Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
OSNOVNA ŠKOLA FRA ILIJE STARČEVIĆA
TOLISA
Broj: 70/16
Tolisa,12.02.2016. godine
Na temelju članka 82. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 51. Statuta škole i Odluke Školskog odbora broj: 67/16 od 11.02.2016. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa r a s p i s u j e

J A V N I N A T J E Č A J
za izbor ravnatelja škole

I. Ravnatelj škole – jedan izvršitelj

II. Kandidati pored ispunjavanja općih uvjeta propisanih Zakonom trebaju imati:
– višu ili visoku stručnu spremu pedagoškog smjera
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno – obrazovnim poslovima od stjecanja odgovarajuće stručne spreme
– položen stručni ispit iz oblasti obrazovanja

III. Uz prijave na javni natječaj kandidati trebaju dostaviti ovjerenu presliku ili original:
– kraći životopis
– izvod iz matične knjige rođenih
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi
– potvrdu o radnom iskustvu
– uvjerenje ili svjedodžbu o položenom stručnom ispitu
– uvjerenje o nekažnjavanju
– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca)

IV. Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor
(intervju) o čemu će isti biti blagovremeno obavješteni pismenim putem.

V. Ravnatelja se bira na vrijeme od četiri godine.

VI. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole

VII. Kandidat koji bude izabran za ravnatelja škole, prije imenovanja dužan je dostaviti dokaz o ispunjenosti zdravstvenih uvjeta za izvođenje odgojno-obrazovnog procesa (ne stariji od tri mjeseca)

VIII. Prijave na natječaj dostaviti osobno u tajništvo škole ili putem preporučene pošte
na adresu: Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa
Vladimira Nazora 192, 76272 Tolisa
s naznakom: „Prijava na javni natječaj za izbor ravnatelja škole“ – ne otvarati

IX. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Školskog odbora:
Mato Nedić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti