Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Temeljem članka 62. Zakona o službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 9/13, 11/13 i 2/14) općinski načelnik općine Domaljevac-Šamac, dana 07. 12. 2015. godine, objavljuje:

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem djelatnika

1. Naziv radnog mjesta

a) Viši samostalni referent za lokalni razvoj u Službi za financije i gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo općine Domaljevac-Šamac,
b) Viši samostalni referent za upravne poslove katastara u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac,
c) Viši referent za poslove pisarnice i pismohrane u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac,
d) Viši samostalni referent za društvene djelatnosti i branitelje iz Domovinskog rata u Službi za civilnu zaštitu i branitelje iz domovinskog rata općine Domaljevac-Šamac.

2. Opis radnog mjesta

a) Viši samostalni referent za lokalni razvoj obavlja sljedeće poslove:
– sudjeluje u pripremi i izradi strategije razvoja općine, te operativnih planova za realizaciju strategije;
– prikuplja i selektira podatke potrebne za izradu razvojnih projekata;
– kontaktira i surađuje sa nosiocima vlasti na višim nivoima ( državnim, federalnim i kantonalnim) sa ciljem implementacije proračunskih sredstava odobrenih sa tih nivoa;
– prati realizaciju općinskih investicionih planova i surađuje sa drugim općinskim službama;
– sudjeluje u pripremi projekata ruralnog razvoja u cilju povećanja: 1. konkurentnnosti ruralnog područja, 2. razvoja ruralne infrastrukture, 3. podrška mladim poljoprivrednicima, 4. stručno osposobljavanje u radu u poljoprivredi;
– sudjeluje u izradi projekata za zaštitu okoliša na ruralnom području : 1. u cilju očuvanja autohtonih biljnih i životinjski vrsta, 2. organska proizvodnja;
– redovno prati objavljene pozive svih relevantnih subjekata za finansiranje projekata i zajedno sa nadležnom službom priprema projektnu dokumentaciju za prijavu projekta za finansiranje od strane viših nivoa nivoa vlasti te uspostavlja i održava potrebnu komunikaciju sa istima;
– samostalno i u suradnji sa načelnikom općine komunicira sa višim organima vlasti, naročito po pitanju osiguranja podrške (financijske i druge) za sprovođenje Strategije;
– Izrađuje plan komunikacije/promocije Strategije i prioriteta (unutar općine, mjesnih zajednica, prema važnim potencijalnim investitorima, partnerima i sufinancijerima, višim nivoima vlasti…), priprema promotivne materijale i zajedno sa načelnikom i pomoćnicima sudjeluje u realizaciji;
– redovno prati realizaciju dodijeljenih projekata i na osnovu prikupljenih pokazatelja i informacija, pruža potrebnu pomoć službama i priprema prijedlog mjera za unapređenje realizacije ( uključivanje potrebnih službi/izvršilaca, pojednostavljenje određenih postupaka, procedura ili incijative za promjene propisa koji imaju negativan utjecaj na lokalni razvoj);
– formira bazu podataka iz djelokruga svoga rada, po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga općine prema zahtijevu i uputama Šefa službe i načelnika općine.

b) Viši samostalni referent za upravne poslove katastara obavlja sljedeće poslove:
– vodi sve vrste katastarskih evidencija,
– izdaje izvatke iz tih evidencija,
– provodi promjene u katastarskom operatu,
– zaprima podneske, akte, žalbe, dopise,
– zaprima prijave za provođenje promjena u katastarskom operatu,
– obračunava naknade usluga za katastar,
– arhivira, čuva i izdaje na pregled dokumentaciju premjera,
– radi izvještaje iz katastarskog operata,
– vrši obračun katastarskog prihoda,
– sastavlja obrasce prijave za promjenu stanja u katastru nekretnina i katastru zemljišta,
– vrši administrativno-tehničke poslove u postupku upisa promjena u katastarskom operatu,
– temeljem rješenja o dozvoli promjene stanja u katastarskom operatu, provodi promjene u računalnom operatu,
– pruža tehničku pomoć i daje potrebna obavještenja strankama vezano za stanje u katastarskom operatu,
– kompletira i čuva općinsku katastarsku dokumentaciju,
– izdaje potvrde i uvjerenja iz katastarskog operata,
– izdaje prijepise posjedovnih listova,
– izrađuje i izdaje preslike katastarskih planova,
– vrši identifikacije starog i novog premjera,
– vrši usuglašavanja starog i novog stanja u katastarskom operatu,
– planira i sprovodi aktivnosti prijema građana u Centru za pružanje usluga građanima te pruža savjete i tehničku pomoć građanima,
– priprema i osigurava dostupnost vodiča, brošura, formulara i uputa za usluge općinskih službi,
– priprema prijedloge za poboljšanje kvalitete materijala za građane i podnosi prijedloge manageru Centra,
– upućuje prijedloge za izmjene i poboljšanje kvalitete rada u Centru za pružanje usluga, manageru Centra,
– obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

c) Viši referent za poslove pisarnice i pismohrane obavlja sljedeće poslove:
– pruža usluge građanima u Centru za pružanje usluga iz svoje nadležnosti, u skladu sa opisom poslova,
– vrši prijam zahtjeva, pošte i ostale podneske, njihovo pregledanje i raspoređivanje,
– izdaje potvrde o prijemu podnesaka,
– priprema uvjerenja iz oblasti opće uprave o kojima se vodi službena evidencija,
– vrši ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa, ugovora i fotokopija,
– vrši izdavanje i popunu radnih knjižica,
– vrši registraciju ugovora o zapošljavanju,
– brine se o upotrebi i čuvanju pečata, štambilja i žigova, kojima se potvrđuje ovjera,
– planira i sprovodi aktivnosti prijema građana u Centru za pružanje usluga građanima te pruža savjete i tehničku pomoć građanima,
– obavlja usmjeravanje podnesaka i pružanje informacija o općinskim službama,
– izdaje formulare i druge dokumente za koje je ovlašten,
– priprema i osigurava dostupnost vodiča, brošura, formulara i uputa za usluge općinskih službi,
– priprema prijedloge za poboljšanje kvalitete materijala za građane i podnosi prijedloge manageru Centra,
– pruža pomoć građanima pri kompletiranju podnesaka i upućuje ih na odgovornu službu za stručnu pomoć,
– vrši naplatu pristojbe akata sukladno uredbi o uredskom poslovanju,
– zavodi akte u propisane evidencije,
– vrši združivanje akata,
– dostavlja predmete i akte u rad nadležnim službama /službenicima,
– vrši prijam i otpremu računa,
– sačinjava izvještaje o kretanju podnesaka,
– vrši razvođenje predmeta i akata,
– vodi rokovnik predmeta,
– vrši otpremu pošte,
– obavlja poslove arhiviranja općinskih akata sukladno propisima,
– vrši poslove sređivanja i čuvanja predmeta i akata u pismohrani općinske uprave,
– rukuje s predmetima i aktima stavljenim u pismohranu.
– izdaje na uvid registratorski materijal i arhivsku građu,
– vrši otpisivanje i uništavanje nepotrebnog i zastarjelog arhivskog materijala,
– obavlja i druge poslove koji se stave u nadležnost od strane šefa službe ili općinskog načelnika.

d) Viši samostalni referent za društvene djelatnosti i branitelje iz Domovinskog rata obavlja sljedeće poslove:
– pruža usluge građanima u Centru za pružanje usluga iz svoje nadležnosti, u skladu sa opisom poslova,
– izdaje formulare i druge dokumente za koje je ovlašten,
– rješava pitanja iz područja društvenih djelatnosti i predlaže mjere i programe u svezi sa razvojem
– i unapređenjem stanja u oblasti društvenih djelatnosti,
– uspostavlja suradnju sa javnim ustanovama i poduzećima, stručnim i znanstvenim institucijama, upravnim tijelima, udrugama i građanima u svrhu zajedničke provedbe programa i projekata iz oblasti društvenih djelatnosti,
– izrađuje, vodi i održava propisane evidencije iz oblasti društvenih djelatnosti,
– prati stanje u oblasti i surađuje s udrugama građana, te osigurava komunikaciju i protok informacija između njih i Općinskog organa uprave,
– osigurava dostupnost informacija o javnim ustanovama, poslovanjima, turizmu, kulturi, ekonomskom stanju općine i srodnim zbivanjima,
– organizira rad sa novinarima i javnošću,
– pregleda dnevne novosti,
– održava kontakte sa predstavnicima medija i plasira odobrene medijske izvještaje kroz relevantne komunikacijske kanale (web stranicu, info table, postere, biltene,)
– promovira kulturne događaje u općini, koncipira kulturna zbivanja, prezentira godišnje kulturne ponude općine,
– koordinira i daje smjernice građanima za rad kulturnih institucija, posebno knjižnica, škola i sl.,
– pomaže pri organiziranju i pripremi posjeta domaćih i međunarodnih delegacija,
– pomaže organizaciji obilaska općine, znamenitosti i ustanova,
– operativno-tehnički surađuje sa prosvjetnim i športskim organizacijama i udrugama na području općine,
– brine se za pomoć učenicima iz socijalno ugroženih obitelji,
– u okviru općinske nadležnosti vrši operativno-tehničke poslove vezano za prosvjetu te razvoj i unaprjeđenje kulture i kulturalnog života, kulturne djelatnosti, zaštitu kulturne baštine na području općine i dr.,
– u okviru općinske nadležnosti vrši operativno-tehničke poslove vezano za djelatnost društvenih organizacija i udruga građana u humanitarnoj oblasti, rad humanitarnih organizacija smještenih na području općine i surađuje s njima,
– razvoj i unaprjeđenje športskih djelatnosti na području općine,
– vrši operativno-tehničke poslove vezano za poslove skrbi obitelji poginulih i nestalih branitelja, ratnih vojnih invalida i branitelja iz domovinskog rata,
– priprema i analizira podatke i dokumente koji su potrebni za obračun primanja korisnika i obračunava osobne i obiteljske invalidnine korisnika braniteljsko-invalidske zaštite,
– vodi bazu podataka, ažurira i izdaje uvjerenja i druge akte o činjenicama iz ih evidencija,
– vodi, kontrolira i usuglašava evidenciju po svim obračunima i dostavlja i razmjenjuje podatke s nadležnim institucijama i tijelima,
– dostavlja podatke o broju podnesenih zahtjeva i druge podatke nadležnim institucijama i tijelima,
– priprema spiskove korisnika za podjelu novčanih sredstva, te izradu rekapitulacija novčanih potraživanja,
– prati obustave i ustege na primanja korisnika,
– izdaje i ovjerava zdravstvene iskaznice i vrši prijave i odjave korisnika za zdravstveno osiguranje,
– obavlja i druge poslove vezane za braniteljsku zaštitu,
– obavlja i druge poslove koji se stave u nadležnost od strane šefa službe ili općinskog načelnika.

3. Broj izvršitelja koji se prima u radni odnos

a) Viši samostalni referent za lokalni razvoj, jedan izvršitelj,
b) Viši samostalni referent za upravne poslove katastara, jedan izvršitelj,
c) Viši referent za poslove pisarnice i pismohrane, jedan izvršitelj,
d) Viši samostalni referent za društvene djelatnosti i branitelje iz Domovinskog rata, jedan izvršitelj

4. Opći uvjeti za prijem

Kandidat mora ispunjavati slijedeće opće uvjete propisane Zakonom:
– da ima navršenih 18 godina života,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
– da je zdravstveno sposoban,
– da ima vrstu i stupanj školske naobrazbe potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji tijela državne službe;
– da u posljednje tri godine od dana obajavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
– da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak I. Ustava BiH.

5. Posebni uvjeti

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete:

a) Viši samostalni referent za lokalni razvoj
– VŠS, ekonomske struke,
– 1 godina radnog iskustva,
– položen stručni ispit.

b) Viši samostalni referent za upravne poslove katastara
– VŠS, pravni smjer,
– 1 godina radnog iskustva,
– položen stručni ispit.

c) Viši referent za poslove pisarnice i pismohrane
– SSS/IV stupanj, gimnazija ili društveni smjer,
– 10 mjeseci radnog iskustva,
– položen stručni ispit,

d) Viši samostalni referent za društvene djelatnosti i branitelje iz Domovinskog rata
– VŠS, ekonomski ili pravni smjer smjer,
– 1 godina radnog iskustva,
– položen stručni ispit.
Zainteresirani kandidati uz Prijavu na Javni natječaj dostavljaju i potrebna dokumenta u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji kojim se dokazuje ispunjenost općih i posebnih uvjeta:

a) uvjerenje o državljanstvu;
b) izvod iz matične knjige rođenih;
c) uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka;
d) diplomu o završenoj školskoj spremi ili drugi dokument (uvjerenje, potvrda, svjedočanstvo);
e) uvjerenje ili potvrda o traženom radnom iskustvu;
f) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
g) ovjerenu izjavu da u poslednje tri godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH;
h) ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX stav I Ustava BiH;
i) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca, koje dostavlja izabrani kanditat po završetku izborne procedure.
Javni oglas je otvoren do 21. 12. 2015. godine

Prijavu na oglas, s potrebitim dokumentima, dostaviti osobno radnim danom od 08:00 -16:00 sati na protokol Općine ili putem pošte na adresu:

Općina Domaljevac-Šamac
Ulica Posavskih branitelja broj 148,
76233 Domaljevac,
s naznakom za „Javni natječaj za prijem djelatnika“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Broj: 01-34-2348-1/15
Domaljevac, 07. 12. 2015. godine

Općinski načelnik
Mario Jurkić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti