o srednjem školstvu
 2. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o osnovnom školstvu
 3. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj
 4. Prednacrt zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike tijela uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vlada županija sa pregovaračkim timom sindikata državnih službenika i nemještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova za uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namjenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
 9. Prijedlog zaključka o upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
 10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
 11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec listopad i studeni tekuće godine
 12. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine
 13. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine
 14. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – jednog službenog automobila

 

D o p u n a    d n e v n o g    r e d a

 

1.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Mjesnoj zajednici Orašje

 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

3.Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na području Županije Posavske

4.Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje

5.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke roba – policijske opreme

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

 

Dnevni red i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni slijedeći:

Zaključci

-ad.1.-

Utvrđuje  Nacrt zakona o dopunama Zakona o srednjem školstvu i upućuje Skupštini Županije Posavske

ad.2.-

Utvrđuje  Nacrt zakona o dopunama Zakona o osnovnom školstvu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.3.-

Utvrđuje  Nacrt zakona o dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.4.-

Utvrđuje Nacrt zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.5.-

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike tijela uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vlada županija sa pregovaračkim timom sindikata državnih službenika i nemještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine

ad.6.-

Donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova za uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju

-ad.7.-

Donosi se Odluka  o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namjenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava

-ad.8.-

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

-ad.9.-

Donosi se Zaključak o upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

-ad.10.-

Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za upošljavanje

-ad.11.-

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec listopad i studeni tekuće godine

-ad.12.-

Donosi se Zaključak

1.Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine

-ad.13.-

Donosi se Zaključak

1.Usvaja se Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine

-ad.14.-

Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – jednog službenog automobila

-ad.15.-

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Mjesnoj zajednici Orašje

-ad.16.-

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

-ad.17.-

Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na području Županije Posavske

-ad.18.-

Donosi se Rješenje o razrješenju dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje

-ad.19.-

Raspravo po Zaključku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na neodređno vrijeme odgađa se za narednu sjednicu Vlade

-ad.20.-

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke roba – policijske opreme

-ad.21.-

Donosi se Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

 

Sjednica je završena u 11,30 sati

 

 

Broj:01-02-549-1/16

Orašje, 14.11.2016.g.

 

Tajnik Vlade                                                           Predsjednik Vlade

___________________                                             _____________________

Katica Baotić, dipl. prav.                                              Marijan Klaić, mag. ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti