Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  KANTONALNO TUŽITELJSTVO
  POSAVSKOG KANTONA-ORAŠJE

  Broj: A-33/16
  Orašje, 01.02.2016.g.
  Na temelju čl. 6. st. 1., i čl. 14. Zakona o Kantonalnom tužiteljstvu Posavskog kantona – Orašje (Narodne novine Ž.P. broj 6/02), čl. 62., 63., 64. i 81. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj ( Narodne novine Ž.P. broj 9/13, 11/13 i 2/14), temeljem Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona Orašje ( Narodne novine Ž.P. broj 5/14), te temeljem Memoranduma o razumijevanju zaključenog između Nadzornog tijela za praćenje provođenja državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona od 23.12.2013.g., Kantonalno tužiteljstvo Posavskog kantona Orašje, dana 01.02.2016.g., objavljuje

  J A V N I N A T J E Č A J
  radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme

  1. RADNO MJESTO: tužiteljski asistent – daktilograf,

  OPIS POSLOVA: kreiranje tužiteljskih pismena po nalogu tužitelja, formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van tužiteljstva, preuzimanje i vraćenja spisa u spremište za predmete po dnevnom rasporedu i nalogu tužitelja, registriranje svih podnesaka primljenih tijekom saslušanja, registriranje svih radnji po nalogu tužitelja, pripremanje dostavnica za slanje poštom i druge poslove po nalogu tužitelja,

  Pored općih uvjeta iz čl. 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete:

  – završena srednja škola IV stupnja, upravnog ili administrativnog ili birotehničkog ili stenodaktilografskog smjera, gimnazija ili ekonomska škola i
  – najmanje deset mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

  POPIS DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ :
  – uvjerenje o državljanstvu,
  – rodni list,
  – svjedodžbu o završenoj stručnoj spremi,
  – uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,
  – uvjerenje o radnom iskustvu,
  – izjavu ovjerenu kod notara ili drugog organa (matičara, suda) da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten/a iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni Hercegovini,
  – izjavu ovjerenu kod notara ili drugog organa (matičara, suda) da nije obuhvaćen/a odredbom čl. IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine,
  – izjavu ovjerenu kod notara ili drugog organa (matičara, suda) da mu/joj pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u državnoj službi a čije trajanje nije isteklo do dana objavljivanja javnog natječaja.

  Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

  Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca u odnosu na dan podnošenja prijave.

  Prijem namještenika na rad zasniva se na određeno vrijeme na dvije godine.

  Natječaj ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja istog na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, a isti će se objaviti i na Oglasnoj ploči ovog tužiteljstva te na Oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske.

  Prijave na natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

  Kantonalno tužiteljstvo Posavskog kantona – Orašje, Jug I, Obilaznica bb, Orašje.

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  GLAVNI TUŽITELJ
  Luka Dabić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti