Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu

  Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Općinskog Načelnika Općine Odžak, objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi za gospodarstvo i LER u
  Općini Odžak

  komunalno-stambeni inspektor u Službi za gospodarstvo i LER……..…….….1 izvršitelj,
  na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:
  1) vrši najsloženije poslove vezane za komunalno-stambeni inspekcijski nadzor, na način da:
  1.1. 75% svog vremena provede na obradi predmeta iz oblasti komunalno-stambene inspekcije , 15% radnog vremena na administrativne djelatnosti (sastanci, izvješća, DocuNova, edukacija i razvoj) i 10% za nepredviđene aktivnosti i pauze, te osigurava da o svom dnevnom obimu posla unaprijed upozna neposredno pretpostavljenog. U slučaju smanjenog obima posla vrši popunu svog radnog vremena kroz pomoć ostalim kolegama i proaktivno unapređuje vještine i sposobnosti u cilju povećanja produktivnosti i kvaliteta svog rada.
  2) obavlja najsloženije poslove iz oblasti komunalno-stambene inspekcije na način da:
  2.1. obavlja poslove nadzora nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: zaštitu okoliša i prirodnih resursa i održavanje komunalnog reda u naseljima,
  2.2. vrši nadzor nad komunalnim objektima i uređajima (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, tržnice, autobuske stanice, stajališta, groblja i drugo) i korištenje dobara u općoj upotrebi (ulice, igrališta, pločnici, trgovi, parkovi, zelene površine i druge javne površine u općoj upotrebi ),
  2.3. nadzire način odlaganja otpada i njegovog zbrinjavanja i korištenje i čišćenje javnih površina, održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže i odvodnje površinskih voda,
  2.4. nadzire održavanje zajedničkih dijelova zgrada i uređaja u stambenim i poslovnim zgradama i komunalnih instalacija u stambenim i poslovnim objektima,
  2.5. vrši nadzor nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu.
  Komunalni inspektor u provođenju Odluke o komunalnom redu ima ovlasti:
  a) fizičkim i pravnim osobama rješenjem naložiti radnje i postupke u svrhu održavanja i sprovođenja komunalnog reda,
  b) predložiti pokretanje prekršajnog postupka.
  2.6. sudjeluju na usmenim raspravama pri Općinskom sudu za prekršaje po podnesenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka.
  2.7. radi izvješća, informacije i druge materijale iz djelokrug svog rada,
  2.8. obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom ,
  2.9. predlaže i učestvuje u donošenju prijedloga Odluke iz komunalne i stambene oblasti,
  2.10. odgovoran je za postizanje ciljeva produktivnosti i stručnosti, koji su njemu određeni od strane neposredno pretpostavljenog i na osnovu kojih će biti ocjenjivan, uključujući:
  a. poštivanje metoda i standarda rada, njihovih ograničenja, kao i ponašanju u postizanju očekivanih rezultata;
  b. korištenje i odgovoran odnos prema ljudskim i materijalnim resursima koji su mu stavljeni na raspolaganje pri postizanju postavljenih ciljeva;
  c. prioritetno poštivanje misije, namjene i dužnosti općinske uprave, zatim službe/odsjeka kojem pripada .
  2.11. odgovoran je da po potrebi surađuje sa drugim uposlenicima općinske uprave pri postizanju njihovih postavljenih ciljeva, što je također kriterij za evaluaciju njegovog rada.
  2.12. proaktivno unapređuje svoju produktivnost, kompetentnost, profesionalizam i fleksibilnost, tako da poslovi mogu biti obavljani optimalnom brzinom, točnošću i konzistentnošću.
  2.13.obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika službe i Općinskog načelnika sukladno stručnoj spremi i radnom iskustvu.
  2.14. za svoj rad odgovoran je Načelniku službe i Općinskom načelniku.
  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – VSS/ VII stupanj, završen poljoprivredni fakultet sa 240 ECTS bodova,
  – tri godine radnog iskustva u struci nakon stjecanja stručne spreme navedene ovim natječajem,
  – položen ispit općeg znanja,
  – položen vozački ispit „B“ kategorije,
  – poznavanje rada na računaru.
  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
  2. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci, nakon stjecanja stručne sprema prema uvjetima ovog natječaja
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja
  4. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
  5. dokaz o poznavanju rada na računaru
  6. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice
  7. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
  8. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
  9. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.
  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 9. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:

  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete javnog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županija Posavskoj.
  Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
  O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).
  Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu dokaz o ispunjavanju općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, počev od 17.12.2015.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:
  ”JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika komunalno-stambeni inspektor u Službi za gospodarstvo i LER u
  Općini Odžak”

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti