Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  ŽUPANIJSKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
  ORAŠJE

  Broj: 15-34-17-1/16
  Orašje, 09.02.2016.godine.
  Na temelju članka 62.Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13 i 2/14) i članka 19 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta županijske uprave civilne zaštite, broj: 15-44-204/14 od 18.08.2014.godine, direktor Županijske uprave civilne zaštite o b j a v l j u j e

  JAVNI NATJEČAJ
  za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

  1. Viši referent za prikupljanje, analizu podataka i informacija u Operativnom centru
  Županijske uprave civilne zaštite – 1 ( jedan ) izvršitelj

  1. OPIS POSLOVA:

  • vrši poslove koji se odnose na prijem, obradu, distribuciju i otpremanje redovitih i van rednih izvješća, informacija i drugih podataka od značaja za zaštitu i spašavanje,
  • priprema i izrađuje redovita i van redna izvješća o stanju na području Županije i sukladno
  propisanim uputama dostavlja ih ovlaštenim osobama i organima,
  • vrši provjeru veze sa operativnim centrima u općinama i uspostavlja odgovarajuće veze po
  ukazanoj potrebi,
  • osigurava stalne i neprekidne veze i protok informacija u svim uvjetima sukladno zakonu i
  drugim propisima, kao i s listom o međusobnom informiranju,
  • registrira primljene podatke na odgovarajućim planšetama i u knjizi dežurstva,
  • vrši prijem šifrovanih telegrama i informacija i njihovo dešiifriranje sukladno odgovarajućim
  pravilima,
  • u slučaju potrebe i žurnosti, pisane informacije, uz konsultacije sa svojim pretpostavljenim.
  dostavlja nadležnim organima, službama i osobama,
  • uzima učešće u izvođenju stručne obuke sa pripadnicima županijskog i općinskih operativnih centara,
  • izrađuje, ažurira telefonske imenike, preglede i druga dokumenta koja se vode u centru
  • vrši održavanje i montažu opreme i sredstava veze, otklanja manje kvarove, a za teže traži stručnu pomoć,
  • radi u smjenama čime se osigurava neprekidan rad operativnog centra svih 24 sata,
  • upoznaje i prati tehnički razvoj novih uređaja veze,
  • obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu naredi pomoćnik rukovoditelja operativnog
  centra CZ, zaštite od požara i vatrogastva.

  UVJETI:

  Pored općih uvjeta predviđenih člankom 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Županijskeuprave civilne zaštite

  • srednja stručna sprema IV stupanj ( elektrotehnička, srednja PTT škola, ekonomska,
  komercijalna ili strojarska /strojarski tehničar / )
  • položen stručni ispit ili da ga položi u roku od šest mjeseci
  • poznavanje rada na računaru
  • najmanje deset mjeseci radnog staža u struci
  DOKAZI:

  Uz pisanu prijavu na javni natječaj, prilažu se sljedeći dokumenti ( originali ili ovjerene kopije)

  • kraći životopis, adresa i kontakt telefon
  • svjedodžba o završenoj srednjoj školi
  • dokaz o radnom stažu
  • uvjerenje o poznavanju rada na računaru
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  • uvjerenje o državljanstvu
  • ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH
  • ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog natječaja
  nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti
  u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
  NAPOMENA:

  Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti prije
  preuzimanja dužnosti namještenika.

  Prijave na natječaj s traženim dokumentima dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči ŽUCZ i oglasnoj ploči službe za upošljavanje Županije Posavske.

  Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučeno putem pošte ili osobno na adresu:
  Županijska uprava civilne zaštite Orašje, ul. IV bb. 76270 Orašje,
  sa naznakom „ Prijava na javni natječaj za prijem namještenika“

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  DIREKTOR
  Ilija Jezidžić

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti