Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
ŽUPANIJSKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
ORAŠJE

Broj: 15-34-17-1/16
Orašje, 09.02.2016.godine.
Na temelju članka 62.Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13 i 2/14) i članka 19 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta županijske uprave civilne zaštite, broj: 15-44-204/14 od 18.08.2014.godine, direktor Županijske uprave civilne zaštite o b j a v l j u j e

JAVNI NATJEČAJ
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Viši referent za prikupljanje, analizu podataka i informacija u Operativnom centru
Županijske uprave civilne zaštite – 1 ( jedan ) izvršitelj

1. OPIS POSLOVA:

• vrši poslove koji se odnose na prijem, obradu, distribuciju i otpremanje redovitih i van rednih izvješća, informacija i drugih podataka od značaja za zaštitu i spašavanje,
• priprema i izrađuje redovita i van redna izvješća o stanju na području Županije i sukladno
propisanim uputama dostavlja ih ovlaštenim osobama i organima,
• vrši provjeru veze sa operativnim centrima u općinama i uspostavlja odgovarajuće veze po
ukazanoj potrebi,
• osigurava stalne i neprekidne veze i protok informacija u svim uvjetima sukladno zakonu i
drugim propisima, kao i s listom o međusobnom informiranju,
• registrira primljene podatke na odgovarajućim planšetama i u knjizi dežurstva,
• vrši prijem šifrovanih telegrama i informacija i njihovo dešiifriranje sukladno odgovarajućim
pravilima,
• u slučaju potrebe i žurnosti, pisane informacije, uz konsultacije sa svojim pretpostavljenim.
dostavlja nadležnim organima, službama i osobama,
• uzima učešće u izvođenju stručne obuke sa pripadnicima županijskog i općinskih operativnih centara,
• izrađuje, ažurira telefonske imenike, preglede i druga dokumenta koja se vode u centru
• vrši održavanje i montažu opreme i sredstava veze, otklanja manje kvarove, a za teže traži stručnu pomoć,
• radi u smjenama čime se osigurava neprekidan rad operativnog centra svih 24 sata,
• upoznaje i prati tehnički razvoj novih uređaja veze,
• obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu naredi pomoćnik rukovoditelja operativnog
centra CZ, zaštite od požara i vatrogastva.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Županijskeuprave civilne zaštite

• srednja stručna sprema IV stupanj ( elektrotehnička, srednja PTT škola, ekonomska,
komercijalna ili strojarska /strojarski tehničar / )
• položen stručni ispit ili da ga položi u roku od šest mjeseci
• poznavanje rada na računaru
• najmanje deset mjeseci radnog staža u struci
DOKAZI:

Uz pisanu prijavu na javni natječaj, prilažu se sljedeći dokumenti ( originali ili ovjerene kopije)

• kraći životopis, adresa i kontakt telefon
• svjedodžba o završenoj srednjoj školi
• dokaz o radnom stažu
• uvjerenje o poznavanju rada na računaru
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
• uvjerenje o državljanstvu
• ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH
• ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog natječaja
nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti
u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
NAPOMENA:

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti prije
preuzimanja dužnosti namještenika.

Prijave na natječaj s traženim dokumentima dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči ŽUCZ i oglasnoj ploči službe za upošljavanje Županije Posavske.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučeno putem pošte ili osobno na adresu:
Županijska uprava civilne zaštite Orašje, ul. IV bb. 76270 Orašje,
sa naznakom „ Prijava na javni natječaj za prijem namještenika“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR
Ilija Jezidžić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti