Javni natječaj

Najčitanije

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Srednja strukovna škola Orašje
Školski odbor

Broj: 987/15
Orašje, 31.12.2015.

Na temelju članka 76. Zakona o srednjem školstvu (“Narodne novine Županije Posavske”, broj 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11, 7/12 i 10/13), članka 36. Statuta Srednje strukovne škole Orašje te Odluke Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje broj 986-2/15 od 31.12.2015. godine, objavljuje se
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

I. Raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće radno mjesto:
1. Prof. matematike i fizike, pripravnik 1 izvršitelj

II.Za nastavnika može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta treba ispunjavati i uvjete prema članku 72, 73 i 75 Zakona o Srednjem školstvu te Pravilnika o stručnoj spremi nastavnika u srednjoj školi i to kako slijedi:
prof. matematike – prof. matematike i fizike
– dipl. ing. matematike i fizike
– magistar matematike i fizike
– magistar matematike-dipl. ing. matematike i fizike
III. Kandidat je dužan, uz prijavu na natječaj, koja mora sadržavati ime, očevo ime, prezime, JMBG, točnu adresu i kontakt telefon, dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih javnim natječajem:

– prijavu na javni natječaj (potpisanu)
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992., uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavaju diplome)
– izvod iz Matične knjige rođenih ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice
– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, izdano od nadležnog Županijskog suda
– liječničko uvjerenje (po prijemu)
– ukoliko se na natječaj javi više kandidata, povjerenstvo će izvršiti intervju
Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest (6) mjeseci u odnosu na dan podnošenja prijave.

IV. Rok za prijavu, adresa za prijavu

Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije i oglasnoj ploči škole na koju se javni natječaj odnosi.
Prijave na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte preporučeno na adresu:
Srednja strukovna škola Orašje
XI ulica bb, 76270 Orašje
s naznakom:
“Za javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – NE OTVARATI”

Prijava podnositelja s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave neće se uzeti u razmatranje u daljnjem postupku prijema djelatnika.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajnog procesa, ostaju u arhivi škole.

Predsjednica Školskog odbora
_________________________________
Jasna Ivić, prof.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti