Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu

  Na temelju članka 26.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) u svezi s člankom 35.(2) istog Zakona, Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika u
  Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

  viši stručni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove ……………….….1 izvršitelj,
  radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine
  OPIS POSLOVA:
  1) izradba pojedinačnih akata koja se odnose na izdavanje odobrenja, suglasnosti, registraciju i razne druge akte predviđene zakonom i drugim propisima,
  2) rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostupanjskome upravnom postupku (skraćeni upravni postupak), kao što je priznavanje inozemnih obrazovnih isprava o stručnim kvalifikacijama i završenom osnovnom, srednjem ili visokom obrazovanju, stručnoj osposobljenosti i usavršavanju, kao i drugi jednostavniji upravni postupci,
  3) vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama,
  4) provođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka sukladno zakonu,
  5) stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata,
  6) pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti,
  7) pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa, kao i ispravke tih propisa,
  8) podnosi izvješće o svom radu pomoćniku ministra,
  9) obavlja i druge poslove koje odredi pomoćnik ministra.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – VSS, VII/1 stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen pravni fakultet
  – 2 (dvije) godine radnog staža nakon stjecanja stručne spreme u skladu s uvjetima ovog natječaja,
  – položen ispit općeg znanja,
  – poznavanje rada na računaru.
  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu,
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja,
  4. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice ,
  5. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
  6. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
  7. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca,
  8. potvrdu o poznavanju rada na računaru.

  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 8. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:

  Radni staž prema uvjetima ovog natječaja utvrđuje se u skladu s odredbama Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3A/14, 1/15).
  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
  O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).
  Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, ovom Povjerenstvu dostaviti dokaz o ispunjavanju općeg uvjeta natječaja predviđenog člankom 28.(d) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, počev od 21.01.2016.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte, preporučeno, na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:

  „Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske“.

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

  Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti