Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak
Povjerenstvo

Broj: 02 – 416/15
Odžak, 10.11.2015. godine

Temeljem članka 81. Zakona o Osnovnom školstvu Županije Posavske ( Narodne novine Županije Posavske, broj: 3/04, 4/04, 8/08 i 7/12 ), članka 47. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Odžak, Odluke o popuni upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2015./2016. godini, broj:02-336-1/15 od dana 15.9.2015. godine, te Zaključka o davanju suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od strane ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, broj: 06-34-1095-2/15 od dana 16.10.2015. godine, Povjerenstvo Osnovne škole Vladimira Nazora Odžak r a s p i s u j e

Javni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2015./2016. godini

I.) Na određeno vrijeme do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta a najduže do 31.8.2016. godine

1. diplomirani učitelj/magistra/profesor razredne nastave, na puno radno vrijeme – 1 ( jedan ) izvršitelj
Na radno mjesto, za ovu poziciju mogu biti izabrane osobe koje pored općih uvjeta propisanih Zakonom ispunjavaju i uvjete koji su utvrđeni Zakonom o Osnovnom školstvu Županije Posavske ( Narodne novine Županije Posavske, broj: 3/04, 4/04, 8/08 i 7/12 ), Pravilnikom o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u Osnovnoj školi ( Narodne novine Županije Posavske, broj: 5/99 ), Pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje Županije Posavske ( Narodne novine Županije Posavske, broj: 1/06 i 9/09), te Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama.
Uz prijavu na Javni natječaj potrebno je dostaviti sljedeću obveznu dokumentaciju ( originale ili ovjerene preslike ne starije od 6 mjeseci):

– kraći životopis (biografija) sa osnovnim kontakt informacijama (adresa,telefon, e-mail adresa),
– dokaz o stručnoj spremi – Diploma/Uvjerenje o završenom obrazovanju i Rješenje o nostrifikaciji Diplome/ Uvjerenja o završenom obrazovanju ukoliko fakultet nije završen u BiH,
– Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
– Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku CIPS-ove iskaznice,
– Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Uz prijavu na Javni natječaj i obveznu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sljedeću dodatnu dokumentaciju ( originale ili ovjerene preslike):

– Uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, u ustanovama obrazovanja, te o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja

– Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
– Uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studiranja.

Kandidati koji budu ispunjavali uvjete Javnog natječaja bit će pozvani na Intervju koji će se također bodovati.

Prijave kandidata koji nisu dostavili dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Javni natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na stranicama Vlade Županije Posavske.
Prijave sa traženim dokumentima, poslati preporučenom poštom na adresu, sa naznakom:
Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak – Povjerenstvo, Ulica nova bb, 76290 Odžak –
„Javni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2015./2016. godini, – NE OTVARATI.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajne procedure, kandidatima neće biti vraćene.

Predsjednica Povjerenstva
Žaklina Pirkl Ivanković, profesor

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti