Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
  O R A Š J E

  Broj: 02-1-34-131/15-2
  Orašje, 09.11.2015. godine
  Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 9/13, 11/13 i 2/14) i članka 57. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske, Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske objavljuje

  J A V N I N A T J E Č A J
  za popunu radnog mjesta namještenika u
  Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske

  VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA PUTNE ISPRAVE …… 1 izvršitelj
  OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

  – Zaprima i kompletira zahtjeve vezane za izdavanje putnih isprava, vrši obradu svih akata vezanih za putne isprave (provjera identiteta u matičnim uredima, provjera ograničenja i zabrana),
  – pruža stručnu pomoć građanima u ostvarivanju njihovih prava u vezi sa izdavanjem putnih isprava,
  – unosi podatke u program IDEA na daljnju obradu, po uratku putnih isprava iste preuzima i vrši uručivanje strankama,
  – vodi evidencije zaprimljenih zahtjeva, uručenih, izgubljenih i oduzetih putnih isprava,
  – vrši deponiranje i poništenje izgubljenih putnih isprava,
  – obrađuje statističke i druge izvještaje iz ove oblasti,
  – odgovara za blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova i zadataka,
  – učestvuje u provođenju postupka u vezi zamjene putnih isprava čiji rok nije istekao,
  – vodi postupak u svezi sa izdavanjem duplikata putnih isprava (izgubljeno, otuđeno GPI 1, GPI 2),
  – izdaje uvjerenja o posjedovanju odnosno ne posjedovanju putnih isprava,
  – provodi postupak nedostupnosti jednog od roditelja radi davanja suglasnosti za izdavanje putne isprave malodobnoj osobi,
  – po zahtjevu naših Diplomatsko konzularnih predstavništava vrši provjere i daje suglasnost za izdavanje putnih isprava našim građanima koji privremeno borave u inozemstvu,
  – vrši i druge poslove i zadatke iz djelokruga rada Odsjeka koje mu odredi neposredni rukovoditelj.
  UVJETI

  Opći uvjeti:

  a) Da je državljanin B i H;
  b) Da je stariji od 18 godina;
  c) Da ima vrstu i stupanj školske naobrazbe potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji tijela državne službe;
  d) Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
  e) Da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni Hercegovini;
  f) Da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine;
  g) Da se ne vodi kazneni postupak protiv tog kandidata, odnosno da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u državnoj službi a čije trajanje nije isteklo od dana objavljivanja javnog natječaja.

  Posebni uvjeti:

  – VŠS, VI stupanj školske spreme društvenog ili tehničkog smjera
  – 1 (jedna) godina radnog iskustva u VŠS
  – Položen stručni ispit.

  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  – Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko kandidat školsku spremu nije stekao u B i H)
  – Potvrda / uvjerenje o radnom iskustvu u VŠS
  – Uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice
  – Ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nije otpušten iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u B i H
  – Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1 Ustava B i H
  – Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka, ne starije od 3 mjeseca
  – Dokaz o položenom stručnom ispitu.

  Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

  Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti ili u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od 3(tri) mjeseca u odnosu na dan podnošenja prijave.

  Prijava na natječaj sa traženom dokumentacijom dostavlja se u roku od 15 dana, računajući od 10.11.2015. godine kao dana objave ovog Javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske te na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske.

  Prijava na natječaj sa traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte, preporučeno na adresu:

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE
  POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA
  III Ulica broj 20
  76270 O R A Š J E

  Sa naznakom za:
  „Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika – Viši samostalni referent za putne isprave“ – NE OTVARATI.

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  M I N I S T A R

  Meho Delić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti