Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje
Upravno vijeće

Broj: 286/15
Datum: 09.11.2015.godine

Na temelju članka 64. a u vezi sa člankom 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 8/08), članka 14. Statuta dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje (broj: 117/10 i 119/13), te Odluke Upravnog vijeća broj: 285/2015 od 09.11.2015.godine, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje, r a s p i s u j e:

JAVNI NATJEČAJ
za prijem dva stručna djelatnika-odgajatelja
na neodređeno vrijeme

Objavljuje se Javni natječaj za prijem 2 (dva) odgajatelja na puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću «Pčelica» Orašje na neodređeno vrijeme.

Kandidat treba da ispunjava slijedeće uvijete:
– da ima visoku stručnu spremu, zvanje prof. predškolskog odgoja ili prvostupnik (baccalaurea) predškolskog odgoja
– da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci,
– da ima položen stručni ispit u odgojno – obrazovnoj struci,
– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
– uvjerenje o prebivalištu,
– uvjerenje od nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
– sveučilišnu diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati koji su fakultet završili u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o nostrifikaciji diplome),
– dokaz o radnom iskustvu,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– ljekarsko uvjerenje (koje kandidat dostavlja po obavljenom izboru).

Sva dokumentacija mora biti u originalnom izvorniku ili u ovjerenom presliku koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objavljivanja Javnog natječaja. Kandidati koji budu imali urednu prijavu bit će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za izbor koje imenuje Upravno vijeće vrtića. Za kandidate koji ne pristupe intervju smatrat će se da su odustali od prijave. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Vlade Županije Posavske.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti osobno ili putem preporučene pošte s naznakom „ NE OTVARATI – Prijava na Javni natječaj za prijem odgajatelja na neodređeno vrijeme“ na adresu:

DJEČJI VRTIĆ «PČELICA»,
ORAŠJE, ULICA XI BROJ 4,
76270 ORAŠJE

Predsjednica Upravnog vijeća

__________________
Mandalena Lukač

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti