Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu

  Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Općinskog suda u Orašju objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Orašju

  stručni suradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni referent)….….1 izvršitelj,
  na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:
  – Rješava zemljišno-knjižne predmete,
  – Izrađuje rješenja u ZK predmetima,
  – Provodi upise u zemljišne knjige,
  – Radi rješenja u KPU predmetima i vrši upise u KPU,
  – Zaprima zahtjeve stranaka za promjene u zemljišnoj knjizi,
  – Vrši prijem stranaka i pruža pravnu pomoć u vezi sa zemljišno-knjižnom evidencijom,
  – Vodi upisnike i pomoćne registre u zemljišno-knjižnom uredu,
  – Stara se o urednosti i potpunosti zbirke isprava,
  – Vrši upis u bazu podataka na temelju rješenja o upisu,
  – Obavlja poslove vođenje zemljišno-knjižnog arhiva,
  – Radi na izradi zemljišno-knjižnih izvadaka i potvrda u vezi sa stanjem u zemljišnim knjigama,
  – Priprema podatke za sastavljanje izvješća o zemljišno-knjižnim stvarima,
  – Obavlja i druge poslove po nalogu Šefa zemljišno-knjižnog odjela, Tajnika suda i Predsjednika suda.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – VSS- završen pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sustavu studiranja sa 300 ECTS bodova- pravne struke,
  – položen ispit općeg znanja,
  – položen ispit za zemljišno-knjižnog referenta,
  – najmanje jedna godina radnog staža,
  – poznavanje rada na računaru.

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon stjecanja stručne sprema prema uvjetima ovog natječaja
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja
  4. dokaz o položenom ispitu za zemljišno-knjižnog referenta
  5. dokaz o poznavanju rada na računaru
  6. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice
  7. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
  8. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
  9. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.

  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 9. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:

  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete javnog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
  O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).
  Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu dokaz o ispunjavanju općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, počev od 18.12.2015.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:
  ”JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika – stručni suradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni referent) u Općinskom sudu u Orašju”

   

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti