Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  OPĆINA ODŽAK
  Općinski načelnik

  Broj:01-02-2202/15
  Dana, 26.11.2015.godine
  Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj («Narodne novine Županije Posavske», broj 9/13, 11/13 i 2/14) i članka 33. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskog organa uprave općine Odžak («Službeni glasnik općine Odžak», broj:02/06), Općinski Načelnik, raspisuje

  JAVNI OGLAS
  za popunu radnih mjesta namještenika u Općinskom organu uprave općine Odžak

  1. Referent za administrativno-tehničke poslove OV-a……………… 1 djelatnik

  Opis poslova radnog mjesta

  Referent za administrativno tehničke poslove Općinskog vijeća je odgovoran
  1. Vršiti administrativno tehničke poslove Općinskog vijeća na način da:
  75% svog radnog vremena provede na obavljanju administrativno tehničkih poslova iz djelokruga općinskog vijeća , 15% radnog vremena na administrativne djelatnosti (sastanci, izviješća, DocuNova, edukacija i slično) i 10% za nepredviđene aktivnosti i pauze, te osigurava da o svom dnevnom obimu posla unaprijed upozna neposredno pretpostavljenog. U slučaju smanjenog obima posla vrši popunu svog radnog vremena kroz pomoć ostalim kolegama i proaktivno unapređuje vještine i sposobnosti u cilju povećanja produktivnosti i kvaliteta svog rada.
  2. obavlja administrativno tehničke poslove iz oblasti Općinskog vijeća na način da:
  2.1. aktivno sudjeluje u aktivnostima oko pripreme sjednica Općinskog vijeća;
  2.2. vodi, uređuje i čuva zapisnike i druge dokumente i materijale sa sjednica Općinskog vijeća;
  2.3. umnožava, slaže i dostavlja vijećnicima i drugim korisnicima pisane materijale i akte i dokumente koje će razmatrati Načelnik općine i Općinsko vijeće;
  2.4. dostavlja zaključke i druge akte Općinskog vijeća nadležnim tijelima;
  2.5. vodi zapisnike sa sastanaka povjerenstava/komisija koje imenuje Općinsko vijeće i iste arhivira i dostavlja nadležnim osobama i tijelima;
  2.6. sudjeluje u pripremi materijala sa sjednica Općinskog vijeća za objavu u Službenom glasniku općine Odžak;
  2.7. Čuva i arhivira sve Službene glasnike te nakon isteka kalendarske godine izrađuje hronološki red svih odluka i dokumenata objavljenih u Službenom glasniku općine Odžak;
  2.8. sudjeluje u izradi brošura i obrazaca i informacija iz oblasti Općinskog vijeća;
  2.9.vodi registar važećih propisa iz nadležnosti općinskog vijeća.

  2.10. 0je odgovoran za postizanje ciljeva produktivnosti i stručnosti, koji su njemu određeni od strane neposredno pretpostavljenog i na osnovu kojih će biti ocjenjivan, uključujući:
  a. poštivanje metoda i standarda rada, njihovih ograničenja, kao i ponašanja u postizanju očekivanih rezultata;
  b. korištenje i odgovoran odnos prema ljudskim i materijalnim resursima koji su mu stavljeni na raspolaganje pri postizanju postavljenih ciljeva.
  c. prioritetno poštivanje misije, namjene i dužnosti općinske uprave, zatim službe/odsjeka kojim pripada.
  2.11. je odgovoran da po potrebi surađuje sa drugim uposlenicima općinske uprave pri
  postizanju njihovih postavljenih ciljeva, što je također kriterij za evaluaciju
  njegovog rada;
  2.12. proaktivno unapređuje svoju produktivnost, kompetentnost, profesionalizam i
  fleksibilnost, tako da poslovi mogu biti obavljani optimalnom brzinom, točnošću i konzistentnošću;
  2.13. poznaje važeće zakone, podzakonske i normativne akte koji se odnose na procese/usluge vezano za predmete i poslove koji su mu dodijeljeni, prati sve izmjene istih;
  2.14. obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Načelnika Službe za komunikacije sukladno stručnoj spremi i radnom iskustvu.
  2.15. za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku i Načelniku službe.

  Opći uvjeti:
  – da je državljanin BiH,
  – da je punoljetan,
  – da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta,
  – da ima vrstu i stupanj školske naobrazbe za vršenje poslova radnog mjesta prema Pravilniku
  o unutarnjem ustrojstvu organa državne službe,
  – da u posljednje tri godine nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojem nivou vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
  – da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  – da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u državnoj službi a čije trajanje nije isteklo do dana objavljivanja javnog natječaja,

  Kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:
  – SSS – srednja ekonomska škola,
  – tri godine radnog iskustva u struci,
  – položen stručni ispit,
  – poznavanje rada na računaru.

  Primljeni kandidat podliježe obavezi probnog rada koji traje tri (3) mjeseca.

  Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokumenta (originali ili ovjerene fotokopije):
  1. životopis,
  2. svjedodžbu o završenoj školskoj spremi,
  3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(ne starije od tri mjeseca),
  4. uvjerenje o državljanstvu( ne starije od tri mjeseca) ili ovjerena fotokopija CIPS-ove
  osobne iskaznice,
  5. dokaz o radnom iskustvu u struci, nakon stjecanja stručne spreme koja se traži,
  6. dokaz o položenom stručnom ispitu,
  7. dokaz o poznavanju rada na računaru,
  8. ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje tri godine nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat stegovne odgovornosti,
  9. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
  10. ovjerenu izjavu kandidata da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u državnoj službi, a čije trajanje nije isteklo do dana objavljivanja javnog natječaja.

  Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.
  Prijave se podnose najkasnije 15 dana od dana objave javnog oglasa na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, a isti će biti objavljen i na oglasnoj ploči Općine te na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske.
  Prijave na natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

  OPĆINA ODŽAK
  Trg bb
  76290 ODŽAK sa napomenom
  Prijava na javni natječaj za prijem namještenika – NE OTVARAJ
  Napomena: Nekompletne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Općinski Načelnik
  ________________
  dr.sc. Hajrudin Hadžidedić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti