Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju članka 26.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) u svezi s člankom 35.(2) istog Zakona, Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

viši stručni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove ……………….….1 izvršitelj,
radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine
OPIS POSLOVA:
1) izradba pojedinačnih akata koja se odnose na izdavanje odobrenja, suglasnosti, registraciju i razne druge akte predviđene zakonom i drugim propisima,
2) rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostupanjskome upravnom postupku (skraćeni upravni postupak), kao što je priznavanje inozemnih obrazovnih isprava o stručnim kvalifikacijama i završenom osnovnom, srednjem ili visokom obrazovanju, stručnoj osposobljenosti i usavršavanju, kao i drugi jednostavniji upravni postupci,
3) vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama,
4) provođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka sukladno zakonu,
5) stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata,
6) pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti,
7) pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa, kao i ispravke tih propisa,
8) podnosi izvješće o svom radu pomoćniku ministra,
9) obavlja i druge poslove koje odredi pomoćnik ministra.

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– VSS, VII/1 stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen pravni fakultet
– 2 (dvije) godine radnog staža nakon stjecanja stručne spreme u skladu s uvjetima ovog natječaja,
– položen ispit općeg znanja,
– poznavanje rada na računaru.
PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu,
3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja,
4. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice ,
5. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
6. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
7. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca,
8. potvrdu o poznavanju rada na računaru.

Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 8. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

NAPOMENA:

Radni staž prema uvjetima ovog natječaja utvrđuje se u skladu s odredbama Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3A/14, 1/15).
Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).
Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, ovom Povjerenstvu dostaviti dokaz o ispunjavanju općeg uvjeta natječaja predviđenog člankom 28.(d) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, počev od 21.01.2016.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte, preporučeno, na adresu:

Vlada Županije Posavske
Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
Jug I bb,
76270 Orašje
s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske“.

Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik Povjerenstva

Ružica Ivanović

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti