Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
Osnovna škola Braće Radića
Domaljevac

Broj:696-2 /15
Datum: 10.11.2015. godine
Na temelju odredbi članka 71. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine Županije Posavske br. 3/04, 4/04, 8/08, 7/12, 10/13) i članka 47. Statuta osnovne škole Braće Radića Domaljevac, Odluke Povjerenstva škole od 10.11.2015. godine broj: 696/15, Povjerenstvo škole raspisuje

N A T J E Č A J
o prijemu djelatnika na određeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto

Članak 1.

1. Učitelj/ica razredne nastave, puna nastavna norma…..…………1 izvršitelj

Članak 2.

Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme do 31.08.2016. godine.

Članak 3.

Za zasnivanje radnog odnosa u školi kandidati moraju ispunjavati pored općih uvjeta utvrđenih zakonom i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom školstvu i Pravilnikom o unutarnjem ustroju, sistematizaciji i opisu radnih mjesta i uvjetima za njihovo obavljanje Osnovne škole Braće Radića Domaljevac.

Članak 4.

Pored prijave na natječaj priložiti sljedeće dokumente:
1. Životopis
2. Rodni list
3. Dokaz o stručnoj spremi (Diploma o završenoj školi VSS ,smjer: razredna nastava)
4. Uvjerenje o državljanstvu
5. Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest (6) mjeseci,u odnosu na dan podnošenja prijave, osim uvjerenja o ne vođenju kaznenog postupka ne starije od tri (3) mjeseca.

Članak 5.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje.

Članak 6.

Natječaj će biti objavljen na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole Braće Radića Domaljevac.

Članak 7.

Rok za podnošenje prijava po natječaju je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

Osnovna škola Braće Radića Domaljevac
Posavskih branitelja 41, 76233 Domaljevac

sa naznakom: „Za natječaj“ – ne otvarati

 

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednica Povjerenstva,
Vedrana Benković

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti