Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Općina Orašje
  Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje
  Upravno vijeće

  Broj: 286/15
  Datum: 09.11.2015.godine

  Na temelju članka 64. a u vezi sa člankom 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 8/08), članka 14. Statuta dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje (broj: 117/10 i 119/13), te Odluke Upravnog vijeća broj: 285/2015 od 09.11.2015.godine, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje, r a s p i s u j e:

  JAVNI NATJEČAJ
  za prijem dva stručna djelatnika-odgajatelja
  na neodređeno vrijeme

  Objavljuje se Javni natječaj za prijem 2 (dva) odgajatelja na puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću «Pčelica» Orašje na neodređeno vrijeme.

  Kandidat treba da ispunjava slijedeće uvijete:
  – da ima visoku stručnu spremu, zvanje prof. predškolskog odgoja ili prvostupnik (baccalaurea) predškolskog odgoja
  – da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci,
  – da ima položen stručni ispit u odgojno – obrazovnoj struci,
  – da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta.

  Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
  – kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
  – uvjerenje o prebivalištu,
  – uvjerenje od nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
  – sveučilišnu diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati koji su fakultet završili u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o nostrifikaciji diplome),
  – dokaz o radnom iskustvu,
  – uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  – ljekarsko uvjerenje (koje kandidat dostavlja po obavljenom izboru).

  Sva dokumentacija mora biti u originalnom izvorniku ili u ovjerenom presliku koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objavljivanja Javnog natječaja. Kandidati koji budu imali urednu prijavu bit će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za izbor koje imenuje Upravno vijeće vrtića. Za kandidate koji ne pristupe intervju smatrat će se da su odustali od prijave. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti osobno ili putem preporučene pošte s naznakom „ NE OTVARATI – Prijava na Javni natječaj za prijem odgajatelja na neodređeno vrijeme“ na adresu:

  DJEČJI VRTIĆ «PČELICA»,
  ORAŠJE, ULICA XI BROJ 4,
  76270 ORAŠJE

  Predsjednica Upravnog vijeća

  __________________
  Mandalena Lukač

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti