Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Srednja strukova škola Orašje
  O r a š j e
  Broj: 987-3/15
  Dana: 31.12.2015.god.

  Na temelju članka 46. Zakona o srednjem školstvu („N.N. Županije posavske“ br. 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11,7/12 i 10/13) te članka 36. stavak 4 Statuta Srednje strukovne škole Orašje, te Odluke Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje br. 986-2/15 od 31.12.2015.god. objavljuje se:

  O G L A S
  za prijem djelatnika

  I. Raspisuje se javni oglas za prijem djelatnika:

  1. kuharica, jedan izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja, a najduže do 31.10.2016.g.

  II. Kandidat, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, treba ispunjavati i posebne uvjete i to:

  – završena SSS

  III. Kandidat je dužan uz prijavu na oglas (potpisana) koja mora sadržavati očevo ime, ime, prezime, JMBG, točnu adresu i kontakt telefon, dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih javnim oglasom:
  – kratak životopis
  – dokaz o završenoj stručnoj spremi
  – izvod iz matične knjige rođenih ili presliku CIPS-ove iskaznice
  – liječničko uvjerenje ( po prijemu)
  – ukoliko se na natječaj javi više kandidata, povjerenstvo će izvršiti intervju
  Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  IV. Rok za prijavu, adresa za prijavu
  Prijava na oglas, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku 8 dana od dana raspisivanja oglasa. Prijave na javni oglas s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu:
  Srednja strukovna škola Orašje
  Ul. XI. br. 6
  Orašje
  s naznakom:
  „Za javni oglas za prijem djelatnika- NE OTVARATI
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Školskog odbora:
  _________________________
  Jasna Ivić, prof.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti