Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
OSNOVNA ŠKOLA FRA ILIJE STARČEVIĆA
TOLISA
Broj: 71/16
Tolisa, 12.02.2016. godine

Na temelju članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora broj: 68/16 od 11.02.2016. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa r a s p i s u j e

J A V N I      N A T J E Č A J
za popunu upražnjenog radnog mjesta

I. Učitelj engleskog jezika u razrednoj nastavi (VS ili VSS) – ½ punog radnog vremena
………………………………………………………………………………………………………….. 1 izvršitelj

II. Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme do 31.08.2016. godine.

III. Uz prijavu na javni natječaj kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom trebaju
priložiti originale ili ovjerene preslike dokumenata:
– kraći životopis
– izvod iz matične knjige rođenih
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje nadležnog suda o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju

IV. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje.

V. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole.

VI. Prijave na natječaj dostaviti osobno u tajništvo škole ili na adresu:

Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa
Vladimira Nazora 192, 76272 Tolisa
s naznakom: „Za natječaj“ – ne otvarati

VII. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Školskog odbora:

Mato Nedić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti