Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu

  Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnih mjesta državnih službenika u
  Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske

  1) stručni suradnik za planiranje i upravljanje razvojem ….…………………………1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  2) stručni suradnik za pripremu i realizaciju projekata ………..……………………1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  3) stručni suradnik za regionalnu i međunarodnu suradnju …………………………1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme
  OPIS POSLOVA za poziciju 1):
  – Sudjeluje u procesu razvojnog planiranja i praćenja implementacije na nivou Županije, a posebno onih vezanih za implementaciju Strategije razvoja Županije Posavske, Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja, Strategije razvoja Federacije BiH i drugih strateških dokumenata i Akcionih planova;
  – Sudjeluje u koordiniranju jačanja institucionalnih kapaciteta u svim ministarstvima Županije Posavske za strateško planiranje, te jačanje uloge civilnog društva u procesima razvojnog planiranja, implementacije, monitoringa i izvještavanja o procesu implementacije razvojnih strategija na razini Županije;
  – Pomaže koordiniranje i uključivanje općina u proces razvojnog planiranja, implementacije, praćenja i izvještavanja;
  – Radi na usklađivanju te povezanosti razvojnog sa proračunskim planiranjem na razini Županije, priprema razvojne politike i projekte javnih investicija posebno onih koji omogućavaju implementaciju usvojenih razvojnih strategija,
  – Prati implementaciju razvojnih planova i njihove usklađenosti te vođenje pripreme i objavljivanje Izvještaja o razvoju Županije Posavske i dostavljanje istog Federalnom zavodu za programiranje razvoja, koje uključuje i Izvještaj o napretku implementacije razvojnih strategija;
  – Analizira kraktoročne, srednjoročne i dugoročne ekonomske, socijalne trendove i trendove socijalnog razvoja i siromaštva na nivou Županije;
  – Sudjeluje u izradi i razvoju projekata za poticanje gospodarstva, koje pokreće Vlada;
  – Pored redovnih poslova, u slučaju potrebe, po zadatku Direktora Ureda, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Ureda.
  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i posebne slijedeće uvjete:
  – VII. stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen pravni, ekonomski fakultet, fakultet političkih nauka ili filozofski fakultet – politološki studij,
  – jedna godina radnog staža,
  – položen ispit općeg znanja,
  – poznavanje rada na računalu,
  – poznavanje engleskog ili njemačkog jezika.

  OPIS POSLOVA za poziciju 2):
  – identificira i potiče izradu dokumentacije o projektima od značaja za razvoj Županije;
  – prikuplja, obrađuje i prezentira podatke o razvojnim projektima i realizaciji Strategije razvoja,
  – prati realizaciju i pruža podršku ministarstvima, odnosno subjektima ovlaštenim za upravljanje razvojnim projektima,
  – priprema i kandidira projekte za financiranje putem komponenti Instrumenta za predpristupnu pomoć Europske Unije, odnosno kod međunarodnih i financijskih organizacija i fondova i drugih zainteresiranih domaćih i stranih investitora,
  – uspostavlja suradnju sa drugim organima uprave i institucijama, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Županija, radi zajedničkog nastupa u cilju korištenja predpristupnih fondova Europske unije i drugih fondova,
  – obavlja aktivnosti na prikupljanju informacija o mogućim financijskim sredstvima i uvjetima za financiranje projekata iz Strategije razvoja od međunarodnih institucija,
  – odgovara za praćenje relevantnih propisa, javnih poziva i pridržavanja pravila postupka kandidiranja i realizacije projekata prema međunarodnim institucijama,
  – surađuje sa stručnim suradnikom za planiranje i upravljanje razvojem i stručnim suradnikom za baze podataka i informatičku podršku upravljanju razvojem na formiranju baze podataka u funkciji upravljanja razvojem,
  – implementira odobrene međuregionalne projekte, identifikacija projektnih prioriteta, priprema projektne dokumentacije i ažuriranje podatka iz projektne dokumentacije koja se šalje potencijalnim donatorima;
  – prikuplja, analizira i prezentira potrebe koje će biti delegirane kao predmet međunarodih projekata;
  – surađuje sa drugim službama koje su uključene u projekte međunarodne suradnje; izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz oblasti međunarodnih projekata;
  – prati rezultate okonačnih projekata, analiza njihovih kvaliteta, održivosti i mogućnosti primjene na druge oblasti ili subjekte;
  – Pored redovnih poslova, u slučaju potrebe, po zadatku Direktora Ureda, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Ureda.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i posebne slijedeće uvjete:
  -VII. stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen pravni, ekonomski ili fakultet političkih nauka ili filozofski fakultet – politološki studij,
  – jedna godina radnog staža,
  – položen ispit općeg znanja,
  – poznavanje rada na računalu,
  – poznavanje engleskog ili njemačkog jezika.

  OPIS POSLOVA za poziciju 3):
  – sudjeluje u poslovima koordinacije aktivnosti vezanih za proces europskih integracija i osigurava usklađenost strateških ciljeva, projekata i propisa Županije sa procesom priključivanja EU,
  – priprema i kandidira projekte za financiranje putem komponenti Instrumenta za predpristupnu pomoć Europske Unije, odnosno kod međunarodnih i financijskih organizacija i fondova i drugih zainteresiranih domaćih i stranih investitora,
  – uspostavlja suradnju sa drugim organima uprave i institucijama, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Županija, radi zajedničkog nastupa u cilju korištenja predpristupnih fondova Europske unije i drugih fondova,
  – obavlja aktivnosti na prikupljanju informacija o mogućim financijskim sredstvima i uvjetima za financiranje projekata iz Strategije razvoja od međunarodnih institucija,
  – uspostavlja mreže kontakata sa međunarodnim organizacijama radi suradnje i prikupljanja informacija;
  – identificira regije kao potencijalne partnere iniciranjem suradnje i pripremom bilateralnih sastanaka, programa posjeta, te realizacija suradnje kroz konkretne aktivnosti i projekte;
  – aktiviranje novih međuregionalnih projekata i implementacija odobrenih međuregionalnih projekata, identifikacija projektnih prioriteta, priprema projektne dokumentacije i ažuriranje podataka iz projektne dokumentacije koja se šalje potencijalnim donatorima;
  – stalno komunicira i surađuje sa sličnim institucijama drugih regija i zemalja; učešće na promotivnim aktivnostima iz oblasti poduzetništva;
  – prikuplja, analizira i prezentira potrebe koje će biti delegirane kao predmet međunarodih projekata;
  – surađuje sa drugim službama koje su uključene u projekte međunarodne saradnje; izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz oblasti međunarodnih projekata;
  – Pored redovnih poslova, u slučaju potrebe, po zadatku Direktora Ureda, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Ureda.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i posebne slijedeće uvjete:
  -VII. stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen poljoprivredni ili tehnološki fakultet ,
  – jedna godina radnog staža
  – položen ispit općeg znanja,
  – poznavanje rada na računalu,
  – poznavanje engleskog ili njemačkog jezika

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu,
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja
  4. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice
  5. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
  6. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
  7. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca
  8. potvrdu o poznavanju rada na računalu,
  9. dokaz o poznavanju jezika u skladu s uvjetima ovog natječaja.
  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 9. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:

  Radni staž prema uvjetima ovog natječaja utvrđuje se u skladu s odredbama Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3A/14, 1/15).
  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
  O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).
  Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu dokaz o ispunjavanju općeg uvjeta natječaja predviđenog člankom 28.(d) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, počev od 21.01.2016.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:
  ”Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske (uz obvezno navođenje pozicije na koju se prijava podnosi) ”

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti