Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  OSNOVNA ŠKOLA FRA ILIJE STARČEVIĆA
  TOLISA

  Broj: 304-1/15
  Tolisa, 11.12.2015. godine

   

  Na temelju članka 71. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine Županije Posavske broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora broj: 304/15 od 11.07.2015. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa   r a s p i s u j e

   

  N A T J E Č A J

  za popunu upražnjenog radnog mjesta

   

                                                                      I.

  1.   Učitelj razredne nastave – puno radno vrijeme ………………………………………………………………. 1 izvršitelj

   

      II.        

    Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme do povratka djelatnika s funkcije a najduže do  11.08.2016. godine.

   

  III.

            Uz prijavu na natječaj i kraći životopis, kandidat pored općih uvjeta propisanih Zakonom treba priložiti originale ili ovjerene preslike dokumenata:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku CIPS-ove osobne iskaznice
  • uvjerenje nadležnog suda o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju

   

  IV.

            Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje.

   

  V.

            Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole.

   

  VI.

             Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

   

  Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa

  Vladimira Nazora 192, 76272  Tolisa

         s naznakom: „Za natječaj“ – ne otvarati

  VII.

             Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

   

   

   

  Predsjednik Školskog odbora:
  Mato Nedić

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti