Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  Ž U P A N I J A P O S A V S K A
  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
  UPRAVA POLICIJE
  KOMISIJA ZA IZBOR
  O R A Š J E

  Broj: 02-2/1-04-453/15-KZI – 2
  Orašje: 21.12.2015. godine

  Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske “ broj 8/07, 2/08, 1/12 i 2/13 ) Komisija za izbor u Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske raspisuje:

  JAVNI NATJEČAJ – OGLAS
  za prijem kandidata za upošljavanje u činu mlađeg inspektora

  – 5 (pet) kandidata

  1. OPĆI UVJETI ZA KANDIDATE

  Kandidat za upošljavanje u činu mlađeg inspektora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  b) da je zdravstveno sposoban,
  c) da na dan zatvaranja Javnog natječaja nije navršio 35 godina života
  d) da ima najmanje VI stupanj školske spreme ili najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja 180 ili 240 ECTS bodova,
  e) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak u skladu sa zakonima o kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini,
  f) da mu nije pravomoćnom presudom izrečena kazneno pravna sankcija,
  g) da se na njega ne odnosi odredba članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  h) da nije stegovno kažnjavan za teže povrede službene dužnosti,
  i) da u posljednje 3 godine nije otpušten iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini.

  2. POSEBNI UVJETI ZA KANDIDATE

  Kandidat za upošljavanje u činu mlađeg inspektora, pored općih uvjeta treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

  a) da ima položen vozački ispit „B“ kategorije,
  b) da je psihofizički sposoban,
  c) da je zdravstveno sposoban,
  d) da položi test informiranosti i pismeni rad.

  3. POTREBITA DOKUMENTACIJA

  Uz prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

  – Pisana prijava na natječaj
  – Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  – Važeći Izvod iz matične knjige rođenih
  – Diplomu o završenoj stručnoj spremi, a ako je diploma stečena u inozemstvu uz diplomu priložiti rješenje o nostrifikaciji.
  – Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca)
  – Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnoga organa da se na njega ne odnosi odredba članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  – Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnoga organa da nije stegovno kažnjavan za teže povrede službene dužnosti
  – Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnoga organa da u posljednje 3 godine nije otpušten iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini
  – Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnoga organa da ima položen vozački ispit „B“ kategorije

  4. PRAVILA POSTUPKA

  Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz ovog natječaja-oglasa i koji su blagovremeno dostavili prijave i priložili svu potrebitu dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju po sljedećem rasporedu:

  a) test općeg znanja, uključujući pisani rad,
  b) test fizičke sposobnosti i
  c) intervju.

  Kandidat koji ne položi jedan od testova iz točke a) i b) kao i kandidat koji ne pristupi testiranju, isključuje se iz daljnjeg postupka odabira.

  Test općeg znanja obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti:

  – Ustavnog sustava (Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Županije Posavske),
  – Organizacija tijela državne uprave u Županiji Posavskoj,
  -Zakon o unutarnjim poslovima Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/96, 2/02, 4/02, 5/02, 8/02, 2/07, 2/13 i 4/13),
  – Zakon o policijskim službenicima Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 8/07, 2/08, 1/12 i 2/13),
  – Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14 ) i Zakon o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13, 59/14 )
  – Pisani rad na zadanu temu

  Pisani rad na zadanu temu sastoji se od teme iz područja kulture, društveno-političkog života, rada policije u zajednici, javnog prometa ili iz kaznenog zakonodavstva.

  Zdravstvena sposobnost, odnosno fizička i psihička sposobnost za rad u policiji će se utvrditi naknadnim liječničkim pregledom kandidata sa objavljene konačne liste kandidata koji su predloženi za pohađanje osnovne obuke za kadete,

  Komisija će opći uvjet iz točke 1.f, a koji se odnosi na činjenicu da mu nije pravomoćnom presudom izrečena kazneno pravna sankcija utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su predloženi za pohađanje osnovne obuke za kadete.

  Kandidati koji zadovolje na pismenom testu općeg znanja i testu fizičke sposobnosti bit će pozvani na intervju, a kandidati predloženi za zapošljavanje bit će upućeni na liječnički pregled.

  Prilikom odabira prednost će imati kandidati stručne spreme kriminalističkog ili pravnog ili ekonomskog ili nekog drugog društvenog smjera, te inženjeri cestovnog prometa.

  Nakon odabira, kandidati će biti upućeni na obuku na Policijsku akademiju u Sarajevo u trajanju od 6 mjeseci.

  Prema Programu temeljne obuke kandidati imaju obvezu na Policijskoj akademiji provesti 6 mjeseci u čijem sklopu je uključen praktični rad u Upravi policije ovog ministarstva.

  Po uspješnom završetku temeljne obuke, policijski službenik je na probnom radu koji traje 12 mjeseci.

  Prijave se mogu dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:
  Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske ul. III broj 27 – 76270 Orašje, sa naznakom za „Javni natječaj za prijem kandidata“ , uz napomenu „Ne otvarati“ .

  U prijavi uz osobne podatke obvezno napisati i kontakt broj telefona.

  Javni natječaj ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana posljednjeg objavljivanja natječaja u tri dnevna lista koja se distribuiraju širom Bosne i Hercegovine.

  Natječaj će biti objavljen i na oglasnim pločama Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske i na web stranici Vlade Županije Posavske.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Sve dodatne informacije u vezi navedenog Javnog natječaja – oglasa, mogu se dobiti svakim radnim danom od 08-16h, pozivom na broj telefona : 031/712-504, 031/713-409 ili 031/713-162.

   

  PREDSJEDNIK KOMISIJE

  ________________________
  Goran Kopić
  Samostalni inspektor

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti