Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

  Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Srednja strukovna škola Orašje
  Školski odbor

  Broj: 987/15
  Orašje, 31.12.2015.

  Na temelju članka 76. Zakona o srednjem školstvu (“Narodne novine Županije Posavske”, broj 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11, 7/12 i 10/13), članka 36. Statuta Srednje strukovne škole Orašje te Odluke Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje broj 986-2/15 od 31.12.2015. godine, objavljuje se
  JAVNI NATJEČAJ
  za zasnivanje radnog odnosa

  I. Raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće radno mjesto:
  1. Prof. matematike i fizike, pripravnik 1 izvršitelj

  II.Za nastavnika može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta treba ispunjavati i uvjete prema članku 72, 73 i 75 Zakona o Srednjem školstvu te Pravilnika o stručnoj spremi nastavnika u srednjoj školi i to kako slijedi:
  prof. matematike – prof. matematike i fizike
  – dipl. ing. matematike i fizike
  – magistar matematike i fizike
  – magistar matematike-dipl. ing. matematike i fizike
  III. Kandidat je dužan, uz prijavu na natječaj, koja mora sadržavati ime, očevo ime, prezime, JMBG, točnu adresu i kontakt telefon, dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih javnim natječajem:

  – prijavu na javni natječaj (potpisanu)
  – životopis
  – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992., uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavaju diplome)
  – izvod iz Matične knjige rođenih ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice
  – uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, izdano od nadležnog Županijskog suda
  – liječničko uvjerenje (po prijemu)
  – ukoliko se na natječaj javi više kandidata, povjerenstvo će izvršiti intervju
  Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest (6) mjeseci u odnosu na dan podnošenja prijave.

  IV. Rok za prijavu, adresa za prijavu

  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije i oglasnoj ploči škole na koju se javni natječaj odnosi.
  Prijave na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte preporučeno na adresu:
  Srednja strukovna škola Orašje
  XI ulica bb, 76270 Orašje
  s naznakom:
  “Za javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – NE OTVARATI”

  Prijava podnositelja s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave neće se uzeti u razmatranje u daljnjem postupku prijema djelatnika.
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
  Prijave sa dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajnog procesa, ostaju u arhivi škole.

  Predsjednica Školskog odbora
  _________________________________
  Jasna Ivić, prof.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti