Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
POSAVSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ORAŠJU

Broj: 025-0-Su-15-000 683
Datum: 16.12.2015. godine

Na temelju članka 31. Zakona o sudovima u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) i članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13 i 2/14 ), te odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Orašju, Predsjednik Općinskog suda u Orašju, Darko Župarić, objavljuje dana 16.12.2015. godine:

JAVNI NATJEČAJ
radi popunjavanja slijedećeg radnog mjesta

1. Viši referent za operativno-tehničke poslove (daktilograf) -1 izvršitelj –na određeno vrijeme-do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta;

OPIS RADNOG MJESTA:

• Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prijepisu,
• Za sudske procese vrši uporabu sustava za audio snimanje, arhiviranje i transkripciju,
• Vrši pozivanje stranaka, otpremu pošte, sređuje i žurnalizira spise, dostavlja spise u pisarnicu Suda,
• Postupa po naredbama u spisima,
• Odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sustav registriranja predmeta u odgovarajuće vrijeme,
• Vodi brigu o rasporedima sudaca i osigurava da su predmeti spremni za ročište prema rasporedu,
• Kontrolira naplatu sudskih taksi i troškova postupka te o tome obavještava suca,
• Provjerava da li su pojedini sudski oglasi objavljeni u službenim novinama/glasniku ili na oglasnoj ploči suda i o tome upozorava upisničara,
• Obavlja i druge poslove po nalogu suca sa kojim radi i po nalogu Predsjednika suda.

Posebni uvjeti:

• završena srednja škola društvenog smjera IV stupnja ( gimnazija, upravna, ekonomska, administrativna i sl.),
• najmanje 10 mjeseci radnog staža,
• položen stručni ispit (kandidat koji nema položen stručni ispit, a bude primljen u radni odnos obvezan je položiti stručni ispit u roku od 6 mjeseci od prijema u radni odnos)
• poznavanje rada na računaru,

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene kopije):

– svjedodžba o završenoj srednjoj školi
– uvjerenje o radnom stažu
– uvjerenje o poznavanju rada na računaru
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
– uvjerenje o državljanstvu
– ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
– ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Prijem namještenika na rad zasniva se na određeno vrijeme (do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta).

Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete natječaja proći će test daktilografskih sposobnosti (brzina i točnost tipkanja).

Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučeno putem pošte ili osobno u pisarnicu Općinskog suda u Orašju uz naznaku „Prijava na javni natječaj za daktilografa“ na adresu:

Općinski sud u Orašju
Novo naselje – Jug I b.b.
76 270 Orašje

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

PREDSJEDNIK SUDA

Darko Župarić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti