Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  OSNOVNA ŠKOLA FRA ILIJE STARČEVIĆA
  TOLISA
  Broj: 71/16
  Tolisa, 12.02.2016. godine

  Na temelju članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora broj: 68/16 od 11.02.2016. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa r a s p i s u j e

  J A V N I      N A T J E Č A J
  za popunu upražnjenog radnog mjesta

  I. Učitelj engleskog jezika u razrednoj nastavi (VS ili VSS) – ½ punog radnog vremena
  ………………………………………………………………………………………………………….. 1 izvršitelj

  II. Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme do 31.08.2016. godine.

  III. Uz prijavu na javni natječaj kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom trebaju
  priložiti originale ili ovjerene preslike dokumenata:
  – kraći životopis
  – izvod iz matične knjige rođenih
  – uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice
  – dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  – uvjerenje nadležnog suda o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca)
  – uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju

  IV. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje.

  V. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole.

  VI. Prijave na natječaj dostaviti osobno u tajništvo škole ili na adresu:

  Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa
  Vladimira Nazora 192, 76272 Tolisa
  s naznakom: „Za natječaj“ – ne otvarati

  VII. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Školskog odbora:

  Mato Nedić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti