Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
OSNOVNA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA
DONJA MAHALA
Broj: 623/15
Datum: 27.10.2015.godine
Temeljem članka 82. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine Županije Posavske broj: 3/04, 4/04, 08/08,7/12 i 13/10), članka 47. stavak 3. Statuta Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahale i Odluke Školskog odbora broj 622/15 od 26.10.2015. godine, Školski odbor raspisuje:

J A V N I N A T J E Č A J
za izbor ravnatelja škole

I. Ravnatelj škole – jedan izvršitelj
II. Kandidati pored ispunjavanja općih uvjeta propisanih Zakonom trebaju imati:
višu ili visoku stručnu spremu pedagoškog smjera
najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno – obrazovnim poslovima od stjecanja odgovarajuće stručne spreme
položen stručni ispit iz oblasti obrazovanja.

III. Uz prijave na javni natječaj kandidati trebaju dostaviti ovjerenu presliku ili original:
kraći životopis
diplomu ili drugu obrazovnu ispravu kojom potvrđuju ispunjavanje uvjeta stručne spreme
potvrdu o radnom iskustvu
uvjerenje o položenom stručnom ispitu
uvjerenje o nekažnjavanju
uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca)
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili kopiju CIPS – ove iskaznice
izvod iz matične knjige rođenih.

IV. Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor (intervju) o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni pisanim putem.

V. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

VI. Kandidat koji bude izabran za ravnatelja škole, prije imenovanja dužan je dostaviti dokaz o ispunjenosti zdravstvenih uvjeta za izvođenje odgojno obrazovnog procesa
(ne stariji od tri mjeseca).

VII. Dokumenti moraju biti orginal ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.
Kandidati će prijave na javni natječaj dostavljati osobno u tajništvo škole ili putem preporučene pošte na adresu: Osnovna škola Ruđera Boškovića Donja Mahala, ulica Školska 33, 76274 Donja Mahala, (sa naznakom „Prijava na javni natječaj za izbor ravnatelja škole „)

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
_______________________
Željko Klaić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti