Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu

   

  Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Općinskog načelnika Općine Domaljevac-Šamac objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar Općine Domaljevac-Šamac

  stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove …………………..…………….1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:

  – sudjeluje u rješavanju jednostavnijih stvari u upravnom postupku iz imovinsko-pravnih odnosa u postupku rješavanja uzurpacije državnog zemljišta, eksproprijacije, dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, državne svojine, arondacije, komasacije, preuzimanje i dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta, utvrđivanje prava vlasništva, povrata privatne imovine koja je bila proglašena napuštenom i stambenih odnosa,
  – sudjeluje u postupku utvrđivanja prava prvenstva korištenja zemljišta radi građenja, preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane izgradnje te gubitka prava korištenja zemljišta radi gradnje,
  – sudjeluje u izradi prijedloga akata kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
  – pomaže u vođenju i svih drugih postupaka oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u skladu sa zakonom,
  – vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama,
  – provođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka, sukladno zakonu,
  – priprema vođenje upravnih postupaka i sudjeluje u rješavanju u upravnim stvarima iz djelokruga službe,
  – pomaže u pripremi i izradi nacrta i prijedloga pojedinačnih akata iz djelokruga službe,
  – priprema dokumentaciju i sudjeluje u pružanju pravne pomoći korisnicima,
  – prati zakonske i druge propise te zakonske promjene iz oblasti stavljenih u nadležnost službe,
  – sudjeluje u pripremanju akata iz nadležnosti Općinskog vijeća i pomaže vijećnicima u obavljanju njihove dužnosti,
  – obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po naređenju šefa službe i načelnika općine.
  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – VSS, završen pravni fakultet, minimalno 240 ECTS bodova,
  – 1 godina radnog iskustva,
  – položen ispit općeg znanja.

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
  2. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci, nakon stjecanja stručne sprema prema uvjetima ovog natječaja
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja
  4. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice
  5. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
  6. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
  7. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.
  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 7. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:

  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete javnog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
  O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).
  Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu dokaz o ispunjavanju općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, počev od 18.12.2015.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:
  ”JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika-stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar Općine Domaljevac-Šamac”

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti