Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ODŽAK
Općinski načelnik

Broj:01-02-2202/15
Dana, 26.11.2015.godine
Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj («Narodne novine Županije Posavske», broj 9/13, 11/13 i 2/14) i članka 33. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskog organa uprave općine Odžak («Službeni glasnik općine Odžak», broj:02/06), Općinski Načelnik, raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunu radnih mjesta namještenika u Općinskom organu uprave općine Odžak

1. Referent za administrativno-tehničke poslove OV-a……………… 1 djelatnik

Opis poslova radnog mjesta

Referent za administrativno tehničke poslove Općinskog vijeća je odgovoran
1. Vršiti administrativno tehničke poslove Općinskog vijeća na način da:
75% svog radnog vremena provede na obavljanju administrativno tehničkih poslova iz djelokruga općinskog vijeća , 15% radnog vremena na administrativne djelatnosti (sastanci, izviješća, DocuNova, edukacija i slično) i 10% za nepredviđene aktivnosti i pauze, te osigurava da o svom dnevnom obimu posla unaprijed upozna neposredno pretpostavljenog. U slučaju smanjenog obima posla vrši popunu svog radnog vremena kroz pomoć ostalim kolegama i proaktivno unapređuje vještine i sposobnosti u cilju povećanja produktivnosti i kvaliteta svog rada.
2. obavlja administrativno tehničke poslove iz oblasti Općinskog vijeća na način da:
2.1. aktivno sudjeluje u aktivnostima oko pripreme sjednica Općinskog vijeća;
2.2. vodi, uređuje i čuva zapisnike i druge dokumente i materijale sa sjednica Općinskog vijeća;
2.3. umnožava, slaže i dostavlja vijećnicima i drugim korisnicima pisane materijale i akte i dokumente koje će razmatrati Načelnik općine i Općinsko vijeće;
2.4. dostavlja zaključke i druge akte Općinskog vijeća nadležnim tijelima;
2.5. vodi zapisnike sa sastanaka povjerenstava/komisija koje imenuje Općinsko vijeće i iste arhivira i dostavlja nadležnim osobama i tijelima;
2.6. sudjeluje u pripremi materijala sa sjednica Općinskog vijeća za objavu u Službenom glasniku općine Odžak;
2.7. Čuva i arhivira sve Službene glasnike te nakon isteka kalendarske godine izrađuje hronološki red svih odluka i dokumenata objavljenih u Službenom glasniku općine Odžak;
2.8. sudjeluje u izradi brošura i obrazaca i informacija iz oblasti Općinskog vijeća;
2.9.vodi registar važećih propisa iz nadležnosti općinskog vijeća.

2.10. 0je odgovoran za postizanje ciljeva produktivnosti i stručnosti, koji su njemu određeni od strane neposredno pretpostavljenog i na osnovu kojih će biti ocjenjivan, uključujući:
a. poštivanje metoda i standarda rada, njihovih ograničenja, kao i ponašanja u postizanju očekivanih rezultata;
b. korištenje i odgovoran odnos prema ljudskim i materijalnim resursima koji su mu stavljeni na raspolaganje pri postizanju postavljenih ciljeva.
c. prioritetno poštivanje misije, namjene i dužnosti općinske uprave, zatim službe/odsjeka kojim pripada.
2.11. je odgovoran da po potrebi surađuje sa drugim uposlenicima općinske uprave pri
postizanju njihovih postavljenih ciljeva, što je također kriterij za evaluaciju
njegovog rada;
2.12. proaktivno unapređuje svoju produktivnost, kompetentnost, profesionalizam i
fleksibilnost, tako da poslovi mogu biti obavljani optimalnom brzinom, točnošću i konzistentnošću;
2.13. poznaje važeće zakone, podzakonske i normativne akte koji se odnose na procese/usluge vezano za predmete i poslove koji su mu dodijeljeni, prati sve izmjene istih;
2.14. obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Načelnika Službe za komunikacije sukladno stručnoj spremi i radnom iskustvu.
2.15. za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku i Načelniku službe.

Opći uvjeti:
– da je državljanin BiH,
– da je punoljetan,
– da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta,
– da ima vrstu i stupanj školske naobrazbe za vršenje poslova radnog mjesta prema Pravilniku
o unutarnjem ustrojstvu organa državne službe,
– da u posljednje tri godine nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojem nivou vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
– da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u državnoj službi a čije trajanje nije isteklo do dana objavljivanja javnog natječaja,

Kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:
– SSS – srednja ekonomska škola,
– tri godine radnog iskustva u struci,
– položen stručni ispit,
– poznavanje rada na računaru.

Primljeni kandidat podliježe obavezi probnog rada koji traje tri (3) mjeseca.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokumenta (originali ili ovjerene fotokopije):
1. životopis,
2. svjedodžbu o završenoj školskoj spremi,
3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(ne starije od tri mjeseca),
4. uvjerenje o državljanstvu( ne starije od tri mjeseca) ili ovjerena fotokopija CIPS-ove
osobne iskaznice,
5. dokaz o radnom iskustvu u struci, nakon stjecanja stručne spreme koja se traži,
6. dokaz o položenom stručnom ispitu,
7. dokaz o poznavanju rada na računaru,
8. ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje tri godine nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat stegovne odgovornosti,
9. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
10. ovjerenu izjavu kandidata da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u državnoj službi, a čije trajanje nije isteklo do dana objavljivanja javnog natječaja.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.
Prijave se podnose najkasnije 15 dana od dana objave javnog oglasa na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, a isti će biti objavljen i na oglasnoj ploči Općine te na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske.
Prijave na natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

OPĆINA ODŽAK
Trg bb
76290 ODŽAK sa napomenom
Prijava na javni natječaj za prijem namještenika – NE OTVARAJ
Napomena: Nekompletne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Općinski Načelnik
________________
dr.sc. Hajrudin Hadžidedić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti