Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  Osnovna škola Braće Radića
  Domaljevac

  Broj:661-2 /15
  Datum: 26.10.2015. godine

  Na temelju odredbi članka 71. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine Županije Posavske br. 3/04, 4/04, 8/08, 7/12, 10/13) i članka 47. Statuta osnovne škole Braće Radića Domaljevac, Odluke Povjerenstva škole od 23.10.2015. godine broj: 661/15, Povjerenstvo škole raspisuje

  N A T J E Č A J
  o prijemu djelatnika na određeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto

  Članak 1.
  1. Spremač/ica, puno radno vrijeme……………………………………………1 izvršitelj

  Članak 2.
  Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme do 31.08.2016. godine.

  Članak 3.
  Za zasnivanje radnog odnosa u školi kandidati moraju ispunjavati pored općih uvjeta utvrđenih zakonom i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom školstvu i Pravilnikom o unutarnjem ustroju, sistematizaciji i opisu radnih mjesta i uvjetima za njihovo obavljanje Osnovne škole Braće Radića Domaljevac.

  Članak 4.
  Pored prijave na natječaj priložiti sljedeće dokumente:
  1. Životopis
  2. Rodni list
  3. Dokaz o stručnoj spremi
  4. Uvjerenje o državljanstvu
  5. Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka
  Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest (6) mjeseci,u odnosu na dan podnošenja prijave, osim uvjerenja o ne vođenju kaznenog postupka ne starije od tri (3) mjeseca.
  Članak 5.
  Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje.

  Članak 6.
  Natječaj će biti objavljen na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole Braće Radića Domaljevac.

  Članak 7.
  Rok za podnošenje prijava po natječaju je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
  Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

  Osnovna škola Braće Radića Domaljevac
  Posavskih branitelja 41, 76233 Domaljevac

  sa naznakom: „Za natječaj“ – ne otvarati

  Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednica Povjerenstva
  Vedrana Benković

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti