Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Temeljem članka 62. Zakona o službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 9/13, 11/13 i 2/14) općinski načelnik općine Domaljevac-Šamac, dana 07. 12. 2015. godine, objavljuje:

  J A V N I   N A T J E Č A J
  za prijem djelatnika

  1. Naziv radnog mjesta

  a) Viši samostalni referent za lokalni razvoj u Službi za financije i gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo općine Domaljevac-Šamac,
  b) Viši samostalni referent za upravne poslove katastara u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac,
  c) Viši referent za poslove pisarnice i pismohrane u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac,
  d) Viši samostalni referent za društvene djelatnosti i branitelje iz Domovinskog rata u Službi za civilnu zaštitu i branitelje iz domovinskog rata općine Domaljevac-Šamac.

  2. Opis radnog mjesta

  a) Viši samostalni referent za lokalni razvoj obavlja sljedeće poslove:
  – sudjeluje u pripremi i izradi strategije razvoja općine, te operativnih planova za realizaciju strategije;
  – prikuplja i selektira podatke potrebne za izradu razvojnih projekata;
  – kontaktira i surađuje sa nosiocima vlasti na višim nivoima ( državnim, federalnim i kantonalnim) sa ciljem implementacije proračunskih sredstava odobrenih sa tih nivoa;
  – prati realizaciju općinskih investicionih planova i surađuje sa drugim općinskim službama;
  – sudjeluje u pripremi projekata ruralnog razvoja u cilju povećanja: 1. konkurentnnosti ruralnog područja, 2. razvoja ruralne infrastrukture, 3. podrška mladim poljoprivrednicima, 4. stručno osposobljavanje u radu u poljoprivredi;
  – sudjeluje u izradi projekata za zaštitu okoliša na ruralnom području : 1. u cilju očuvanja autohtonih biljnih i životinjski vrsta, 2. organska proizvodnja;
  – redovno prati objavljene pozive svih relevantnih subjekata za finansiranje projekata i zajedno sa nadležnom službom priprema projektnu dokumentaciju za prijavu projekta za finansiranje od strane viših nivoa nivoa vlasti te uspostavlja i održava potrebnu komunikaciju sa istima;
  – samostalno i u suradnji sa načelnikom općine komunicira sa višim organima vlasti, naročito po pitanju osiguranja podrške (financijske i druge) za sprovođenje Strategije;
  – Izrađuje plan komunikacije/promocije Strategije i prioriteta (unutar općine, mjesnih zajednica, prema važnim potencijalnim investitorima, partnerima i sufinancijerima, višim nivoima vlasti…), priprema promotivne materijale i zajedno sa načelnikom i pomoćnicima sudjeluje u realizaciji;
  – redovno prati realizaciju dodijeljenih projekata i na osnovu prikupljenih pokazatelja i informacija, pruža potrebnu pomoć službama i priprema prijedlog mjera za unapređenje realizacije ( uključivanje potrebnih službi/izvršilaca, pojednostavljenje određenih postupaka, procedura ili incijative za promjene propisa koji imaju negativan utjecaj na lokalni razvoj);
  – formira bazu podataka iz djelokruga svoga rada, po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga općine prema zahtijevu i uputama Šefa službe i načelnika općine.

  b) Viši samostalni referent za upravne poslove katastara obavlja sljedeće poslove:
  – vodi sve vrste katastarskih evidencija,
  – izdaje izvatke iz tih evidencija,
  – provodi promjene u katastarskom operatu,
  – zaprima podneske, akte, žalbe, dopise,
  – zaprima prijave za provođenje promjena u katastarskom operatu,
  – obračunava naknade usluga za katastar,
  – arhivira, čuva i izdaje na pregled dokumentaciju premjera,
  – radi izvještaje iz katastarskog operata,
  – vrši obračun katastarskog prihoda,
  – sastavlja obrasce prijave za promjenu stanja u katastru nekretnina i katastru zemljišta,
  – vrši administrativno-tehničke poslove u postupku upisa promjena u katastarskom operatu,
  – temeljem rješenja o dozvoli promjene stanja u katastarskom operatu, provodi promjene u računalnom operatu,
  – pruža tehničku pomoć i daje potrebna obavještenja strankama vezano za stanje u katastarskom operatu,
  – kompletira i čuva općinsku katastarsku dokumentaciju,
  – izdaje potvrde i uvjerenja iz katastarskog operata,
  – izdaje prijepise posjedovnih listova,
  – izrađuje i izdaje preslike katastarskih planova,
  – vrši identifikacije starog i novog premjera,
  – vrši usuglašavanja starog i novog stanja u katastarskom operatu,
  – planira i sprovodi aktivnosti prijema građana u Centru za pružanje usluga građanima te pruža savjete i tehničku pomoć građanima,
  – priprema i osigurava dostupnost vodiča, brošura, formulara i uputa za usluge općinskih službi,
  – priprema prijedloge za poboljšanje kvalitete materijala za građane i podnosi prijedloge manageru Centra,
  – upućuje prijedloge za izmjene i poboljšanje kvalitete rada u Centru za pružanje usluga, manageru Centra,
  – obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

  c) Viši referent za poslove pisarnice i pismohrane obavlja sljedeće poslove:
  – pruža usluge građanima u Centru za pružanje usluga iz svoje nadležnosti, u skladu sa opisom poslova,
  – vrši prijam zahtjeva, pošte i ostale podneske, njihovo pregledanje i raspoređivanje,
  – izdaje potvrde o prijemu podnesaka,
  – priprema uvjerenja iz oblasti opće uprave o kojima se vodi službena evidencija,
  – vrši ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa, ugovora i fotokopija,
  – vrši izdavanje i popunu radnih knjižica,
  – vrši registraciju ugovora o zapošljavanju,
  – brine se o upotrebi i čuvanju pečata, štambilja i žigova, kojima se potvrđuje ovjera,
  – planira i sprovodi aktivnosti prijema građana u Centru za pružanje usluga građanima te pruža savjete i tehničku pomoć građanima,
  – obavlja usmjeravanje podnesaka i pružanje informacija o općinskim službama,
  – izdaje formulare i druge dokumente za koje je ovlašten,
  – priprema i osigurava dostupnost vodiča, brošura, formulara i uputa za usluge općinskih službi,
  – priprema prijedloge za poboljšanje kvalitete materijala za građane i podnosi prijedloge manageru Centra,
  – pruža pomoć građanima pri kompletiranju podnesaka i upućuje ih na odgovornu službu za stručnu pomoć,
  – vrši naplatu pristojbe akata sukladno uredbi o uredskom poslovanju,
  – zavodi akte u propisane evidencije,
  – vrši združivanje akata,
  – dostavlja predmete i akte u rad nadležnim službama /službenicima,
  – vrši prijam i otpremu računa,
  – sačinjava izvještaje o kretanju podnesaka,
  – vrši razvođenje predmeta i akata,
  – vodi rokovnik predmeta,
  – vrši otpremu pošte,
  – obavlja poslove arhiviranja općinskih akata sukladno propisima,
  – vrši poslove sređivanja i čuvanja predmeta i akata u pismohrani općinske uprave,
  – rukuje s predmetima i aktima stavljenim u pismohranu.
  – izdaje na uvid registratorski materijal i arhivsku građu,
  – vrši otpisivanje i uništavanje nepotrebnog i zastarjelog arhivskog materijala,
  – obavlja i druge poslove koji se stave u nadležnost od strane šefa službe ili općinskog načelnika.

  d) Viši samostalni referent za društvene djelatnosti i branitelje iz Domovinskog rata obavlja sljedeće poslove:
  – pruža usluge građanima u Centru za pružanje usluga iz svoje nadležnosti, u skladu sa opisom poslova,
  – izdaje formulare i druge dokumente za koje je ovlašten,
  – rješava pitanja iz područja društvenih djelatnosti i predlaže mjere i programe u svezi sa razvojem
  – i unapređenjem stanja u oblasti društvenih djelatnosti,
  – uspostavlja suradnju sa javnim ustanovama i poduzećima, stručnim i znanstvenim institucijama, upravnim tijelima, udrugama i građanima u svrhu zajedničke provedbe programa i projekata iz oblasti društvenih djelatnosti,
  – izrađuje, vodi i održava propisane evidencije iz oblasti društvenih djelatnosti,
  – prati stanje u oblasti i surađuje s udrugama građana, te osigurava komunikaciju i protok informacija između njih i Općinskog organa uprave,
  – osigurava dostupnost informacija o javnim ustanovama, poslovanjima, turizmu, kulturi, ekonomskom stanju općine i srodnim zbivanjima,
  – organizira rad sa novinarima i javnošću,
  – pregleda dnevne novosti,
  – održava kontakte sa predstavnicima medija i plasira odobrene medijske izvještaje kroz relevantne komunikacijske kanale (web stranicu, info table, postere, biltene,)
  – promovira kulturne događaje u općini, koncipira kulturna zbivanja, prezentira godišnje kulturne ponude općine,
  – koordinira i daje smjernice građanima za rad kulturnih institucija, posebno knjižnica, škola i sl.,
  – pomaže pri organiziranju i pripremi posjeta domaćih i međunarodnih delegacija,
  – pomaže organizaciji obilaska općine, znamenitosti i ustanova,
  – operativno-tehnički surađuje sa prosvjetnim i športskim organizacijama i udrugama na području općine,
  – brine se za pomoć učenicima iz socijalno ugroženih obitelji,
  – u okviru općinske nadležnosti vrši operativno-tehničke poslove vezano za prosvjetu te razvoj i unaprjeđenje kulture i kulturalnog života, kulturne djelatnosti, zaštitu kulturne baštine na području općine i dr.,
  – u okviru općinske nadležnosti vrši operativno-tehničke poslove vezano za djelatnost društvenih organizacija i udruga građana u humanitarnoj oblasti, rad humanitarnih organizacija smještenih na području općine i surađuje s njima,
  – razvoj i unaprjeđenje športskih djelatnosti na području općine,
  – vrši operativno-tehničke poslove vezano za poslove skrbi obitelji poginulih i nestalih branitelja, ratnih vojnih invalida i branitelja iz domovinskog rata,
  – priprema i analizira podatke i dokumente koji su potrebni za obračun primanja korisnika i obračunava osobne i obiteljske invalidnine korisnika braniteljsko-invalidske zaštite,
  – vodi bazu podataka, ažurira i izdaje uvjerenja i druge akte o činjenicama iz ih evidencija,
  – vodi, kontrolira i usuglašava evidenciju po svim obračunima i dostavlja i razmjenjuje podatke s nadležnim institucijama i tijelima,
  – dostavlja podatke o broju podnesenih zahtjeva i druge podatke nadležnim institucijama i tijelima,
  – priprema spiskove korisnika za podjelu novčanih sredstva, te izradu rekapitulacija novčanih potraživanja,
  – prati obustave i ustege na primanja korisnika,
  – izdaje i ovjerava zdravstvene iskaznice i vrši prijave i odjave korisnika za zdravstveno osiguranje,
  – obavlja i druge poslove vezane za braniteljsku zaštitu,
  – obavlja i druge poslove koji se stave u nadležnost od strane šefa službe ili općinskog načelnika.

  3. Broj izvršitelja koji se prima u radni odnos

  a) Viši samostalni referent za lokalni razvoj, jedan izvršitelj,
  b) Viši samostalni referent za upravne poslove katastara, jedan izvršitelj,
  c) Viši referent za poslove pisarnice i pismohrane, jedan izvršitelj,
  d) Viši samostalni referent za društvene djelatnosti i branitelje iz Domovinskog rata, jedan izvršitelj

  4. Opći uvjeti za prijem

  Kandidat mora ispunjavati slijedeće opće uvjete propisane Zakonom:
  – da ima navršenih 18 godina života,
  – da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  – da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
  – da je zdravstveno sposoban,
  – da ima vrstu i stupanj školske naobrazbe potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji tijela državne službe;
  – da u posljednje tri godine od dana obajavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
  – da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak I. Ustava BiH.

  5. Posebni uvjeti

  Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete:

  a) Viši samostalni referent za lokalni razvoj
  – VŠS, ekonomske struke,
  – 1 godina radnog iskustva,
  – položen stručni ispit.

  b) Viši samostalni referent za upravne poslove katastara
  – VŠS, pravni smjer,
  – 1 godina radnog iskustva,
  – položen stručni ispit.

  c) Viši referent za poslove pisarnice i pismohrane
  – SSS/IV stupanj, gimnazija ili društveni smjer,
  – 10 mjeseci radnog iskustva,
  – položen stručni ispit,

  d) Viši samostalni referent za društvene djelatnosti i branitelje iz Domovinskog rata
  – VŠS, ekonomski ili pravni smjer smjer,
  – 1 godina radnog iskustva,
  – položen stručni ispit.
  Zainteresirani kandidati uz Prijavu na Javni natječaj dostavljaju i potrebna dokumenta u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji kojim se dokazuje ispunjenost općih i posebnih uvjeta:

  a) uvjerenje o državljanstvu;
  b) izvod iz matične knjige rođenih;
  c) uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka;
  d) diplomu o završenoj školskoj spremi ili drugi dokument (uvjerenje, potvrda, svjedočanstvo);
  e) uvjerenje ili potvrda o traženom radnom iskustvu;
  f) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
  g) ovjerenu izjavu da u poslednje tri godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH;
  h) ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX stav I Ustava BiH;
  i) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca, koje dostavlja izabrani kanditat po završetku izborne procedure.
  Javni oglas je otvoren do 21. 12. 2015. godine

  Prijavu na oglas, s potrebitim dokumentima, dostaviti osobno radnim danom od 08:00 -16:00 sati na protokol Općine ili putem pošte na adresu:

  Općina Domaljevac-Šamac
  Ulica Posavskih branitelja broj 148,
  76233 Domaljevac,
  s naznakom za „Javni natječaj za prijem djelatnika“

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
  Broj: 01-34-2348-1/15
  Domaljevac, 07. 12. 2015. godine

  Općinski načelnik
  Mario Jurkić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti